Экологиялық — экономикалық аудандастырудың принциптері мен әдістері

0
3260
Иллюстрация: Freepik.com

Андатпа. Экологиялық-экономикалық мәселелерді шешу, экологиялық-экономикалық жүйелердің күйін зерттеу тәсілдері және қоршаған ортаны жақсарту жолдарын іздеу күрделі, сондықтан зерттеу объектісі күрделі экологиялық-экономикалық жүйелер болуы керек.

Тірек сөздер: экологиялық-экономикалық жүйелер, экономикалық география, аумақтық даму.

Аннотация. Решение эколого-экономических задач, подходы к изучению состояния эколого-экономических систем и поиск путей улучшения окружающей среды являются сложными, поэтому объектом исследования должны быть сложные эколого-экономические системы.

Ключевые слова: эколого-экономические системы, экономическая география, территориальное развитие.

Abstract. Solving environmental and economic problems, methods of studying the state of ecological and economic systems and finding ways to improve the environment are complex, so the object of research should be complex ecological and economic systems.

Key words: ecological and economic systems, economic geography, territorial development.

Экологиялық және экономикалық аудандастыру дегеніміз — заттар мен энергияның табиғи және әлеуметтік айналымдары жүретін әлеуметтік — табиғи формациялардың бөлінуі. Экологиялық-экономикалық аймақтар белгілі бір территориядағы өндіріс, қоныстану, әлеуметтік, инфрақұрылымдық және табиғи элементтер арасындағы қалыптасатын байланыстарды қамтудың күрделілігімен сипатталады. Олар өзара байланысты және өзара әрекеттесетін экономикалық және табиғи компоненттердің кеңістіктік жүйелерінің түрін білдіреді [2].

Өз кезегінде экологиялық-экономикалық аймақ деп экономиканың, халықтың және табиғаттың өзара байланысты элементтерінің органикалық тұтас қалыптасуы деп түсінеді. Олар келесі ерекшеліктерімен сипатталады:

1. Экологиялық және экономикалық аймақтар — бұл қоғам мен оның қоршаған ортасының өзара әрекеттесуінің, сонымен қатар өндірістік күштердің кеңістіктік және экологиялық ұйымдастырылуының ең интегративті формалары.

2. Экологиялық-экономикалық аймақтар адамның шаруашылық қызметінің әсерінен қалыптасады, ол өз кезегінде өндіріс әдісімен анықталады. Берілген қоғамдық-экономикалық формацияның заңдылықтары мен принциптері әлеуметтік-табиғи аймақтардың қалыптасуы мен қызмет етуінің барлық процестерін анықтайды.

3. Экологиялық-экономикалық аймақтар экономикалық қызмет процесінде, өндіргіш күштер мен бүкіл қоғамды кеңістіктік-уақыттық ұйымдастыру барысында қалыптасады. Қоғамның кеңістіктік ұйымдастырылу формалары мен ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктері де үлкен әсер етеді.

4. Экологиялық-экономикалық аймақтардың құрылымы экономикалық және табиғи элементтердің, компоненттердің, процестердің, байланыстар мен байланыстардың өзара тығыз байланысуымен сипатталады. Қатынастардың бағдары «меншік иесі» (халық және өндіріс) және «үй» (қоршаған орта — табиғи жағдайлар мен ресурстар) типіне сәйкес жүреді.

5. Экологиялық және экономикалық аймақтар әлеуметтік детерминизммен ерекшеленеді. Аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық бөлік энергия мен жаппай алмасу процестеріне саналы түрде әсер ете отырып, олардың басқарылатын жүйелер ретіндегі әрекеттерін алдын-ала анықтайды. Сонымен бірге табиғи компонент қоғамдық өндіріске белсенді әсер етеді, оны табиғи жағдайлар мен ресурстарға бейімделуге барған сайын «мәжбүрлейді». Нәтижесінде тепе-теңдік жоғарылап, табиғи және әлеуметтік компоненттердің үйлесімділігіне әкеледі.

Дәл осы сипаттамалық ерекшеліктер экологиялық және экономикалық аймақтарды дербес географиялық формацияға бөліп, осыған байланысты аймақтандырудың тәуелсіз түрін анықтауға негіз береді [2,3,6]. Ол физикалық-географиялық және әлеуметтік-экономикалық аудандастырумен, оларды интеграциялайтындай айқын байланысты.

Экологиялық және экономикалық аудандастыру идеялары Н.Н. Колосовский [1]. Ол бірінші болып күрделі географиялық аймақтарды анықтау процесіне экологиялық өлшемді енгізу идеясын ұсынды. Осы бағдар проблемаларына шолу жасаған В.М. Разумовский[6]. Ол негізінен «экологиялық-экономикалық» және «табиғи-экономикалық» аудандастыру ұғымдары арасындағы терминологиялық және тұжырымдамалық дауға байланысты туындаған қарама-қайшылықты үкімдерді атап өтеді. Бұған бірінші рет назар аударған Ю.Г. Саушкин [4]. Табиғи экономикалық аудандастырудың мәнін ашудағы оның көзқарасы энергияны өндіру циклдарының аумақтық құрылымын көрсетуге тырысуға негізделген.

Екінші жағынан, В.Н. Лаженцев табиғи және экономикалық аудандастыруды табиғи алғышарттардың барлық кешенін — геологиялық кен орындарының табиғатынан бастап әлеуметтік-экономикалық қызметтің медициналық-географиялық шектеулеріне дейін жан-жақты есепке алуға бағытталған әлеуметтік-экономикалық аудандастырудың ерекше түрі деп санайды.

Сондай-ақ географиялық аудандастырудың біртұтас жүйесін құруға тырысу бар [6]. В. М. Разумовскийдің айтуынша, ол аумақты зерттеудің үш деңгейін және сәйкесінше аудандастырудың үш деңгейін қамтуы керек. Бірінші кезеңде аумақты физикалық-географиялық саралау мәселелері (шын мәнінде физикалық-географиялық аудандастыру) зерттеліп, талданады.

Екінші деңгейде ресурстардың тіркесімдері талданады. Бұл зерттеуде табиғи ресурстарды аймақ физикалық-географиялық аймақтар жиынтығы ретінде қарастырылады. Соңғы деңгей — экологиялық-әлеуметтік-экономикалық аудандастыру процесі (яғни, әрқайсысы бірқатар табиғи ресурстық аудандардан тұратын бөлшек экономикалық аудандарды бөлу).

А.И. Чистобаев пен М. Д. Шарыгиннің пікірінше, ауданның қалыптасуы қоғам қозғалысының көптеген аспектілерін қамтитын көп буынды және үздіксіз процесс болып табылады[2]. Ол әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі тенденцияларын көрсетеді: қолданыстағы және пайда болатын. Демек, әрбір аймақтандыру дегеніміз — белгілі бір уақыт кезеңінде және белгілі бір көзқарас тұрғысынан экономикалық аймақтандырудың белгілі бір «тілімі» [5].

Сондай-ақ, өндіріс табиғи жағдайлар мен ресурстарға негізделген, сонымен қатар белгілі бір дәрежеде орналасуына байланысты болатындығын ескеру қажет. Әрине, тәуелділік қоғамдық өндірістің даму деңгейімен анықталады (табиғи алғышарттарды

пайдаланудың объективті мүмкіндіктері), оны қоғамның техникалық және технологиялық мүмкіндіктері ғана емес, сонымен қатар өндірісті ұйымдастырудың мүмкіндіктері мен шарттары және бөлу сипаты да түсіну керек. Бұдан әлеуметтік, экономикалық және табиғи факторлардың аймақтандыру үшін маңызы зор екендігі шығады.

Аймақтандыру принципі факторлардың біріне баса назар аударуды көздейді. Сондықтан, аймақтандыру түрінің қайсысы — «экологиялық-экономикалық» немесе «табиғи-экономикалық» қолайлы екендігі туралы пікірталас терминологиялық сипатқа ие болады. Заманауи стандарттар бойынша неғұрлым қолайлы «экологиялық және экономикалық аудандастыру» деп санауға болады.

Осы типтегі аудандастыру жүйесінде «экологиялық-экономикалық аймақ» бір уақытта табиғи және әлеуметтік аспектілерді де ескеретін ажырамас білім беру болып табылады. Экономикалық және әлеуметтік объектілердің, табиғи ресурстар базасы мен табиғи орта элементтерінің аумақтық үйлесімдерін қамтиды. Олардың табиғи (физикалық-географиялық) және әлеуметтік-экономикалық жағынан айырмашылығы, ең алдымен олар өндірістік, әлеуметтік-экономикалық және табиғи элементтер мен байланыстарды біріктіріп, бір уақытта қызмет етуінде. Заттар мен энергияның табиғи циклдарымен қатар табиғи-әлеуметтік циклдар да қалыптасады.

Аймақтарды аймақтарға бөлу әлеуметтік-экономикалық және физикалық-географиялық аймақтарға бөлу процесінде бір уақытта қолданылатын принциптерге (принциптер жүйесіне) негізделген. Олардың ішінде: аймақтардың жұмысының объективтілігі; экономикалық және табиғи тұтастық; табиғи және әлеуметтік көбею процестерінің көрінісі; экономиканың өндірістік мамандануы; жұмыс істеу перспективасы; дамудың экономикалық, әлеуметтік және экологиялық тиімділігі; әлеуметтік-экономикалық және табиғи тартылыс ядроларының болуы және т.б.

Экологиялық және экономикалық аудандастырудың барабар әдістер жүйесі бар. Олардың ішінде: аумақты бөлу әдістері, тепе-теңдік, картографиялық, графикалық әдіс, ауырлық күші және т.с.с. — бұл ең жалпы әдістер, және әрбір нақты жағдай үшін сол немесе басқа әдіс (әдіс) таңдалады, ол классификацияның түрін (немесе түрін) барынша оңтайлы түрде көрсетеді және аймақтарға бөлу. Алайда көптеген қиындықтар кездеседі.

Аймақтардың шекараларын анықтауда, ең алдымен, материалдық (экономикалық, табиғи, ресурстық-экономикалық, экономикалық-экологиялық және т.б.) және гравитациялық (ядроларға қарай әлеуметтік-экономикалық, табиғи және табиғи-экономикалық тартылыс — элементтердің шоғырлану орталықтары) ескеріледі. Экологиялық-экономикалық аймақтардың тұтастығы байланыстың осы екі түрінің жиынтығымен дәл қалыптасады.

Шекаралар, әдетте, әлсірейтін байланыстардың немесе ең төменгі потенциалдық шамалардың аудандары бойынша салынады. Көбінесе кеңістіктік-уақыттық аспектімен сәйкес келмейтін бірқатар ұқсас емес байланыстардың болуы көптеген жағдайларда шекаралардың айқын сызылуын қиындатады. Сонымен қатар, шекаралар көбінесе «бұлыңғыр», «бұлыңғыр» контурларға ие болып, белгілі бір белдеулерді немесе «шекарадан өту» аймақтарын құрайтындығын атап өткен жөн. Сонымен, сызықтық шекара салу белгілі бір конвенцияға толы.

Бұған кез-келген аудандастыру жүйесі жалпылау элементтері мен шарттылықтарын алып жүретіндігін қосу керек, өйткені олар әртүрлі масштабтағы аймақтарды қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын байланыстар болса да, әртүрлі объективті байланыстардан іріктеу барысында анықталады [6]. Шекаралардың белгілі бір шарттылығы аудандастыру процесінің объективтілігіне күмән келтірмейді, тек осы процестің күрделілігін растайды.

Экологиялық-экономикалық аудандастырудың тағы бір маңызды проблемасы әр түрлі иерархиялық деңгейлерге бөлу болып табылады — біз әр түрлі таксономиялық деңгейдегі экологиялық-экономикалық аймақтарды бөлу туралы айтып отырмыз. Аймақтар иерархиясы олардың бөлшек бірліктерге территориялық (кеңістіктік) дифференциалдануын білдіреді. Ол неғұрлым үлкен таксондарды кішіге бөлу арқылы («жоғарыдан төменге»), не кішілерін үлкендерге біріктіру арқылы («төменнен жоғарыға») жүзеге асырылады. Екі тәсіл де экономикалық және әлеуметтік географияда бірдей дәрежеде болады және бірін-бірі толықтыра алады.

Ел аумағында объективті түрде алты деңгей деңгейі бар: мемлекеттік, супер-, макро-, мезо-, микроаудан және тропикалық. Жоғары деңгейлерді де анықтауға болады — ғаламдық, континентальдық, мемлекетаралық және т.б.

Экологиялық-экономикалық аймақ маңызды құрамдастардың бірі — табиғи зоналық факторды қалыптастыруда олардың маңызды рөлін қамтамасыз ететін табиғи ресурстарға ие. Аймақтардың аудандастырылуы олардың құрылымында табиғи ресурстардың, соның ішінде табиғи жағдайлардың — климаттық, биогеоценотикалық, гидрогеологиялық және т.б. Бұл жағдайлар аймақ экономикасына және табиғи ресурстардың экономикалық маңыздылығына әсер етеді.

Аймақтардың қалыптасуына тек зоналық табиғи ресурстар ғана емес, сонымен қатар азоналды және зоналаралық табиғи және әлеуметтік-экономикалық факторлар әсер етеді. Факторлардың бұл бірнеше әсері экологиялық және экономикалық аймақтардың күрделі иерархиялық құрылымын құруға әкеледі.

Табиғи аудандастыру негізінен супер аудан деңгейінде көрінеді. Бұл супер аудандардың табиғи аймақтардың шекараларымен сәйкес келуіне әкеледі. Бұл деңгейде қоршаған ортаны басқару және әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы әдетте анықталады. Макро-, мезо- және шағын аудандар деңгейінде зоналық факторлардың рөлі артта қалып, азоналды табиғи және әлеуметтік-экономикалық факторлардың маңызы арта түсуде. Топографиялық аудандар деңгейінде оларға аймақаралық факторлар — жылыжай шаруашылықтары, мелиоративтік жерлер және т.б.

Негізінен табиғи аймақтардың шекараларымен сәйкес келетін супер аудандардың иерархиялық деңгейі және табиғи аймақтардың әсері әлі де сезілетін макроаудандар полицентрлігімен және кеңістіктік ауқымымен сипатталады. Осы деңгейдегі аймақ құрудың маңыздылығын табиғатты пайдалану стратегиясымен, аумақты, өндірістік және экологиялық инфрақұрылым объектілерін бірлесіп пайдалану арқылы шартталған материалдық байланыстар алады. Аймақтардың полицентрлігі қоршаған ортаның ластануының жалпы фонын жасайды, ол өндірістің аумақтық шоғырлануына, тұрғындар мен инфрақұрылымға, сондай-ақ ландшафттармен қалдықтарды сіңіру қабілетіне байланысты өзгереді.

Әдетте әкімшілік-экономикалық аймақтардың шекарасында ерекшеленетін экологиялық-экономикалық аймақтардың меза деңгейі зоналық және азональды факторлардың әсерімен сипатталады. Осы деңгейдегі таксондарда әлеуметтік-экономикалық және табиғи тартылыс ядролары айқын көрсетілген. Өндірістік және әлеуметтік-экономикалық байланыстар әкімшілік-құқықтық байланыстармен толықтырылады.

Бұл деңгейде олар, әдетте, экономикалық тепе-теңдікті сақтауға тырысады және биологиялық белсенділік деңгейінің және табиғи ортаның физикалық тұрақтылығының антропогендік әсер ету күштеріне қатысты сәйкестігін байқайды. Техногенетикалық өнімнің көші-қонының жоғары қарқыны, өндірістік қалдықтарды биологиялық өңдеу үшін және адам қызметі үшін, инфрақұрылым мен рекреациялық жүктемелердің ландшафттарға әсерін тұрақтандыру үшін жеткілікті жағдайлар бар.

Микроаудандардың иерархиялық деңгейінде олардың екі түрі бар: экономикалық агломерация және экономикалық ресурс. Экологиялық-экономикалық шағын аудандардың экономикалық-агломерациялық типі ірі қаланың, қалалық агломерацияның немесе бірнеше ықшам орналасқан қалалардың негізінде пайда болады және өндірістің, халықтың және инфрақұрылымның жоғары аумақтық шоғырлануымен ерекшеленеді.

Шағын ауданның бұл түрі табиғи ортаға антропогендік әсер ету және табиғи заттар мен энергия ағындарының көпшілігінің адсорбциясы арқылы трансформациялық әсер етеді. Бұл шағын аудандарда қалдықсыз және қалдықсыз технологияға көшу, табиғатты тар басқаруды тоқтату және экологиялық инфрақұрылымды тиімді пайдалану үшін ең жақсы алғышарттар бар.

Микроаудандардың экономикалық-ресурстық типі әдетте мезо-аудандардың шеткі бөліктерін алады және табиғи-экономикалық процестердің пайда болу орны болып табылады. Осы типтегі шағын аудандар экономиканың әкімшілік және тау-кен секторлары шоғырланған елді мекендер желісіне негізделген. Олар микрорайондардың өндірістік мамандануына айтарлықтай әсер ететін экономикалық объектілерді географиялық бекітілген ресурстармен шектеуімен сипатталады. Микроаудандардың осы түріндегі экологиялық қатынастарды жақсарту табиғи шикізат пен отынды алу мен өңдеуді, қоршаған ортаның ластану көздерін жоюды көздейді.

Өзекті деңгей — бұл бір немесе бірнеше өзара байланысты елді мекендердің шекарасында пайда болған экологиялық және экономикалық аймақтар жиынтығы және т.б. Экологиялық-экономикалық микрорайондардың әр түрінде жоғарғы аудандардың екі кіші типтері ажыратылады. Экономикалық-агломерациялық типте шағын немесе орташа қаланың немесе ірі қаланың әкімшілік ауданының негізінде қалыптасатын жоғарғы аймақтар бөлінеді.

Олардың негізінде халықтың тығыздығы жоғары модификацияланған урбанизацияланған аймақ, өндірістік кәсіпорындар мен инфрақұрылым нысандары өзара байланысты. Атмосфера мен гидросфераның өндірістік және көлік қалдықтарымен қатты ластануы байқалады. Бұл жоғарғы аймақтар табиғи шикізат пен энергия алу жағынан басқа кіші типтердің жоғарғы аймақтарымен тығыз байланысты. Экономикалық агломерациялық микрорайондардың жоғарғы аудандарының тағы бір кіші түрі қала маңында қалыптасады және ірі қалалардың шеткі аймақтарын, демалыс үйлері, санаторийлер, пансионаттар, бақша учаскелері желісі бар жасыл аймақтарды алады. Мұнда адамдар табиғатпен және қалалардың табиғи ортаға зиянды әсерін сіңіру арқылы байланысады.

Микроаудандардың экономикалық-ресурстық типінде жоғарғы аудандардың екі кіші түрлері де ажыратылады. Бірінші кіші түр — табиғи шикізат өңделетін елді мекендер негізінде қалыптасатын ресурстарды өңдеу. Екінші кіші түрі — табиғи ресурстарды өндіру (сатып алу) негізінде қалыптасатын ресурстарды өндіру. Табиғи және экономикалық процестер оларда пайда болады. Олар көбінесе шағын аудандардың перифериялық аймағында орналасады.

Экологиялық-экономикалық аймақтардың көп деңгейлі иерархиясы бағынышты негізде әр түрлі дәрежедегі таксондар бөлінуімен құрылады. Аймақтардың күрделі территориялық құрылымына байланысты, төменгіден — микро және жоғарғы деңгейлерге дейін, таксономикалық бірліктердің әр түрлі типтері ажыратылады, олар орталықта және периферияда жұмыс істейді. Олардың әр түрлі функциялары, табиғи байланыстары мен байланыстары бар.

Қоғам мен табиғат арасындағы байланысты талдау олардың әртүрлі иерархиялық деңгейлердегі екіұштылығын көрсетеді. Жоғары деңгейлерде қоғам мен экономиканың табиғи орта жағдайларына бейімделуі әдетте байқалады. Төменгі сатыларда, бейімделумен қатар, табиғаттың қоғам реттейтін зат алмасу және энергия арқылы өзгеруі жүреді.

Экологиялық және экономикалық аймақтар қоғамның мақсатты қызметі барысында дамиды.

Қоғам мен табиғат арасындағы, табиғи ресурстарды жеке пайдаланушылар арасындағы, өндірістік күштер мен өндірістік қатынастар арасындағы, адам мен қоршаған орта арасындағы қайшылықтар экологиялық және экономикалық аймақтардың параметрлері, құрылымы мен қызметтері туралы із қалдырады, олардың бұзылуына және табиғи ортаның деформациялануына әкеледі. Осы қайшылықтарды еңсеру экологиялық және экономикалық аймақтар құрылымының пропорционалдығы мен үйлесімділігінің артуына әкеледі.

Әлемдегі экологиялық жағдай күрделене түсуде. Бұл жағдай қоғамның белсенді әсерін қажет етеді. Осыған байланысты параметрлерді оңтайландыру және экологиялық-экономикалық аймақтарды дамыту мәселелерін шешу маңызды. Бұл үдеріс табиғи процестердің жүрісі аз бұзылған және қоғам қажеттіліктері анағұрлым қанағаттандырылатын экологиялық таза энергетикалық-материалдық тепе-теңдікті сақтауға немесе дамытуға әкелетін әрекеттерді таңдау ретінде түсініледі.

Энергетикалық-материалдық процестердің жұмысына кіретін аймақтардың әлеуметтік-экономикалық құрамдас бөлігі, аймақтардың материалдық және энергетикалық бөліктері адамзат қоғамының қажеттіліктерін ұтымды қанағаттандыруға мүмкіндік беретін деңгейде сақталатындай етіп реттеледі. Экологиялық және экономикалық аймақтардың параметрлерін оңтайландыру табиғи ресурстар мен жағдайлардың пайдалану жылдамдығы мен өзгеру жылдамдығының өсуі мен олардың көлемінің шектеулілігі мен қалпына келтіру қабілеттілігі арасындағы қарама-қайшылықтарды жоюға немесе кем дегенде әлсіретуге мүмкіндік береді.

Экологиялық-экономикалық аймақтардың параметрлерін оңтайландыру шараларын төрт блокқа бөлуге болады: зерттеу, сақтау, көбейту, жақсарту [2]. Оқу блогы (ғылыми-зерттеу жұмыстарының жиынтығы) табиғи-әлеуметтік қатынастарды оңтайландырудың барлық кезеңдерінде қажет және соның негізінде барлық оңтайландыру жүзеге асырылады. Сақтау блогы (экологиялық және экономикалық аймақтар элементтерінің тепе-теңдігін сақтау жөніндегі шаралар жиынтығы) маңызды мақсатты көздейді — кіру және шығу кезінде бақылау арқылы аймақтардағы тепе-теңдікке жету.

Көбейту блогы (ресурстардың кеңейтілген ұдайы өндірісі жөніндегі шаралар кешені) табиғи ресурстардың сарқылуын және қоғамға қажетті жағдайлардың алдын алуға бағытталған. Жақсарту блогы (ауданның жұмыс істеуінің рационалды деңгейіне қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жиынтығы) аудандардың элементтері арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізіп қана қоймай, оларды динамикалық тепе-теңдік күйіне барынша жақындату міндетін орындайды.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Колосовский Н.Н. Основы экономического районирования. – М.: Госполитиздат,1958. – 200 б.

2. Чистобаев А.И., Шарыгин М.Д. Экономическая и социальная география: новый этап. – Л.: Наука, 1990. – 319 б.

3. Блехцин И.Я. Эколого-экономические аспекты предплановых исследований. Л.,1984. – 112 с.

4. Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки. – М.: МГУ, 1969. – 400 б.

5. Агафонов Н.П., Чистобаев А.И. Экономическое районирование и территориальнопроизводственное комплексообразование в СССР // Сов. география: Сб. научных трудов к 25 Международному географическому конгрессу. – Л., 1984. – С. 117-130 беттер.

6. Разумовский В.М. Эколого-экономическое районирование. Теоретические аспекты. – Л.: Наука, 1989. – 156 б.

Умирбекова Мейрим Санатовна
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті,
география мамандығының магистранты

Баязитова Зульфия Ерзатовна
Ш.Уәлиханов атындағы Кокшетау университеті,
география,экология және туризм кафедрасы,
биология ғылымының кондидаты,доцент міндетін атқарушы


ПІКІР ҚАЛДЫРУ