Сызу пәнінен тест тапсырмасы

0
2520
Гомотетия және оның қасиеттері
 1. А3 пішімінің өлшемдері:
  а\ 210х297               б\ 594х841                 с\1189х841          д\  297х420
 1. Пішімдердің қайсысының ауданы шамамен 1м2 болады?
  \ А1                       б\ А0                          с\ А3                   д\ А2
 1. Өлшемдері 594х 420 болатын пішім:
  \ А1                       б\ А0                         с\ А3                   д\ А2
 1. Сызбада бұйымның көрінбейтін контурын кескіндеу үшін ….қолданылады. а\ тұтас негізгі сызық           б\ үзілме сызық                с\ нүктелі үзілме сызық
 2. Қос нүктелі үзілмелі сызық … қолданылады.
  а\ көрінетін контурды кескіндеу үшін            б\ көрінбейтін контурды  кескіндеу үшін с\ жазбаларда бүгу сызықтарын кескіндеу үшін    д\осьтік  және  центрлік сызықтарды кескіндеу үшін
 3. Келтірілгеннің ішінен МЕСТ- пен рұқсат етілген кішірейту масштабы:
  а\ 1: 1 в\ 4:  1                     с\ 1:  2,5                   д\ 1 : 3
 4. Ең жұмсақ қарындаштың таңбасы.
  а\ 2Н                             в\ 2В                              с\ ВН                          д\ В
 1. Сызбаның өрісін шектейтін жиек қағаздың әр жағынан … мм қашықтықта жүргізіледі.
  а\ 5 мм                            в\ 20 мм                       с\ 10 мм               д\ дұрыс жауабы жоқ
 2. R белгісі нені көрсету үшін қолданады?
  а\ конустылықты      в\ шеңбер радиусының өлшемі     с\ шеңбер диамеирінің өлшемі д\ еңісті

 


ПІКІР ҚАЛДЫРУ