Біліктілік тестілеу. Химия пәнінен тест тапсырмасы жауабымен

0
11918
Иллюстрация: Freepik.com

«Азот» деген сөздің мағынасы және атауды ұсынған ғалым:+++ «тіршілікке жарамсыз», А.Лавуазье

«Алмас» деп аталатын сынап (И) хлоридінің ерітіндісіне мыс тиын салғанда жүретін реакцияның типі мен ерітінді түсі:+++орынбасу және көгілдір

«Иіс газының» формуласы:+++СО

«Күркіреуік газ» және 3,6 г су түзілуге қажетгі газ қоспасының көлемі (л):+++ 2 көлем сутегі мен 1 көлем оттегі қоспасы; 6,72

«Қышқыл жаңбырдың» пайда болуын көрсететін теңдеу:+++ SO2+H2H2SO3

1 моль кальций гидроксиді түзілгенде 165, 3 кДж жылу болінген болса, реакцияға 50 г кальций оксиді қатысқанда бөлінетін жылу мелшері:+++ 147,6 кДж

1,5 л мыс (И) нитратының ерітіндісінде 2,7 моль ион бар. Тұздың диссоциациялану дәрежесі 75% болса, осы ерітіндідегі мыс (II) нитратының молярлық концентрациясы:+++ 0,8 моль

1,84 г кұмырсқа қышқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы:+++21,00г

1,84г құмырсқа қыиіқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы:+++21г

1,96 г күкірт қышқылы мен 6,24 г барий хлориді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:+++ 4,66 г

10 г фосфор қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген диаммофостың ((NH4)2НРО4) массасы:+++13,46

10%-дық 250 г ерітінді мен 500 г 18 %-дық ерітіндіні араластырғанда түзілген ерітіндідегі тұз бен су массалары:+++ 115 г тұз және 635 г су

10%-ті аммиак ерітіндісінің атауы:+++мүсәтір саирті

10%-ті аммиак ерітіндісінің атауы:+++мүсәтір спирті

10,3 г аминмай қышқылы мен 6,0 г пропанол эрекеттескенде шығымы 90% болса, түзілетін эфирдің массасы:+++ 13,05 г

10,4 г ацетиленді жағуға жұмсалатын оттектің және ауанын көлемі (қ.ж.л) (ауадағы оттектің үлесі 21%):+++22,4+++106,7

10,8 г алюминий темір (III) оксидімен әрекетгескенде тузілетін алюминий оксидінің массасы:+++20,4г

108 м3 этиленнен (қ.ж.) алынатын (өнімнің шығымы 78 %) этиленгликольдің массасы (кг):+++233

11,2 л ацетиленнен (қ.ж) 10 мл бензол (с =0,88 г/мл) алынды Түзілген бензолдың теориялық шығыммен салыстырғандағы шығымы (%):+++67,7

11,2 литр (қ.ж) сутек 16 г остеклен әрекеттескенде түзілген судың зат мөлшері:+++ 1,00 моль

12,8 г кальций карбидіиен алынған ацетиленді толық гидрлегенде апынған этанның келемі (қ.ж.), егер шығымы 75% болса:+++3,36

120 г 10%-дық күкірт қышқылы бар стақаға 8,4 г магний карбонатын қосты. Реакциада түзілетін тұздың  массаы мен бөлінетін газдың зат мөлшері:+++ 12,00 г; 0,10 моль

13,86 г барий хлориді бар ерітіндіге күкірт қышқылының ерітіндісік қосқанда тузілетін тұнбаның массасы:+++15,53 г

148 г кальций гидроксиді аммоний хлоридімен әрекеттескенде түзілетін аммиактың зат мөлшері:+++4 моль

­­15 глицин мен 20 г 2-аминпропан қышқылы эрекеттескенде түзілетін дипептидтің массасы (г):+++ 29,20

150 г натрий карбонатының 2,5 %-тік ерітіндісі мен 500 г барий хлоридінің 2 %-тік ерітіндісін араластырғанда түзілген тұнбаның массасы (г):+++7г

16 кг 20 %-ті күкірт қышқылынан қышқылдык іұз алу үшін қажет натрий гидроксидінің массасы:+++ 1,300 кг+++1300,00 г

16,18 мл біратомды спирт (тығыздығы 0,791 г/мл) натриймен әрекетгескенде 4,48 л (қ.ж.) этиленді сәйкес алканға айналдыруға жететін газ бөлінген болса, онда алынған спиртгің формуласы:+++ СН3ОН

162 г алюминий күкіртпен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы:+++450г

180 г суда 20 г ас тұзын еріткенде алынған ерітіндідегі NaCI-дың массалық улесі (%):+++10,00

1s2 2s26 электрондық формула сәйкес келетін бөлшек:Na+

2 г мырыш 20 г 14,6 % — ті тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газды 4,0 г мыс (П) оксидінен өткізді. Түзілген қатты заттың массасы:+++1,92г

2 моль глутамин қышқылымен НООС — (CHjE- CH(NH2) — СООН әрекеттесу ушін қажет натрий гидроксидінің мөлшері (моль):+++4

20 %-дық 250 г ерітінді мен 30 %-дық 500 г ерітіндіні араластырғанда түзілген ерітіндідегі заттың массасы:+++200г

20 г 49%-тті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидінің массасы:+++ 0,08 кг+++80,00 г

20 г темір (III) оксиді мен 50 г алюминий әрекеттескенде түзілген темірдің масссасы:+++14,00 г

20,8 г барий хлориді күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген түнбаның массасы:+++23,3г

200 r 10% -дық анилиннің бензолдағы ерітіндісімен әрекеттесетін 25%- дық бром суы ерітіндісінің массасы:+++413г

200 г 5 %-тік физиологиялық ерітінді дайындау үшін қажет тұз бен судың массасы:+++ 10г тұз; 190г су

200 г целлюлоза гидролизденгенде түзілетін глюкозаныц массасы (г):+++ 222

20г 49%-тгі күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидініц массасы:+++ 80г+++0,08 кг

21,4 г темір (III) гидроксидін еріту үшін қажетті (тығыздығы 1,039 г/мл) 16%-ті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі:+++132 мл

23,4 г бензол 38,7 г хлорэтанмен эрекеттескенде шыгымы 80% болса, түзілген этилбензолдың мөлшері (моль):+++0,24

234 г кремний қышқылын алуға жұмсалатын калий силикатының массасы:+++ 462,00 г

27 г алюминий тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекетгескенде түзілген сутектің (қ.ж.) көлемі:+++33,6 л

273 мл суда 27 грамм калий гидроксидін еріткенде алынған ерітіндідегі калий гидроксидінің массалық үлесі:+++9%

3 моль оттекпен әрексттесетін натрийдің зат мөлшері:+++12 моль

300 г суда 50г мыс купоросының кристаллогидраты СuSO4 ·5Н2Оерітілген. Алынған ертіндідегі сусыз мыс (ІІ) сульфатының массалық үлесі %:+++9.14

300 мл этанды (қ.ж.) дегидрлегенде шығымы 75% этилен түзілді. Осы этиленнен алынған 1,2-дихлорэтанның көлемі ( р=1,24 г/мл):+++0,802 мл

328 г натрий фосфаты күміс нитратымен эрекетгескенде түзілетін тұнбаның зат мөлшері:+++2,00 моль

34 г күміс нитраты натрий хлоридімен әрекеттескенде түзілген тұнбаяың массасы:+++28,7 г

35,2г темір (II) сульфидіне күкірт қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде түзілген күкіртсутектің (қ.ж.) көлемі:+++8,96 л

39 г бензолды гидрлеу нәтижесінде 45мл циклогексан (д = 0,78 г/мл) алынды. Түзілген өнім шығымы (%):+++83,57

4 моль кремний тетрафторидін алу үшін балқытқыш қышқылмен эрекетгесеггін кремний диоквидінің массасы:+++240г

40,4 г калий нитратын қыздырғанда бөлінетін оттектің (қ.ж.) көлемі:+++4,48 л

41,6 г барий хлориді күкірт қышқылымен эрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:+++ 46,6 г

44,8 л (қ.ж.) көлемдегі сутектің молекула саны:+++ 12,04 ·1023

448 л аммиак өндіру үшін қажет азоттын (қ.ж.) көлемі:+++224л

48,8 г силикатты желімді 15,8 гтұз қышқылымен өңдегенде түзілген тұнбаның массасы:+++16,9 г

49 г күкірт қышқылы барий нитратымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:+++116,5г

490 грамм күкірт қышқылын алу үшін күкірт (VI) оксидінің массасы:+++400г

5 г антрацитгі жаққанда 5,6 л (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілсе, онда антрацитгің құрамындағы көміртектің массалық үлесі (%)

5 г Ғе, ҒеО қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 0,56 л Нбөлінді.Қоспадағы оксидтің массалық үлесі:+++72%

5,6 г темір сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін газдың көлемі (қ.ж., л.): +++2,24

50 г 4 %-тті ерітіндідегі судың массасы:+++48г

500 г 25%-дық натрий фенолятынан түзілетін фенолдың массасы және екінші реагенттің жұмсалған зат мөлшері:+++ 101,3 гжәне 1,08 моль

56 литр циклобутанды жаққанда түзілген көмір қышқылының (қ.ж.) зат мөлшері:+++ 10 моль

56 литр циклобутанды жаққанда түзілген көмір қышқылының (қ.ж.) зат мөлшері:+++10,00 моль

6 моль оттегі молекуласының массасы:+++192г

6,4 г күкіртгі толық жагуға жұмсалған оттектің (қ.ж.) көлемі:+++ 6,72 л

6,8 г күкіртсутекті жағуға жұмсалатын оттектің (қ.ж.) көлемі:+++6,72 л

9,22 г қорғасын (II) иодидінің зат мөлшері (моль):+++0,02

9,22 г қорғасын (II) иодидінің зат мөлшері (моль):+++0,02

90,18 г темір(ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты эрекеттескенде түзілген темір(ІІІ) тиоцианатының массасы:+++39,86 г

90,18г темір(ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты әрекеттескенде түзілген темір(ІІІ) тиоцианатынын массасы:+++39,87г

Ac содасының формуласы мен құрамындағы көміртектің массалық үлесі:+++ NaHCO3; 14,3%

Ac содасының формуласы мен құрамындағы көміртектіц массалық үлесі:+++ NaHCO314,3 %

Al3+ионының реактиві:+++ KOH

BaCl2+Na2SO4→BaSO4↓ +2NaC1

CC14молекуласындағы байланыс:+++4 σ

C-Si-Ge-Sn-Pb қатарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің өзгеруі (осы ретпен):+++әлсірейді,артады

C-Si-Ge-Sn—Pb қатарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің өзгеруі (осы ретпен):+++ әлсірейді, артады

d- элементтер жоқ қатар:+++натрий, алюминий, күкірт, хлор

d- элементтер орналасқан қатар:+++ Zn, Cu, Ғе

FeSО4молекуласындағы күкірттің тотығу дәрежесі:+6

Hg + HNOконц →Hg(NO3)2+ … реакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы:+++10

Hg + HNO3конц →Hg(NO3)2 + … + …. реакция теңдеуіндегі коэффициент- тердің қосындысы:+++10

I2O5 + Ag2O →AgIO3теңдеуіндегі коэффициенту қосындысы:+++4

I2Os + Ag2O →AgIO3теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++4

II А топшада орналасқан 6 г металл оксидін еріту үшін 49,77 мл 20%-дық хлорсутек қышқылы (тыгыздығы 1,1 г/мл) жұмсалды. Металдың атауы:+++ магний

IV периодтың ІА тобында орналасқан элемент атомындағы электрондардың орналасу реті:+++ 2, 8, 8,1

IVA топ элементтерінің тотығу дәрежелері және атомның қозған күйдегі электрондық формуласы:+2,+4 жэне -4; ns1np3

KI + KNO2+ H2SO4 → NO + …+ …+ … реакдиясының өнімдері:+++I2, K2SO4, H2O

KMnO4+HCI=KCI+MnCl2+Cl2+H2O теңдеудігі барлык коэффициентгердің косындысы:+++35

MgO + H2SO4 = MgSO4+ Н2О реакциясының типі:+++алмасу

N →Р →As →Sb →Ві қатарында:+++ электртерістілік кемиді

N →Р →As →Sb →Ві қатарында:+++ электртерістілік кемиді

N2 +3H2↔2NH3 +Q реакциясы бойынша аммиак шыгымын көбейтуге эсер ететін жағдайлар:+++ қысымды арттыру+++ аммиактың концентрациясын азайту+++ азоттың концентрациясын көбейту+++ температураны төмендету+++ сутектің концентрациясын көбейту

NaNO3, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, Ni(NO3)2тұздарының тең көлемінен тұратын сулы ерітіндісі электролизге ұшыратылды. Катодта ең бірінші тотықсызданатын бөлшек:+++Сu2+

Ne және СО2қоспасының көлемі- 14 л, массасы 25,5 г. Осы қоспадағы СО2-нің көлемдік үлесі:+++86,7%

Ne және СО2қоспасының көлемі-14 л, массасы.25,5 г. Осы қоспадағы СО2-нің көлемдік үлесі:+++ 86,7%

NH3 + O2→NO + H2O реакциясында 5 моль тотыктырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың зат мөлшері:+++4,00 моль

NH3+ О2→ NO + Н2О реакциясында 8 моль тотықсыздандырғышпен әрекеттескен тотықтырғыштың зат мөлшері:+++ 10 моль

NH4+ионын анықтайды:+++ Ca(OH)2

NH4XO3қосылысындағы X элементінің тотығу дәрежесі:+5

NH4XO3қосылысындағы X элементінің тотығу дәрежесі:+5

NO + О2= 2NOреакциясындағы тотықтырғыштың жалпы алатын электрон саны:+++4

NO және NO2қоспасының массасы 166 г, көлемі 112 л болса, газдардың мольдік қатынастары:+++4:1

NO және NO2қоспасының массасы 166 г, көлемі 112 л болса, газдардың мольдік қатынастары:+++4:1

NO2бөлшегіндегі барлық электрондардың қосындысы:+++24

ns np электрондық формуласы бар атом барлық валенттік электрондарын беріп жібергенде түзілетін ионның заряды:+6

R2O5-те сәйкес келетін элементгер қатары:+++N,P,As

S + HNO3→H2SO4+ NO2+ Н2О берілген реакция бойынша 3 моль тотыкгырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғьгаггың массасы:+++16 г

SiO2+ НҒ →… реакциясы бойынша қыздырғанда 20 г фторсутекке жұмсалатын кремний диоксидінің массасы (г):+++15

SO2+ Cl2+ NaOH → реакциясының өнімдері:+++ Na2SO4, NaCl, H2O

Zn2++ SiO 32- → ZnSiO 3 4↓ теңдеуіне сәйкес өзара әрекеттесетін заттар қатары:+++мырыш хлориді мен натрий силикаты+++мырыш хлориді мен калий силикаты+++мырыш сульфаты мен калий силикаты

π байланысы бар заттар жұбы:+++ сірке альдегиді, этилен

А+В=АВ химиялық реакция тевдеуі бойынша, егер А затының бастапқы концентрациясы 2,6 моль/л, ал 10 сек кейін 2,0 моль\л болса, реакция жылдамдығы (моль\л*сек):+++0,06

А1 → A12(SO4)3-→А1(ОН)з → Na^AlO3→А1С13 өзгерістер тізбегіндегі алюминий гидроксиді екідайлы қасиет көрсететін сатыдағы түзілепн судың зат мөлшері (моль):+++3

А13+және Са2+иондарындағы протондардың жалпы саны:+++33

Ағаш діңінің көлденең кесіндісінен сабақ бөлімдерінің реті:+++сыртқы қабық, тоз, камбий, сүрек, өзек

Адамда ұрықтану жүреді:+++жатыр түтігінде

Адамдар уланған газ:+++СО

Азот атомы теріс тотығу дәрежелерін көрсететія қосылыстар катары:+++ N2H2, Na3N, NH3

Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қдсиеттер көрсетіп әрекеттесетін затгар қатары:+++ MgO, КОН, К2СО3

Азот молекуласының реакцияға түсу қабілеттілігі төмен, себебі атомдары арасында:+++ берік үш байланыстың болуынан

Азот пен сутек қосылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++6

Айырылу реакциясына жатады:+++ Ва(НСО3)2 ВаСОз + Н2О + СО2

Алмасу реакциясына жатады:+++Bi(NO3)2K2S→ Bi2S3+ KNO3

Аммиак молекуласында химиялык байланыс тұзуге қатысатын электрондар саны:+++6

Аммиак молекуласында химиялық байланыс түзуге қатысатын электрондар саны:+++6

Аммиак өршіткі қатысында тотыққанда 44,8 л азот (II) оксиді (қ.ж.) түзілген болса, жұмсалған оттектің (қ.ж.) көлемі:+++ 56л

Аммоний ионындағы химиялық байланыс:+++ковалентті полюсті жэне донор-акцепторлых

Аммоний нитратының құрамындағы азоттың массалық үлесі:+++35%

Асқорыту мүшелерінің сыртқы қабаты:+++ дәнекер ұлпадан тұратын сірқабат

Атом радиусының арту реті бойынша орналасқан элементгер қатары:+++ Cl, P, Si, Al, Mg

Атом радиусының арту реті бойынша орналасқан элементтер қатары:+++ Cl,P,Si, Al, Mg

Атом ядросында нейтроны ең көпэлемент:+++ №13

Атом ядросындағы нейтрондар санын табуға болатын формула және 37С1 изотобындағы нейтрон массасы:+++N = Ar-Z; 20

Атом ядросындағы нейтрондар санын тубуға қолданылатын формула:+++N=Ar-Z

Атом ядросының протон-нейрондық теориясы бойынша нейтрон санын табуға болатын формула жэне 37С1 изотобындағы нейтрон массасы:+++ N = Ar-Z;20

Атомдық кристалдық тор тән:+++ алмазға және борға

Атомының құрамында 41 нейтрон және 32 электрон бар элементгің салыстырмалы атомдық массасы:+++73

Атомыныц құрамында 41 нейтрон және 32 электрон бар элементгің салыстырмалы атомдық массасы:+++73

Әрекеттесуші затгардың концентрациялары: [NO] = 0,2 моль/л, [О2]=0,8моль/л,[NO2] = 0,4 моль/л болғанда 2NO+ О2= 2NO2жүйесі тепе- теңдік куйге келеді. Азот монооксидінің бастапқы концентрациясы:+++ 0,6 моль/л

Әрекеттесуші заттардың концентрациялары: [SO3]=0,24 моль/л, [О2]=0,2 моль/л,[SО2]=0,6 моль/л болғанда 2S + О2 = 2SO3(r)жүйесі тепе-теңдік күйге келеді. Оттектің бастапқы концентрациясы:+++0,32 моль/л

Әрқайсысы 0,01 моль болатын күміс және магний нитраттары бар ерітіндіге массасы 6 г темір тақташа батырылған. Реакция аяқгалғаннан кейін тақгаша массасы:+++6,8г

Әрқайсысында 120 г 10%-дык күкірт қышқылының ерітіндісі бар екі стақанның біреуіне 8,4 г магний карбонатын қосты. Егер реакциядан кейін екі стақанның массасы тең болса, онда екінші стақанға қосылған темір (II) сульфидініц массасы мен зат мөлшері:+++ 6,9 г; 0,078 моль

Байланыс полюстігі артатын заттар қатары:+++ KBr, КС1, КF

Барий сульфаты:+++ суда ерімейтіндіктен гидролизденбейді

Барий сульфатын қабылдау қауіпті емес, себебі:+++ тұз қышқылында ерімейді

Бататтың тамыры:+++ түйнек тамыр

Бейметалдық қасиеті басым элементгін конфигурациясы:+++………2s22p4

Бейтараптану реакциясы мына заттардың арасында жүреді:+++ негіз бен қышқыл

Белгісіз бір негізді қаныққан карбон қышқылының натрилі тұзын құрғақ натрий гидроксидімен балқытқанда көлемі 5,6 л газ бөлінді. Бұл газдың 1л- нің массасы 2,59 г. Реакцияға түскен тұздың массасы:+++31г

Бензолда көміртек атомдарының гибридтену түрі және арақашықтығы: sp2; 0,140 нм

Берілген Ғе→X → Ғе20з→У →Ғе(ОН)3 → Z → ҒеСІ3 айналым тізбегіндегі X, У, Z заттары:+++ FeO, ҒеС13Fe2(SO4)3,

Берілген жүйеде FeCl3+3KSCN = Fe(SCN)3+3KC1 калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе-тендікті:++++ солға ығыстырады

Берілген жүйеде ҒеС13+3KSCN↔Fe(SCN)3 +3KC1 калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті:+++солға ығыстырады

Берілген жүйенің FeCI3 +3KSCN +->Fe(SCN)3 +3KC1 тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай:+++ ҒеС13концентрациясын көбейту

Берілген жүйенің ҒеС13 + 3KSCN = Fe(SCNE)3+3КСІ тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай:+++ FeCl3концентрациясын кеміту

Берілген заттардан: 1 .Li, 2.SO3,3.Н2SО4(конц),4.CuO, 5.КСІ, 6.HC1 сумен әрекеттесетіні:+++1.2.3

Берілген өзгерістер H2CH4C2H2XYAнәтижесінде А затының атауы:+++ аминсірке қышқылы

Берілген өзгерістер тізбегіндегі реакцияларга реагенттердің қатысу ретін анықгаңыз: СІ2→НС1→СІ2→КСЮ3→О2:+++Н2 МnО2КОН, қыздыру

Берілген өзгерістердің соңғы өнімі:+++ этанол

Берілген реакцияның СО + Н2О(r) ↔ CO22 + Q тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай:+++CO концентрациясын көбейту+++СО2концентрациясын азайту+++ температураны төмендетубөлінеді:+++ эластомерлер+++ жабындар+++ талшықтар+++ пластмассалар

Бутен – 1 дің изомері:+++бутен-2+++транс-бутен-2+++цис-бутен-2+++2-метилпропен+++циклобутан

Бір периодтағы элементтердің электртерістігі мен ядро заряды солдан оңға қарай кемиді:+++ солдан оңға қарай өседі

Бір топшада орналасқан металдардың тотықсыздандырғыш қасиетгері ретгік нөмірі өскен сайын:+++ артады

Бір топшада орналасқан металдардың тотықсыздандырғыш қасиеттері ретгік нөмірі өскен сайын:+++ артады

Біртекті қоспа:+++ ас тұзының ерітіндісі

Біртекті қоспа:+++ ас тұзының ерітіндісі

Бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан:+++Сілтілік металдар

Ва2+ ионына реактив:+++ SO42

Ва2+ионын анықгайтын реактив:+++ Na2SO4

ВаС12+Na2SO4= BaSO↓+ 2NaCl реакциясының типі:+++алмасу

ВаСҺ + Na2SO4 = BaSO4+ 2NaCl реакциясының типі: +++алмасу

Винилпласт алынады:+++поливинилхлоридтен

ВС13 молекуласындағы орбитальдардың гибридтену түрі:sp2

Газдардың суда ерігіштігі … артады:+++ температура төмендегенде және қысым жоғарлағанда

Газтектес хлор кальций гидроксидімен әрекетгескенде түзілетін зат:+++ СаОС12 -хлорлы немесе ағартқыш эк

Гетерогенді катализде:+++әрекеттесуші заттар мен катализатор әр түрлі агрегаттық күйде болады+++барлық реакциялар катализатордың бетінде жүреді+++катализдің адсорбциялық теориясы қолданылады+++әрекетгесуші заттар белсенді орталықгарда адсорбцияланады+++қатты катализатордың белсенділігі,оның бетінің қасиетіне тәуелді

Глюкозадан сүт қыіцқылының түзілуі:+++ сүт қышқылды бактерия ферментінің эсерінен

Глюкозаның ашуы нэтижесінде түзілетін зат жэне оның құрамындағы оттектің массалық үлесі (%):+++Этанол; 34,78

Глюкозаның сүт қышқылды ашу процесі қолданылмайтын үрдіс:+++ сыра, шарап жасауда

Дене, доға және өсінді бөлімдерінен тұратын сүйек:+++омыртқа

Диполь моменті нөлге тең молекула:+++CO2

Дихром триоксидінің құрамындағы отгектің массалық үлесі:+++31,6%

Донор:+++ қос электронын ортақ пайдалануға беретін атом

Донорлы-акцепторлық байланыс механизм! бойынша түзілген қосылыстар… деп аталады:+++кешенді

Донорлы-акцепторлық байланыс механизмі бойынша түзілген қосылыстар… деп аталады:+++кешенді

Егер алмасу реакциясында тұнба түзілсе, онда ол реакция:+++ қайтымсыз

Егер әрекеттесуші заттардың тепе-теңдік күйдегі концентрациялары: [SO3]=0,24 моль/л, [О2]=0,2 моль/л,[SO2]=0,6 моль/л моль/л болса, онда 2SO2(r) + О2 = 2SO3(r)реакциясының тепе-теңдік константасы:+++0,8

Егер барлығы 13 электрон болса, атомдағы валенттікэлектрон саны:+++3

Егер газ қоспасының көлемін 3 есе кемітсе, онда мына реакцияның Sкp + О2(r) = SO2(r) жылдамдығы:+3 есе артады

Егер өсімдік жасушасында қант пен оттек тым көп болса, оларды қайтадан көмірқышқыл газы мен суға айналдыратын процесі жүреді:+++тотығу

Егер реакция нәтижесінде 1 л сутегі бөлініп шықса, сумей әрекеттескен литийдің мөлшері:+++ 0,089 моль

Егер реакция нәтижесінде 1 л сутегі бөлініп шықса, сумен эрекеттескен литийдің мөлшері:+++0,08 моль

Егер реакция өнімінің шығымы 75 % болса, өршіткі қатысында 2 моль этанол дегидратацияланғанда түзілген этиленнің (қ.ж.) көлемі:+++ 33,6л+++

Егер теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 80% болса, 50г метанолдан түзілетін жай эфирдің массасы:+++28,8г

Егер тепе-теңдік күйдегі газ қоспасыньгң 2СО(г) + О2(г) = 2СО2(г)  жалпы қысымын 4 есе арттырса, онда тура реакицяның  жылдамдығы:+++64 есе артады

Егер хлорлану реакциясы 1-ші сатыда жүретін болса, массасы 0,4 кг метанмен әрекеттесетін хлордың (қ.ж.) көлемі:+++ 560 дм3

Егер хлорлану реакциясы 1-ші сатыда жүретін болса, массасы 0,4 кг метанмен әрекеттесетін хлордың (қ.ж.) көлемі:+++ 560 дм3

Егер шығымы 80% болса, 200 г глюкозадан алынатын сүт қышқылының массасы:+++ 160,00 г

Егер шығымы 90%, an картоптағы крахмалдың массалық үлесі 20% болса, 100 кг картоптан алынатын глюкозаның массасы:+++20кг

Екі дайлы оксид:+++ SO+++SnO2

Екінші реттік консумент:+++қасқыр

Ерітінділері өзара әрекеттескенде екі тұнба түзілетін заттар жұбы:+++ барий сульфиді мен темір (II) сульфаты+++ мырыш сульфаты мен барий сульфиді+++ мыс (II) сульфаты мен барий сульфиді

Ерітінділері өзара әрекеттескенде екі тұнба түзілетін заттар жұбы:+++барий сульфиді мен темір (П) сульфаты+++ мырыш сульфаты мен барий сульфиді+++ мыс (II) сульфаты мен барий сульфиді

Ерітіндінің массасы 600 г, массалық үлесі 42 % азот қышқылы арқылы  аммиакты өткізгенде массасы 300 г аммоний түзіледі. Аммоний нитратының шығымы:+++93,75%

Ерітіндісі металдармен әрекеттескенде сутек газын түзбейтін қышқыл:+++ азот қышқылы

Есту мен тепе-теңдік мүшелері:+++ шытырман

Жай зат:+++сутек

Жай зат:+++сутек

Жай заттар қатары:+++ азот, хлор, көміртек

Жалпақ сүйектер:+++жауырын, ми сауыты

Жалпы массасы 1,5г мыс пен магний үгінділері қоспасын тұз қыіпқылының артық мөлшерімен өвдегенде көлемі 0,56л (қ.ж.) газ бөлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі:+++ 60 %

Жарық пен жылу бөле жүретін реакциялар:+++жану

Жасушадағы хромосоманың санының өзгеруіне байланысты өзгергішті:+++ геномдық

Жасыл жапырақта глюкозаның синтезі көмірқыиіқыл газы мен Судан күн сәулесінің энергиясын сіңіре жүреді.Осы үдерістің өршіткісі:+++хлорофилл

Жасыл мүк:+++ризоиды болады

Желілердің тип тармағы:+++бассүйексіздер+++омыртқалылар+++қабықтылар

Жеңіл металл:+++ алюминий

Жоғары концентрациядағы күкіртті газбен улану белгілері:+++ тұншығу, сөйлеудің бұзылуы, лоқсу, өкпенің жедел ісінуі

Жоғары оксидтер қатарындағы қышқылдық қасиетгерінің өзгеруі N2O5→Р2О5→As2O5→Sb2O5→Bi2O5:+++кемиді

Жоғары сатылы споралы өсімдікке жатады:+++мүк

Жүзеге аспайтын реакция:+++СиО + Н2О 

Жүйке импульсі өтетін жол:+++ рефлекс доғасы

Зат массасының сақталу заңын тұжырымдаған ғалым:+++ М.В.Ломоносов

Зат массасының сақталу заңын тұжырымдаған ғалым:+++М.В. Ломоносов

Заттардың құрамын таңбалар және индекстер арқылы өрнектеу:+++химиялық формула

Заттардың құрамын таңбалар және индекстер арқылы өрнектеу:+++химиялық формула

Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы:+++тотығу

Заттың қатты күйден сұйыққа айналмай бірден газтектес күйге айналу:+++ крекинг

Калий бромиді ерітіндісінің электролиз теңдеуіндегі коэффициентгердің қосындысы:+++8

Калий гидроксиді балқымасының электролизінің теңдеуі:+++ 4КОН   4К + О+2Н2О

Калий ионының электрондық формуласындай құрылысы бар:+++ Аr

Калий нитратындағы байланыс түрі:+++ иондық, коваленттік полюсті

Калийдің оттекпен қосылысында металдың массалық үлесі 44,8%-ды құрайды. Осы қосылыстың қарапайым формуласы:+++KO3

Кальций бромиді молекуласындағы химиялық байланыстың типі:+++ иондық

Карборундқа (SiC) оттегі қатысында балқытылған күйдіргіш натриймен әсер еткенде түзілетін заттар:+++ Na2SiO3,Na2CO3, H2O

Катализатор қатысында 73,5 г калий хлораты айырылғанда бөлінетін газдың көлемі (л):+++20,2

Кеңістіктік полимерлер:+++ резеңке+++ фенолформальдегид

Кешенді қосылыстағы [Pt(NH3)4Cl2] платина атомының валенттілігі мен тотығу дәрежесі:+++ II,+2

Кешенді қосылыстағы [Pt(NH3)4Cl2] платина атомының валенттілігі мен тотығу дәрежесі:+++VI, +2

КМnО4+НС1=КС1+МnС12+СІ2+Н2О теңдеудігі барлык коэффициенттердің қосындысы:+++35

Ковалентгі байланысты заттардың кристалдық торларының түрлері:+++ атомдық жэне молекулапық

Концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейтін металдар:+++алюминий+++ темір+++ платина+++ алтын+++ хром

Концентрлі күкірт кышкылына 192 г мыс жацкаларын салып қыздырғанда бөлінген газдың (қ.ж.) көлемі:+++67,2 л

Концентрлі күкірт қышқылының сұйылтылған күкірт қышқылынан айырмашылығы ол мына затпен әрекеттеседі:+++ қантты көмірлендіреді

Көкнәр тұқымдас улы өсімдік:+++үлкен сүйелшөп

Көкөністерді сақтайтын қоймаға піспеген алма салу себебі:+++ қоймадағы этилен эсерінен алма толық пісіп, ұзақ сақталады

Көлемдік қатынас заңының негізін қалаған ғалым:+++ Гей-Люссак

Көлемдік құрамы мынадай: 50% Н2, 50% СН4, болатын 1мгаз коспасын жағу үшін кажет оттектің кәлемі:1250 л

Көлемі 1 л (тығыздығы 1,727 г/мл), 8 % -дық ерітіндідегі күкірт қышқылының зат мөлціері (моль):+++113г+++1,4 моль

Көлемі 10 мл, тығыздъпы 6,8 г/мл метанол тотыққанда массасы 120 г 3%-дық формальдегидтің ерітіндісі түзілді. Түзілген өнімнің шығымы:+++48,00%

Көлемі 2 л (тығыздығы 1,075 г/мл) 8 % -дык ерггінді дайындау үшін қажет калий сульфатының массасы:+++ 172,00 г

Көлемі 300 мл бензолды (р = 0,88г/мл ) нитрлеу үшін 76%-тті (р=1,445г/мл) азот қышқылының қажет көлемі:+++ 194 мл

Көлемі 32 г метанолды ауада жаққанда бөлінетін газдың көлеміне тең болатындай осы газдың түзілуі үшін спирттік ашуға қатысатын моносахаридтің зат мөлшері (моль):+++0,5

Көлемі 4,2 л этилен хлорсутектің артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген өнімді натриймен өндегенде алынған газдьщ көлемі (қ.ж.):+++ 2,01л

Көлемі 44,8 л (қ.ж.) силан газын алу үшін қажет магний силицидінің массасы:+++152г

Көлемі 5,6 л күкірт (IV) оксиді тотығу үшін қажет ауаның көлемі (ауадағы оттектің үлесі 0,2):+++14л

Көлемі 5,6 л оттектің зат мөлшері, массасы:+++ 0,25 моль, 

Көлемі 56 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын aлy үшін қажет кальций карбонатының массасы:+++250г

Көлемі 56 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін қажет кальций карбонатының массасы:+++250г

Көлемі 89,6 л (қ.ж.) фосфин ауада өздігінен тұтанғанда түзілген фосфор (V) оксидінің массасы:+++284г

Көміртек (IV) оксидінің 3,01 IO26молекуласынын қалыпты жағдайда алатын көлемі:+++ 11,2 м3

Кремний (IV) оксиді мына заттардың жұбымен әрекеттесе алады:+++Mg, CaCO

Кремнийдің изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары — 28 және 30, хлордың изотоптарыныкі — 35 және 37. Кремний мен хлордың түзе алатын массалары бойынша эртүрлі SiCl4қосылысының молекулалар саны:+++4

Кремнийдің изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары — 28 жэне 30, хлордың изотоптарыныкі — 35 және 37. Кремний мен хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі SiCl 4 қосылысының молекулалар саны:+++4

Күкірт (VI) оксидіне тән касиеті:+++ тек тотықтырғыш

Күкірт қышқылымен әрекеттесетін зат:+++неггіздер

Күкірт қышқылының 50 %-дық 400 г ерітіндісін буландырғанда 150 су буланып ұшып кетті. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі (%):+++80

Күкірт қышқылының 50 %-дық 400 г ерітіндісін буландырғанда 150 су буланып ұшып кетті. Алынған ерітіндідегі күкірт қышхылының массалық үлесі (%):+++80,00

Күкірт қышқылының мольдік массасы:+++ 98 г/моль

Күкірт қышқылының мольдік массасы:+++98 г/моль

Күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын көрсететін өрнек:+++ Mr(H2SO4) = 98

Күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын көрсететін өрнек:+++ Mr(H2SO4= 98

Күкірт қьппқьілының 20 %-дық 100 г ерітіндісімен 32 %-дық 50 г ерітіндісі араластырылды. Алынған ерітіндідегі күкірт қыщқылыныңмассалық үлесі:+++24%

Күкіртті газдың физикалық қасиеті:+++ өткір иісті, түссіз газ, суда жақсы ериді

Күміспен әрекеттесетін қышқыл жәие теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы: HNO3(сұйылт) ;1 3

КІ+ K2Cr2O7 + H2SO4→12 +…+…+ … реакциясыныңөнімдepi:+++Cr2(SO4)3, K2SO4, H2O

Кіші қан айналым шеңбері аяқгалады:+++сол жақ жүрекше

Қазақстандағы алюминийді алатын электролиз зауыты:+++Павлодар қаласы

Қазанның күйесін кетіру үшін 10 л суда 250 г Na2CO3, 250 г кір жуатын ұнтақ, 200 г силикатгы желім ерітілген болса, қоспадағы әр затгың массалық үлесі:+++ 2,34% Na2CO3,2,34% кір жуатын ұнтақ, 1,87% силикатты желім

Қайтымды реакция дегеніміз:+++ қарама-қарсы екі бағытта жүретін

Қайтымды реакция дегеніміз:+++реакцияның қарама-қарсы екі бағытта жүруі

Қайтымсыз реакциялар кезінде:+++ реагенттер толығымен өнімдерге айналады

Қалыпты жағдайда 10 грамм көміртек (II) оксидініц алатын көлемі (қ.ж.):+++8л

Қарын сөлінің құрамын, реттелуін зерттеген ғалым:+++ П.Павлов

Қозғалмайтын сүйектер:+++ми сауыт сүйектері

Құмырсқа қышқылы:+++ өткір иісті, суда жақсы еритін, түссіз сұйық зат

Құмырсқа қышқылы:+++ өткір иісті, суда жақсы еритін, түссіз сұйық зат

Құмырсқа қышқылымен әрекетгесетін заттар. Жауапты алынған қосылыстардың нөмірлерінің өсу ретімен беріңіз: 1.Этан. 2.Этилен. 3.Этанол. 4.Кальций оксиді. 5. Хлорэтан. б.Хлор. 7.Этаналь .8. Калий карбонаты:+++3468

Құмырсқа қышқылымен әрекеттесетін заттар. Жауапты алынган қосылыстардың нөмірлерінің өсу ретімен беріңіз:+++3468

Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырататын реактив:+++ Ag2O аммиактағы ерітіндісі

Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырататын реактив:+++Ag2аммиактағы ерітіндісі

Құмырсқа қышқылының формуласы:+++ НСООН

Құмырсқа қышқылының формуласы:+++ НСООН

Құрамында 0,6 моль азот (И) оксидінің құрамындағыдай атомы бар көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі:+++8,96 л

Құрамында 15 % қоспасы бар 400 г кальций карбидінен алынған ацетиленнің шығымы 80 % болса, оның (қ.ж.) көлемі:+++95.2л

Құрамында 32 % қоспасы бар, 1 тонна темір кенін (қызыл теміртас) тотықсыздандыру үшін қажет (қ.ж.) СО көлемі:+++ 285,6 м3

Құрамында 40% қоспасы бар 40 г темір колчеданынан алынатын күкірт диоксидінің массасы:+++25,6

Құрамында 5 σ- және 1 π — байланыс бар зат: +++хлорвинил

Құрамында 6 σ- және 0 π-байланыс бар зат:+++метиламин

Құрамында 80% метан және 20% этан бар 100 л газ қоспасы жанғанда түзілетін судың массасы:+++ 0,1928 кг+++192,8 г

Құрамында 9 σ — және 1 π-байланыс бар зат:+++ ацетон

Құрамында 92% таза көміртек бар 1т кокс толық тотықса, тотықсызданатын магнетиттің массасы:+++ 8,89 кг

Құрамында үш элементі бар зат:+++калий селитрасы

Қыздырғанда немесе салқындатқанда өздерінің бастапқы қасиеттерін сақтамайтын полимерлер:+++термореактивті

Қысымды жоғарылату осы тепе-теңдікті ығыстыруға әсер етеді:­­+++2Н2 + О22О+++ СаСОзСаО + СО2+++ CO CuOСи + СО2+++2SO2+ О22SO3+++2NON2O4

Қышқылдың практикалық шығымы 80 % болса, 31 г кальций фосфатын күкірт қышқылымен өндегенде түзілген ортофосфор қышқылының массасы:+++ 15,68 г

Магний мен мыстан тұратын 5,6 г қоспаға іұз қышқылмен эсер еткенде 3,36 л (қ.ж.) сутек бөлінді. Қоспаның құрамындағы магний мен мыстың массалары:+++3,6 г магний; 2,0 г мыс

Магний сульфаты гептагидратының MgSO4-7H2O құрамындағы судың массалық үлесі:+++ 51,22%

Магнийдің азотпен және оттекпен әрекетгесу реакциясы теңцеулеріндегі коэффициенттердің қосындысы:+++10

Магниймен тотықсыздандыру арқылы темір (III) оксидінен темір алу реакциясына қатысатын барлық электрондар саны:+++12

Магниймен тотықсыздандыру арқылы темір (Ш) оксидінен темір алу реакциясына қатысатын барлық электрондар саны:+++12

Мақтаның көсегі: шала ашылған қауашағы

Массасы 10 г мыс пен алюминий қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 6,72 л сутек (қ.ж) бөлінген. Қоспадағы металдардың массалық үлестері:+++ 46% мыс 54% алюминий

Массасы 10 т шыны (Na2O • СаО • 6SiO2) алу үшін мына заттардың Nа2СОз, СаСО3, SiO2қажет массалары:+++2,22т Na2CO3,2,1 т СаСО3,7,54 т SiO2

Массасы 10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекетгескенде көлемі 4 л ( қ.ж.) аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы:+++ 89,2 %

Массасы 12 г кальций көміртекпен эрекетгескенде түзілетін кальций карбидінің массасы:+++19,20 г

Массасы 120 г темір (III) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің теориялықпен салыстырғандағы шығымы:+++80,00%­­

Массасы 120 грамм күкірт (VI) оксидініц (қ.ж) көлемі:+++33,6 л

Массасы 14 г кальций көлемі 1,12 л азотпен (к.ж) эрекетгескенде түзілетін нитридтің массасы:+++7,40 г

Массасы 14 г кальций көлемі 1,12 л азотпен (қ.ж) әрекетгескенде түзілетін нитридтің массасы:+++7,4г

Массасы 150 г Са3(РО4)2, СаСО3, (NH4)2CO3қоспасын қыздырып қақгағанда 75,6 г қатты заттар қоспасы түзілді. Оны суда ерітіп, артық мөлшердегі СО2 жібергенде 42 г ерімейтін қалдық қалды. Бастапқы қоспадағы (NН4)2СО3-ның массалық үлесі:+++32%

Массасы 180 г кремний диоксиді кокспен әрекеттескенде бөлінген иіс газының зат мөлшері:+++ 6 моль

Массасы 188 г құрамында 6% қоспасы бар мырыш алдамшысын жаққанда бөлінген күкіртті газды сіңіруге қажетті натрий гидроксидінің (20%, р=1,225 г/см3) ерітіндісінің көлемі:+++ 594,9 л

Массасы 20г кальций карбонаты ыдырағанда көлемі 2,24л (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілді.Өнімнің шығымы (%):+++50

Массасы 21,6 г мыс пен алюминийдің қоспасына сілті ерітіндісінің артық мөлшерімен әсер еткенде 6,72 л (қ.ж.) газ бөлінген болса, бастапқы қоспаның құрамындағы мыстың массасы (г):+++16,2

Массасы 256 г кальций карбиді сумей әрекеттескенде түзілетін ацетиленнің зат мөлшері:+++ 4,00 моль

Массасы 3 г III валентті метатдын жануынан 5,67 г оксид түзілді. Бұл металл:+++ алюминий

Массасы 30 г мырыш пен мыстың құймасын күкірт қышқылымен өңдегенде 4,48 л (қ.ж.) сутек бөлінсе, құймадағы мырыштың массалық үлесі:+++43,3%

Массасы 300 г 18%-тік кукірт қышқылы ерітіндісіндегі судың массасы:+++ 246 г

Массасы 316 г 25%-тік КМпО4ерітіндісі тұз қышқылымен эрекеттескенде түзілген хлордың (қ.ж) көлемі:+++ 28,00 л

Массасы 316г калий перманганаты айрылғанда түзілетін оттектің зат мөлшері: 1,00 моль

Массасы 36,6 г барий хлориді кристаллогидратын қыздырғанда массасы 5,4 г-ға кеміді. Осы заттың формуласы:+++ВаС122О

Массасы 40 г кальций карбонаты мен 55,2 г іұз қышкылының ерітіндісі әрекеттескенде түзілген газды натрий гидроксидінің артық мөлшердегі ерітіндісі арқылы өткізеді. Алынған тұздың массасы:+++42,4г Na2CO3

Массасы 40 г сусыз мыс (II) сульфатын алу үшін қажетгі кристаллогидраттың CuSO* 5Н2О массасы:+++62.5г

Массасы 416 г кремний фторидін алуүшін қажет кремнийдің массасы:+++ 112,00 г

Массасы 5,3 г бензол гомологын нитрлегенде 7,55 г мононитротуындм түзілді. Бензол гомологының формуласы:+++C8H10

Массасы 50 г 20%-тгі NajSO4ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (NajSOrlOHaO) массасы және судың көлемі:+++22,6г, 27,4мл

Массасы 50 г 20%-тті Na2SO4ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (Na2SO·10Н2О) массасы және судың көлемі:+++ 22,6 г, 27,4мл

Массасы 50 г силикатты желім aлy үшін жұмсалатын құрдм£інда 85%  SiO2бар құмның массасы:+++28,9г

Массасы 600 г хром (III) сульфидін күкірт қышқылында еріткенде түзілген газдың зат мөлшері:+++ 8,82 моль

Массасы 80г темір (ІІІ) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда түзілген темірдің массасы:+++56г

Мәрмәрдан көмірқышқыл газьга алу үшін колдаяылмайтын зат:+++ сұйылтылған NaOH ерітіндісі

Медицинада ревматизм (құздама) ауруларын емдеу үшін пайдаланатын, құрамында 69,6% оттек бар зат:+++ құмырсқа қышқылы

Медициналық  практикада асқазанның қышқылдығы жоғары болғанда, асқазан қыжылын басу үшін, ішуге болатын тұз ерітіндісі:+++ NaHCO3

Металдардың кремниймен қосылысының атауы:+++силицидтер

Метанальдың жақын гомологының молярлық массасы және оның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы:+++ 44 г/моль; 1,517

Метанол қатарындағы спиртгерде химиялық байланыстың түрі:+++коваленттік полюссіз

Микроорганизмдер тудыратын бүйрек шумағының қабынуы:+++ нефрит

Молекулалық кристалдық торлы барлық заттар:+++ төмен температурада балқиды

Молекулалық кристалдық торы бар затқа тән қасиет:+++ оңай балқиды жэне ұшқыш

Молекулалық кұрылысты заттар катары:+++ СН3ОСН3 жәнеНС1

Молекулалық массасы 151200 болатын полиэтиленнің макромолекуласындағы құрылымдық буын саны:+++ 5400

Молекуласында донорлы-акцепторлы механизммен түзілген байланысы бар қосылыс:+++ NH4C1

Молекуласында ковалентті байланысы бар заттар кристалдық торлар

Молекуласында тек қана ковалентгі полюсті байланысы бар заттар катары:+++ формальдегид, хлорсутек

Молекуласында тек қана ковалентгі полюсті байланысы бар заттар қатары:+++ формальдегид, хлорсутек

Мұздың су бетінде жүзу себебі:+++мұздың тығыздығы аз

Мына айналудағы X, У жэне Zзаттары: СО2    →   C6H12O6   х→С2Н4 → у → С2Н5ОН→СО2 →Z:+++х- С2Н5ОН, у- C2H5CI, z- С6Н,2О6

Мына қосылыста 1СН2 = 2СН — 3СН2 — 4СН3sp3— гибридтелген күйде болатын көміртек атомдарының рет саны:+++ 3,4

Мына реакция теңдеуі H2SO4+ С→СО2 + SO2+ Н2О бойынша 4 моль тотықтырғышпен әрекетгесетін  тотықсыздандырғыштың массасы:+++ 24,00 г

Мына реакциядағы «Х» өнімі С →СаС2 →С 2Н2 → X→MgCO3:+++СО2

Мына реакцияның типі: 2КСЮ3 →2КСІ + 3О2:+++ айырылу

Мына сызбанұсқа бойыншаА1А1(ОН)зА12О3А1C13А1 реакцияларды жүргізу процесінде балқыманың электролизін кажет ететін саты:+++4

Мырыш гидроксидінің айрылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++3

Мырыш гидроксидінің айрылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++3

Мырышты тұз қышқылына салғанда 2,24 л (қ.ж.) газ бөлінсе, жұмсалған металдың массасы (г):+++6,5

Мыс жаңқаларына концентрлі күкірт қышкыдын құйып, қыздырғанда түзілетін реакция өнімдері:+++ CuSO4, SO2, H2O

Мыс жаңқаларына концентрлі күкірт қышқылын құйып, қыздырғанда тузілетін реакция өнімдері:+++ CuSO4, SO2Н2О

Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде мыс (ІІ) сульфаты,су және тузіледі:+++ SO2

Мыс пен алюминийдің 50 г қоспасына тұз қышқылымен эсер еткевде 33,6 л (қ.ж.) сутек бөлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі:+++ 46 %

Нарғызгүл мен таушымылдықтың тамыр түрөзгерісі:+++түйнек тамыр

Натрий гидроксиді мен кремний диоксидін балқытқанда 3,6 г су буы бөлінді. Түзілген натрий силикатының зат мөлшері:+++0,20 моль

Натрий гидроксидінің балқымасын электролиздегенде электродтарда түзілетін өнімдер:+++ Na,O2Н2О

Натрий хлоридіне концентрлі күкірт қышқылымен эсер еткенде 44,8 л хлорсутек түзілген, реакцияға түскен натрий хлоридінің массасы:+++117г

Нитрон талшығының мономері акронитрилді пропеннен алады: 2СН2=СН — СН3 + 2NH3+ 3О2 →2СН2=СН — С = N + 6Н2О; Пропеннің 8 м3— нен (қ.ж.) алынатын акронитрилдің массасы:+++18,93кг

НС1 + МnО2→Cl2+ МnСІ 2 + Н2О реакциясына 174 г тотықnырғыш қатысқан болса, түзілген газдың (қ.ж.) көлемі:+++ 44,8 л

Озонның молярлық массасы:+++ 48 г/моль

Озонның молярлық массасы:+++ 48 г/моль

Орбиталь квант саны:+++ орбитальдардың пішінін білдіреді

Органикалық заттың кұрамына міндетті түрде кіретін элемент және оның сахарозадағы массалық үлесі:+++оттек;22%

Орын басу реакциясы:+++Zn H2SO4=

Оттегі — жай зат күйінде болады:+++атмосферада

Оттек газын алуға болатын тұз:+++ мырыш нитраты

Оттектің 6,02·1023 молекуласының зат мөлшері:+++1,00 моль

Өзара әрекеттескенде иондық байланысы бар қосылыс түзетін заттар:+++литий және оттек

Өзара эрекеттескенде тек қана иондық байланысы бар қосылыс түзетін заггар жұбы:+++литий және оттек

Өзгерістер нәтижесінде түзілетін Г заты:KBrAБBГ:+++ AgI

Өздігінен тозаңданатын өсімдік:+++егістік асбұршағы

Өндірісте фторды кальций фторидінен алу әдісі:+++электролиз

Өнеркәсіпте 448 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін қажет әктастың массасы:+++2кг

Өнеркәсіпте сөндірілмеген әкті алу жолы:+++CaCO3CaO+CO2

Өсімдік фотосинтез кезінде 44,8 л (қ.ж.) С02 сіңірсе, бөлінген оттектің көлемі:+++44,8 л

ашу    +Cu O      +{0}     +C12

Өзгерістер нәтижесінде түзілген А затының формуласы: CO2 +H2O→X1→Х2→Х3→  Х4→ А:+++хлорсірке қышқылы

   -СО 2 катал

Периодтың нөмірі:+++атомдағы энергетикалық деңгейлер санымен анықталады

Полимерлер жасалатын зат түрлеріне және өндіру әдісіне қарай

Популяциядағы дарақтар санының өзгеруі:+++ популяциялық толқын

Пропадиеннің формуласьгна сәикес жалпы формула және оның оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы:+++ СnН2п-2; 1,25

Радиоактивті элементгер тек радиоактивті    құралған:+++ изотоптардан

Радиоактивті элементтер тек радиоактивті құралған:+++ изотоптардан

Реакция FeS2 + HNO3 = … нәтижесінде түзілетін өнімдер:+++ Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

Реакция нәтижесінде 8,96 л (қ.ж.) күкіртсутек түзілген болса, күкірт қышқылымен әрекеттескен темір (II) сульфидінің массасы:+++ 35,2 г

Реакция нэтижесінде 2,24 л көмірқышқыл газы (қ_ж.) белінген болса, онда тұз қышқылымен эрекеттескен натрий карбонатыныи массасы:+++10,6 г

Реакция нэтижесінде 400 г магний ніггриді түзілген болса, онда жұмсалған азоттың (қ.ж.) көлемі:++ 89,60 л

Реакция теңдеуіндегі:+++Cr2(SO4)3+КМnO4 +Н2ОК2Сr2О7 +Мn(ОН)424барлық коэффициенттердің қосындысы:+++16

Реакцияның температуралық коэффициент! 3-ке тең.Температураны 30°С көтергенде реакция жылдамдығы:+++ 27 есе артады

Реакцияның температуралық коэффициентіекіге тең. Температураны 30°С көтергенде реакция жылдамдығы:+++ 8 есе артады

С12HC1СІ2 КС1О3 О2 схемасындағы реакцияларга реагенттердің қатысу реті:+++Н2, МnО2, КОН, қыздыру

Сu →СuО → СuС12→X →СuО →СuО→Сu X заты:+++ Сu(ОН)2

Са2+ +СО32-  =СаСО3↓ қысқартылған иондық тсңдеуіне сәйкес реакцияға түсетін заттар жұбы:+++ Ca(NO3)2және К2СО3+++ СаС12 және NaCO3+++ СаС12 және К2СО3

Са3(РО4)2 + С + SiO2→ Р + С0 + CaSiO3процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг):+++160

Са3(РО4)2 + С + SiO2→Р + CO + CaSiO3процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг):+++160

Са3(РО4)2 + С + SiO2→Р + СО + CaSiO3процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг):+++ 160,00

С6Н12

СН4 →X →У →Z→ C6H5NH2айналым тізбегіндегі Х,У, Zзаттары:++++ С2Н2; С6Н6C6H5NO2

                    

С6Н5Вr

Сабактың өзек бөлімі атқаратын қызметі:+++органиқалық заттар қорға жиналады, сабақ бөлімдерін байланыстырады

Сабақтың камбий бөлімінің қызметі:+++ағаш жуандап өседі,жылдық шеңберін, жасын анықтайды

Сабақтың қабық қабатының бөлімдері:+++өң. тоз, тін қабатынан тұрады

Салғырт газ аргонның электрондық формуласындай құрылысы бар бөлшек:+++S+4

Салыстырмалы молекулалық массасы 84-ке тең этилен қатарындағы көмірсутектің молекуласындағы сутек атомының саны мен оның 0,5 молін жағуға жұмасалатын отгектің көлемі (қ.ж.):+++ 12; 100,8л

СбН14С6Н,2 + Н2 реакцияның типі: +++дегвдрлену

Силикат өндірісінің өніміне жатпайды:+++аммофос

Силикатты желім:+++ натрий силикатының ерітіндісі

Силикатты желімнің жуғыштық қасиеті:+++ гидролизденіп, сіптілік орта көрсетеді

Синтез-газдың құрамы:+++ 1V(CO); 2V(H2)

Синтездік талшық нейлон алу үшін қолданылатын амин:+++ гексаметилендиамин

СС14 молекуласындағы байланыс:+++4 σ

ССI4  молекуласындағы байланыс:+++4σ

Стақанда концентрациясы 0,10 моль/л 200 мл барий хпоридінің ерітіндісі бар. Егер оган 150 мл су құйса, стақандағы тұздың концентрациясы:+++ 0,057 моль/л

Стехиометрия созі-гректің:+++ құрамдық бөлік» жәие «өлшеу» сөздерін косу аркылы түзілген

Стехиометрия сөзі-гректің:+++»құрамдық бөлік» және «өлшеу» сөздерін қосу арқылы түзілген

Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясыныц сызбанұсқасы:+++ NaCl+AgNO3AgCl+NaNO3

Суда ерімейтін әртекті қоспаны болу әдісі:+++ тұндыру

Суда ерімейтін әртекті қоспаны бөлу әдісі:+++тұндыру

Суда ерімейтін зат:+++ BaSO4

Суреттен ағаштың жасын және ағаш діңінің қабаттарын анықтау:+++үш жылдық ағаш, қабық, камбий, сүрек, өзек

Сутек пероксиді:+++ әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш

Сутекпен тотықсыздандыру әдісі арқылы мына металлы алуға болмайды:+++ натрий

Сутектік байланыс дегеніміз:+++ бір молекуладағы оң полюстенгенсугек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланыс

Сутектік байланыс дегеніміз:+++бұл бір молекуладағы оң полюстенген сутек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланыс

Сутектік байланыска тән қосылыстар:+++спирттер

Сұйылтылған азот қышқылының мыспен зрекеттесу реакциясы теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:+++20

Сұйытылған күкірт қышқылымен әрекетгеспейтін металл:+++мыс

Сүт қышқылының қарапайым формуласы:+++ C3H6O3

Сынап (II) хлориді мен мыс арасында жүретін реакция тендеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++4

Сынаппен алюминий құймасы:+++Амальгама

Сыртқы қабатының электрондық конфигурациясы …3s23p1болып келетін элемент тұзетін жай зат: сілтілік металл

Сыртқы электрондық қабатының формуласы …ns25болатын  әлемент:+++фтор

Сілекей құрамында зиянсыздандыратын қасиеті бар нәруызды зат:+++ лизоцим

Сілтілік металға жатпайды:+++ Cr

Сілтілік металдар орналасқан қатар:+++ K,Na, Li

Табиғи калий хлориді:+++ сильвин минералы

Табиғи суды ерімейтін қоспалардан тазарту үшін:+++ арнаулыхауыздарда тұндырып, сүзгіден өткізеді

Таза зат:+++су буы

Таза заттар катары:+++ алтын, мыс, ас содасы

Тәттіні көп жейтін адамдардың тістерінің тез бүліну себебі:+++микроорганизнің эсерінен сахарозадан түзілген глюкоза сүт қышқылына айналады

Тек қана ковалентті байланыстар арқылы түзілген заттар қатары:+++ бензол, күкіртсутек, озон

Тек қана тотықтырғыш қасиет көрсететін күкірттің қосылысы:+++ күкірт қышқылы

Тек қана тотықтырғыш қасиет көрсететін күкірттің қосылысы:+++ күкірт қышқылы

Температураны әрбір 10° Скөтергенде реакция жылдамдыгы 3 есе артады. Егер реакция жылдамдығы 81 есе кемипн болса, температурамың төмендеуі:+++ 40°С

Темір (II) сульфатын мыс (II) сульфатының қоспасынан тазалау үшін қосылатын зат:+++темір

Темір (III) оксидінің салыстырмалы молекулалык массасы:+++160

Темір (III) хлоридінің сапалық құрамын анықтайтын реактивтер:+++сілті және күміс нитраты+++ калий роданиді және күміс нитраты

Темір өндіру үшін тиімді кен:+++магнетит Fe3O4

Темір сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттескенде 4,48 л сутек (қ.ж.) бөлінген болса, реакцияға түскен темірдің массасы:+++11,2 г

Темірдің (II) гидрокарбонаты:+++Ғе(НСО3)2

Темірдің массалық үлесі 95%, массасы 7,08 г құйма құрамындағы темірді еріту үшін қажет тұз қышқылының массасы (г):+++8,77

Теңдеудегі «X» заты:X + NaOH → Na2SO3+ Na2S + Н2О:+++ S

Термохимиялық теңдеулердің басты ерекшелігі:+++ жылу эффектісінің мәні көрсетіледі

Термохимиялық теңдеуі мынандай: С + О = СО2+402 кДж реакция нәтижесінде 2412 кДж жылу бөлінсе, жанған көміртегінің массасы:+++72

Терідегі меланин пигменті ағзаны қорғайды:+++ультракүлгін сәулелерден

Тотығу- тотықсыздану реакциясында жазылмаған зат формуласы және оның алдындағы коэффициент Fe2S3+ ….→ FeCI2 +H2S +S:+++ 4HC1

Тотығу-тотықсыздану реакциясында:+++элементтердің тотығу дәрежелері өзгереді

Тотықсыздану процесіне жататын өзгеріс және аммоний дихроматы айрылғанда жүретін реакциядағы коэффициентгер қосындысы:+++Сr+6Сr+3; 7

Тотықсыздану процесіне жататын өзгеріс жэне аммоний дихроматы айрылғанда жүретін реакциядағы коэффициенттер қосындысы:+++ Cr+6Cr+3;7

Тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет көрсетеді:+++H2SO3

Тұз ерітіндісін электролиздеу арқылы алынбайтын металл:+++Са

Тұз және су түзе жүретін қышқыл мен негіз арасындағы реакция:+++ бейтараптану

Тұз және су түзе жүретін қышқыл мен негіз арасындағы реакция:+++бейтараптану

Тұз қышқылына 2 моль калий перманганатымен әсер еткенде түзілетін хлордың (қ.ж.) көлемі:+++112л

Тұздары тиосульфат деп аталатын қышқыл:+++H2S2O3

Тұқымдары жел арқылы таралатын өсімдік:+++терек

Түбіртектің жалған түбіртектен айырмасы:+++түбіртектің белдеушесі бар

Түздыц 10%-тік 200 г ерітіндісінен 8%-тік ерітінді дайындау үшін қажет судың көлемі (мл):+++50

Түйнек бактерияларының маңызы:+++топрақты азотпен байытады+++азотты топырақта өсімдіктің жақсы өсуін қамтамасыз етеді+++өсімдік тамырына азот жинайды

Уланғанда көрсетілетін алғашқы көмек:+++ таза ауаға шығару

Улану себебі:+++ қандағы гемоглобинмен байланысады

Уланудың белгілері:+++басы айналып ауырып, есінен танып қалады

Фенилаланиндегі көміртектің массалық үлесі:+++65.45%

Формуласы СНзСООН болатын затты алу үшін қолданылатын заттар тобы және реакция нәтижесінде шығымы 70%, 2 г металл түзілген болса, бастапқы заттардың массалары (г):+++ сірке альдегиді және күміс (I) оксиді; 0,58; 3,07

Фосфинді жаққанда шығымы 90% болтан массасы 14,2 г фосфор пентаоксиді түзілді. Оксид алуға жұмсалған фосфиннің массасы, алынған оксидгі суда еріткенде түзілген ортофосфор қышқылының массасы мен зат мөлшері:+++ 7,55 г; 10,42 г; 0,10 моль

Фосфор (V) оксидіндегі элементгердің массалық үлестері:+++ 43,66+++56,33

Фосфор өзінің аталуына сәйкес (грекшеден аударғанда):+++“жарық шығарғыш»

Фосфор тотықтырғыш болатын теңдеу:+++ Са3(РО4)2 + 5С = 3СаО + 2Р + 5СО

Фосфордың изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары — 30 жэне 31, хлордың изотоптарыныкі — 35 және 37. Фосфор мен хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі РС13 қосылысының молекуласындағы атомдар саны:+++8

Фосфордың сутекті қосылысының атауы:+++фосфин

Фотосинтез:+++қайтымды реакция

Функционалдық топтары бар мономерлер қатысып, жоғары молекулалы қосылыс түзілу реакциясының аталуы:+++ поликонденсация

Халықтың «тіршілік шөбі» деп атайтын ерінгүлділер тұқымдасына жататын өсімдік:+++сәлбен

Химиялық кинетиканың негізгі заңы:+++әрекеттесуші массалар заңы

Химиялық құбылыс:+++ темірдің хлорда жануы

Химиялық реакциялардың жүру белгілері:+++заттың түсінің өзгеруі

Химиялық реакциялардың жүру белгілеріне жатпайды:+++заттың суда еруі

Химиялық реакцияның жүру белгілеріне жатпайды:+++түстің өзгеруі

Химиялық реакцияның жылдамдығын баяулататын заттар:+++ингибиторлар

Химиялық реакцияның жылдамдығына эсер ететін факторлар:+++ катализатор+++ әрекеттесуші заттардың табиғаты+++ әрекеттесуші заттардың концентрациясы

Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар:+++заттардың концентрациясы

Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар:+заттардың концентрациясы

Химиялық элемент IV периодта, ІА тобында орналасқан. Осы элемент атомындағы электрондардың орналасу қатары:+++ 2, 8, 8, 1

Химиялық элемент дегеніміз:+++ядро заряды бірдей атомдар түрі

Химиялық элемент ұғымын химияға енгізген ғалым:+++ Р.Бойль

Химиялық элемент ұғымын химияға енгізген ғалым:+++ Р.Бойль

Хлор атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуы жәие сыртқы қабатының электрондық формуласы:+++2, 8, 7; 3s23p5

Хлорды калий гидроксидінің суық ерітіндісі арқылы өткізгенде түзілетін:+++KC1,KCIO

Хромның қышқылдық қасиет көрсететін қосылысындағы тотығу дәрежесі:+6

Шеміршекті балыктарға тән:+++ іштей ұрықтанады,торсылдағы болмайды

Шығымдылығы 80 % болса, массасы 9,9 г дихлорэтан алу үшін хлорсутекпен әрекетгесетін ацетиленнің (қ.ж.) келемі:+++ 2,79 л

Інжугүл мен жолжелкен жапырақтарының жүйкелену түрі:+++доғалы

Ірі жүйелік топтардың қалыптасу процесі:+++макроэволюция

Іс жүзінде жүрмейтін реакция:+++ Ca(OH)2 +CuO+++ HC1 +SO3 CaO+MgO

Электролиттерге жататын заттар жұбы:+++күкірт қышқылы жэне күміс нитраты+++барий нитраты және магний хлориді+++натрий силикаты жэне калий сульфаты      

Электролиттердің ерітіндідегі қасиеттері- қасиеттері болып саналады:+++ иондардың

Электрондық конфигурациялары ls22s22p63s23p1және Is22s26 3 s3 болатын химиялық элементтердің жоғарғы оксидтерінің формулаларының қатары:+++ А12О3, Р2О5

Электрондық конфигурациялары ls22s22p63s23p1жэне 1s22s22p63s23pболатын химиялық элементтердің жоғарғы оксидтерінің формулаларының қатары:+++ А12О3, Р2О5

Электрондық конфигурациялары ls22s22p63s23p64s2және Is2 2s263s25 болатын химиялық элементтердің жоғарғы гидроксидтерінің формулаларының қатары:+++ Са(ОН)2, НСЮ4

Электрондық құрылым формуласы 1 s22s22p63s23p6болатын элемент:+++Аr

Электрөткізгіштігі ең жоғары металл:+++күміс

Электртерістік дегеніміз — молекулада басқа атомдармен химиялық байланыс түзу үшін:+++ атомдардың өзіне электрон тарту қасиеті

Электртерістік дегеніміз — молекулада басқа атомдармен химиялық байланыс түзу үшін:+++ атомдардың өзіне электрон тарту қасиеті

Элементгердің электртерістігі өсетін қатар:+++ C-N-O-F

Элементтердің электртерістіліктері кемитін қатар:+++ О, N, Be

Элементтердің электртерістіліктері кемитін қатар:+++ О, N, Be

Этан мен этиленнің 8 л қоспасын бромды су арқылы өткізгенде 18,8 г 1,2-дибромэтан түзілді.Қоспадағы газдардың көлемдік үлестері:+++ 28.00 C2H4+++72.00 C2H6

Этанолды мыс (II) оксидімен тотықтырғанда алынған өнімді ары қарай тотықтырғанда түзілген қьгаіқылға натрий қосылғанда 5,04 л (қ.ж.) газ бөлінді. Жұмсалған спирттің массасы:+++20,7г

Этил спиртінің молярлық массасы:+++ 46 г/моль

Этил спиртінің молярлық массасы:+++ 46 г/моль

Этилен____ өкілі:+++ алкендер

Этиленнің физикалық қасиеті:+++түссіз, иіссіз, ауадан аздап жеңілдеу, суда нашар еритін, жанғыш газ

 


ПІКІР ҚАЛДЫРУ