Сыни тұрғыдан ойлаудың заманауи білім беру жүйесіндегі рөлі

0
2504
Иллюстрация: Freepik.com

Аннотация. Бұл мақалада сыни тұрғыдан ойлау ұғымының қалыптасуы мен қазіргі күнге дейін жүріп өткен даму жолы мен әр кезеңде ұғымның мағыналық сипатының өзгерістерін талдай отырып, сыни ойлаудың қазіргі білім беру жүйесіндегі алатын рөлі мен оның негізгі ерекшеліктері қарастырылады.

Түйін сөздер: сыни тұрғыдан ойлау, ойлау дағдыларын қалыптастыру, рефлексивті ойлау.

Атақты француз философы Рене Декард «Мен ойлаймын, демек мен өмір сүремін» — деп ойлаудың адам өміріндегі негізгі рөлін айқындап өткен болатын. Сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыру мен дамыту қазіргі білім беру бағдарламасының негізгі мақсаттарының біріне айналып отыр. Осы ретте «сыни ойлау» терминінің қалыптасу барысында жүріп өткен жолы мен қазіргі сипаты ерекше назарды қажет етеді.

«Сыни ойлау» термині психологтар Дж. Пиагеттің, Дж. Брунер, Л. С. Выготский еңбектерінен белгілі. Қазіргі әлемде сыни ойлаудың бірқатар анықтамалары бар, кейбір ғалымдар оны проблемаларды шешуге, тұжырым жасауға, ықтималдылықты бағалауға және шешім қабылдауға жүгінетін ойлаудың бір түрі деп санайды.

Басқа анықтамалар бұдан әрі сыни ойлау логикалық ойлау тұжырымдарының құрылуымен сипатталатындығын көрсетеді, келісілген логикалық модельдер құру және кез-келген шешімді қабылдамау, онымен келісу немесе оны қарауды уақытша кейінге қалдыру туралы негізделген шешімдер қабылдау.

Барлық осы анықтамалар белгілі бір танымдық мәселені шешуге бағытталған психикалық белсенділікті білдіреді. Сыни ойлау анықтамаларының әр түрлілігіне қарамастан оларда ойлаудың бағалау және рефлексиялық қасиеттерін көрсететін жақын мағынаны көруге болады. Сыни тұрғыдан ойлау бағалау, рефлексивті ойлауды білдіреді. Бұл догмаларды қабылдамайтын, өмірлік жеке тәжірибеге жаңа ақпаратты енгізу арқылы дамитын ашық ойлау[2].

Сыни ойлауды дамыту идеясы қазір Америкада, Еуропада және одан әрі белсенді түрде таралуда. Идеяны танымал ету оң және теріс салдарға ие. Позитивтіге біз оқу процесіне рефлексивті принциптерді енгізуді жатқызамыз; жағымсызға-сыни ойлаудың мәні мен мәнін түсінбей, оқытудың жеке сыртқы

белгілері ғана алынған кезде идеяны жеңілдету және бұрмалау, сонымен қатар оның пайда болуы мен дамуының логикалық байланыстары еленбейді. Сондықтан сыни ойлауды оқыту практикасының негізін қалаған шетелдік педагогтардың тұжырымдамалық ережелерін талдау маңызды[1].

Бірақ бұл тақырыпқа деген қызығушылық ғасырдың басында пайда болды, содан бері сыни ойлауды зерттеу тәсілдері үнемі дамып келеді. Парадигма парадигмамен алмастырылады. Жаңа тәсіл ескісін жоққа шығарады немесе игереді және бәрі қайтадан қайталанады. Р. Полдың пікірінше, сыни ойлаудың даму тарихында үш маңызды «толқын» болған. Әр толқын әртүрлі зерттеу тәсілдерін ұсынады және мәселенің әртүрлі қолданбалы жақтарын көрсетеді[3].

Бірінші толқын практикалық логикаға шоғырланды (1970-1982). Бірінші толқын теоретиктері сыни ойлаудың негізі «логика»болатын пән екенін нақты тұжырымдады. Бірақ логикалық тәсіл зерттеудің ауқымын кеңейтуді қажет етпейді, сондықтан бұл толқын дамуды тоқтатты.

Екінші толқын (1980-1994) біріншісі елемеген нәрсені енгізді. Екінші толқын бірқатар үйлестірілмеген зерттеу бағыттары болды. Ол тәртіптік қосымшалардың алуан түрлілігімен ерекшеленді және оған өте кең массалар қатысты. Демек, осы толқынның өнімдері дұрыс емес болды.

Сыни тұрғыдан ойлау білім беру үдерісіндегі барлық қиындықтар үшін панацея дәрежесіне көтерілді. Эмоциялар, түйсік, қиял, шығармашылық – мұның бәрі сыни ойлау ұғымына біріктірілді. Өкінішке орай, философияның жоғары деңгейі жоғалды. Нәтижесінде сыни ойлау мазмұндық мән-мәтінді, стандарттарды, тәртіпке жатқызуды, парасаттылықты жоғалтты. Осы толқында қалыптасқан жансақ пікірлер мен көзқарастар әлі де жоғалған жоқ.

Үшінші толқын қазір пайда болады. Ол алғашқы екі толқынның кемшіліктері мен қателіктерін болдырмауды көздейді. Сонымен бірге ол бірінші толқынның тереңдігін және екінші толқынның көп бағыттылығын сақтауға тырысады. Үшінші толқынның тәрбиешілері оны бағалау және жалғаннан аулақ болу үшін нақты сыни ойлау деген не екенін білуі керек. Сыни тұрғыдан ойлау-бұл білім беру реформасындағы басымдық қана емес, бұл реформаның «өзегі» болып табылады[3].

Философиялық тұрғыдан «сын тұрғысынан ойлау» — бұл пайдалану когнитивтік техник немесе стратегияларын төмендететін алу ықтималдығы қалаулы түпкі нәтиже. Бұл анықтама ойлауды бақылаумен, негізділікпен және мақсаттылықпен ерекшеленетін нәрсе ретінде сипаттайды — проблемаларды шешу, тұжырымдарды тұжырымдау, ықтималдылықты бағалау және шешім қабылдау кезінде қолданылатын ойлау түрі [5].

Барлық анықтамалар мен зерттеу жұмыстарында сини ойлаудың қалыпты ойлау, талдау дағдыларынан айырмашылығы, көп жағдайда үстемдігі ерекше аталып өтіледі. Бірақ, сыни ойлаудың өздік сипаты тек қана әр түрлі толқындар арасында ғана емес, тіпті бір толқынға, бір жүйеге жататын ғалымдар еңбектері арасында да айырмашылық байқауға болады. Д. Клустер өз жұмысында сыни ойлаудың ерекшеліктерін атап өтті:

1. Ақпарат сыни ойлаудың соңғы нүктесі емес, бастапқы нүкте.

2. Дербестік.

3. Ойлау процесі сұрақ қоюдан және шешуді қажет ететін мәселелерді анықтаудан басталады.

4. Сыни ойлаудың қоғаммен бірлігі.

5. Сенімді дәлелге ұмтылу[4].

Ал ресейлік зерттеуші О. А. Каткова «сыни ойлаудың 6 белгілерін келтіреді»:

— адаммен болатын барлық байланыстардан тәжірибе қалыптастыру;

— дербес, жауапты ойлауды қалыптастыру;

— дәлелді ойлау (сенімді дәлелдер ойластырылған шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді);

— көп қырлы ойлау (құбылыстарды әртүрлі жағынан қарастыру қабілетінде көрінеді);

— жеке ойлау (ақпаратпен жұмыс жасаудың жеке мәдениетін қалыптастырады);

— әлеуметтік ойлау (жұмыс жұптарда, топтарда жүзеге асырылады; өзара әрекеттесудің негізгі әдісі-пікірталас) [5].

Аталған белгілерді қазіргі кездегі сыни ойлау теориясының жалпы сипаты ретінде қарастыруымызға болады.

Шетелдік авторлардың тәжірибесін (Дайана Халперн, Герхард Фоллмер, Карл Поппер, Ричард У. Поль, Скотт Плаус, Винсент Райан Руджиеро) қорытындылай келе, сыни тұрғыдан ойлау догматикалық ойлаудың қарама-қайшылығы болып табылатын еркін ойлау деген қорытындыға келеміз. Шетелдік психологтар адам интеллектінің табиғатын көп білімді қамту тұрғысынан емес, осы білімде маңызды нәрсені оқшаулау қабілеті тұрғысынан атап өтеді.

Әрине, сыни ойлауды дамытуда мәселелерді шешу қабілеті үлкен рөл атқарады, өйткені белсенді ойлау процесі ақпаратты «қорытуда» осылай өтеді. Сондай-ақ, адамның сыни ойлауы мен сезімдері бір-бірін толықтырады, өйткені біздің ойымызша, бұл дұрыс қорытындыға келуге көмектесетін сезімдер. Бірақ оны қалыптастыру үшін адамның ақпарат ағынымен жеке байланысы қажет, ол оны өздігінен өңдейді және қоғамда іс жүзінде қолданады.

Қорытындылай келе, сыни ойлаудың келесі түсіндірмесіне тоқталайық — бұл адамға өзіне ұсынылған көзқарас немесе мінез-құлық үлгісі туралы бағалау, рефлексивті, догма қабылдамайтын өз бетінше шешім қабылдауға мүмкіндік беретін ақыл-ой әрекетінің бағытталған, бақыланатын түрі.

ХХІ ғасырда оқушылар үшін ақпарат тапшылығы емес, керісінше, ақпарат ағымы көлемінің тым ауқымдылығы негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Осыған байланысты ақпатартты тек қана қабылдап қана қоймай, оны сұрыптап, талдап, соның нәтижесінде белгілі бір қорытындыға келу қабілетін қалыптасу шешуші рөлді атқарады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. С.А.Терно. Концепция критического мышления в зарубежной педагогике.// «Современные научные исследования и инновации» электронды ғылыми-тәжірибелік журналы. 2013. № 8 [Электронды ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2013/08/26054 (23.04.2021).

2. Омралина М.А. Развитие критического мышления на уроках географии // Обучение и воспитание: методики и практика. 2014. №17.

3. Т.В. Сапух. Развитие критического мышление как базис студентоцентрированного образования. //Современные исследования социальных проблем. №9(41)2014. 202-216 беттер.

4. З.У. Колокольникова, О.С. Ильин. Формирование критического мышления у будущих педагогов в условиях студенческой телестудии.// Бітіру біліктілік жұмысы, Сібір Федералды университеті. 2016 ж.

5. З.И. Новикова. Обзор опыта развития критического мышления учащихся на уроках географии.// НВМУ жаршысы, 2011 ж,№2, 11-15 беттер.

6. С.К. Скурыгина. Взгляды зарубежных ученых на сущность критического мышления.// «Молодой ученый» халықаралық ғылыми журналы. №7(111) 2016 ж, 708-710 беттер

Каримжанов Мурат Аманжолович
Ш.Уәлиханов атындағы Кокшетау университеті,
география,экология және туризм кафедрасы,
география мамандығының магистранты

Курманбаева Айгуль Сапарбековна
Ш.Уәлиханов атындағы Кокшетау университеті,
география,экология және туризм кафедрасы,
биология ғылымының кондидаты,доцент міндетін атқарушы


ПІКІР ҚАЛДЫРУ