Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (5-9 саны бойынша)

0
3394
Иллюстрация: Freepik.com
Сұрақ Жауабы 
5  
V топ элементтеріне сәйкес келетін ұшқыш сутекті қосылыстарының формуласы RH3
V топта орналасқан элементтің сутекті қосылысындағы сутектің массалық үлесі 3,8%, бұл элемент As
5,4г N2 O5 молекула саны 3 ∙ 1022
5л азот сутегімен әрекеттескенде 8 л аммиак түзілді.Аммиактын шығымы: (%) 80
5,6кг азоттан 5кг аммиак алынған. Түзілген өнімнің  шығымы: (%) 73,5
51,3г барий гидроксиді 19,6г фосфор қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы (г) 60,1
5т тұз қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген аммоний хлоридінің массасы (т) 4,3
5 моль сильвиниттің (KCl . NaCl ) массасы (г) 665
5,2кг алкинді жаққанда 8,96л көміртегі (IV) оксиді (қ.ж) және 3,6г су түзілген. Сутегі бойынша салыстырмалы  тығыздығы 13-ке тең белгісіз алкиннің молекулалық формуласы C2H2
5,9г триметиламиннің (қ.ж) көлемі (л) 2,24
5г метанды хлорлаған кезде (бірінші саты) түзілген хлорсутекті 13,95г анилинмен әрекеттестіргенде алынған фениламмоний хлоридінің массасы (г) 19,4
5,85г натрий хлоридін концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттестірген кезде түзілген хлорсутектің көлемі 4,48л
5,4г алюминий мен 5,76г күкіртті қыздырғанда түзілетін алюминий сульфидінің массасы:
50г 26,5% – тік натрий карбонатының ерітіндісіне 24,5г күкірт қышқылын құйғанда, бөлінген газдың (қ.ж) көлемі 2,8л
5,6г калий гидроксидінің молекула саны 0,602 ∙1023
50г пентен-2 толық жану үшін (қ.ж) жұмсалатын оттектің көлемі 120л
52г ацетиленмен толық әрекеттесетін бромның массасы 640г
50г 4 %-тті ерітіндідегі сдың массасы: 48 г
500г 18 %-тті ерітінді даярлау үшін қажет  тұз және судың массалары: 410г су, 90г тұз
5,6г темір күкіртпен әрекеттескенде 9,53 кДж жылу бөлінді. Осы реакцияның жылу эффектісі 95,3 кДж
500С температурада реакция 3 минут 20 секундта жүреді. Реакцияның температуралық коэффициенті 3-ке тең. 300С-да бұл реакция қанша уақытта аяқталады? 30 минуттан соң
VI топтың негізгі топшасындағы элементтердің сыртқы электрон қабаттарының электрондық конфигурациясы: ns2np4
5,4г алюминийді 5,76г күкіртпен қыздырғанда түзілетін алюминий сульфидінің масасы:
997.5,6 л (қ.ж.) метан жанғанда 233 кДж жылу бөлінсе, реакцияның жылу эффектісі: 932 кДж
53г натрий карбонаты мен 38г магний хлориді ерітінділерін араластырғанда түзілетін магний карбонатының массасы (г): 33,6
5 моль натрий гидроксиді мен 3 моль натрий ацетатының қоспасын балқытқанда түзілетін газдың көлемі (қ.ж., литрмен) 67,2
5литр метан мен 11литр оттек қоспасы қопарылғанда түзілетін көміртек диоксидінің көлемі (қ.ж.) 5 л.
580г бутан симметриялы түрде крекингленген. Осы кезде түзілген қанықпаған көмірсутектің көлемі (л)  (қ.ж.) 224
52г формальдегид 100г суда ерітілді. Алынған формалиннің массалық үлесі(%) 34,2
512г пальмитин қышқылын еріту үшін қажет 10 % натрий гидроксиді ерітіндісінің массасы 800г
6
44.6∙1021 молекула саны бар NH3 массасы (г) 0,17
136.6 моль О2  массасы (г) 192
137.64 г  О2  зат мөлшері (моль) 2
231.6 моль натрий гидроксидімен әрекеттесетін фосфор (V) оксидінің массасы (г) 142
298.6 л ацетилен 15л хлормен әрекеттескенде түзілген 1,1,2,2 – тетрахлорэтанның массасы (г) 45
333.624 г бензолды жағу үшін қажет оттегінің  (қ.ж) көлемі (м3) 1,34
352.61,5 г нитробензолды тотықсыздандырғанда 46 г анилин алынған. Түзілген өнімнің массалық үлесі бойынша шығымы (%) 98,9
476.65г алюминий гидроксидінің зат мөлшері 0,83 моль
882.6,5 г мырышты жаққанда 34,8 кДж жылу бөлінсе, бұл реакцияның жылу эффектісі 696 кДж
955.6,5 г мырыш пен 6,5  г күкіртті қыздыру нәтижесінде түзілген мырыш сульфидінің массасы: 9,7 г
1015.6,72 л көміртек (IV) оксидін 112 г 15 %-тік калий гидроксидінің ерітіндісі арқылы өткізгенде түзілген тұз және оның массасы 30 г КНСО3
1053.60 грамм 10%-тті тұз қышқылының  ерітіндісі 8 грамм темір өгінділерімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы: 10,4 г
1169.6,72 л (қ.ж.) пропанды толық жаққанда алынған өнімді ізбес суының артық мөлшерімен өңдеді. Сол кезде 80 г тұнба түзілсе, оның шығымы (%) 88,9
7
7г темір күкіртпен әрекеттескенде түзілген темір (II) сульфидінің массасы (г) 11
7,2г магний азотпен әрекеттескенде түзілген магний нитридінің массасы 10г
7,75г фосфор  10л (қ.ж)  оттегімен әрекеттескенде түзілген оксидтің массасы 17,75
70г этилен калий перманганатымен тотыққанда түзілген этиленгликольдың массасы(г) 155
7,3г диэтиламинді жағуға жұмсалған ауаның (қ.ж) көлемі (ауадағы оттегінің  үлесі 21 %) 72л
7,5г аминсірке қышқылы натрий металымен әрекеттескенде түзілген сутегінің  (қ.ж) көлемі (л) 1,12
79,2г темір (II) сульфидіне артық мөлшерде тұз қышқылын қосып, түзілген газды натрий гидроксидінің 15 %-тік 240г ерітіндісі арқылы өткізген. Түзілген тұздың формуласы және массасы: NaHS, 50,4г
75 %  көміртектен және 25 % сутектен тұратын,  сутек бойынша тығыздығы 8-ге тең алканның молекулалық формуласы мен изомерлерінің саны СН4; жоқ
8
88 гкөмі рқышқыл газының қалыпты жағдайда алатын көлемі: 44,8 л
80кг мыс (II) оксидін толық тотықсыздандыру үшін жұмсалатын сутегінің (қ.ж) көлемі (м3) 22,4
80г оттегінің  (қ.ж) көлемі  (л) 56
87г бутанды (қ.ж) дегидрлегенде түзілген бутадиен – 1,3-тің көлемі (л) 33,6
81г бутадиен–1,3 бромдағанда түзілген 1,4- дибромбутен – 2-нің массасы (г) 321
8л метиламинді жағуға жұмсалатын ауаның (қ.ж) көлемі (ауадағы оттегінің  үлесі 21 %) 85,7л
8,9г β – аминпропион қышқылы 3,2г метанолмен әрекеттескенде түзілген күрделі эфирдің зат мөлшері (моль) 0,1
84г натрий карбонаты мен 0,5 моль хлорсутек ерітінділерін араластырғанда  бөлінетін газдың (қ.ж.) көлемі: 5,6л
800г мыс (II) оксидін сутекпен тотықсыздандырғанда төзілетін мыстың массасы (г): 640
8,6г белгісіз көмірсутекті жаққанда 26,4г көміртек диоксиді және 12,6г су түзілген. Оның ауа бойынша тығыздығы – 2,966. Осы көмірсутектің аты және құрылымдық изомерлерінің саны гексан; 5
8г альдегид оттекте толық жанғанда 6 л (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзіледі. Осы альдегидтің формуласы С2Н5С(Н)О
9
9,8г күкірт қышқылы натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері (моль) 0,1
9,6кг  О2  молекула саны 1,8 ∙1026
9г этиламиннің молекула саны 1,2 ∙1023
94,8г калий перманганаты айырылғанда түзілетін оттектің көлемі (қ.ж.) 6,72
9,8г күкірт қышқылы ерітіндісін натрий гидроксиді ерітіндісінің артық мөлшерімен бейтараптаған.Түзілген тұздың зат мөлшері: 0,1 моль
90г глюкоза ашығанда түзілетін этанолдың массасы (г) 46
90г глюкоза мыс (II) гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін мыс (I) оксидінің массасы (г) 72

 


ПІКІР ҚАЛДЫРУ