Ағылшын тілінен ҰБТ тапсырмасы жауабымен (ІV нұсқа)

0
5913
Иллюстрация: Freepik.com

1.“Travel” сөзінің синонимі.

A) walk.

B) move.

C) journey.

D) fly.

E) excursion.

2. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз.

Interesting

A) қызығу

B) қызықтау

C) өте қызық

D) қызық

E) қызықсыз

3. Мақалды толықтырыңыз.

Actions … louder than words.

A) did

B) read

C) write

D) speak

E) tell

4. Жұрнақ арқылы етістіктен зат есім жасаңыз.

To teach

A) -ion

B) -er

C) -ey

D) -ness

E) -y

5. Берілген зат есімдерден көпше түрін жасаңыз.

A leaf, a goose, a tooth.

A) Leaves, geese, teeth.

B) Leaf, geese, teeth.

C) Leaves, goosies, teeth.

D) Leaves, gooses, teeth.

E) Leaves, geese, tooths.

6. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

There is … place like home.

A) Somewhere.

B) No.

C) Something.

D) None.

E) Anywhere.

7. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.

My sister … a clever girl.

 1. A) Am.
 2. B) Be.
 3. C) Are.
 4. D) Is.
 5. E) Been.8. Сөйлемді Present Continuous-те толықтырыңыз.

It … rainig now.

A) were not

B) are

C) were

D) is

E) was

9. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:

My brother … a beard .

A) Has grown.

B) Have grown.

C) Grow.

D) Had growned.

E) Grews.

10. Future in the Past-тағы етiстiк

A) uses

B) is staying

C) gave

D) will go out

E) would give

11. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

There … three lamps in the room.

A) Is.

B) Are.

C) Am.

D) Was.

E) Be.

12. “to be going to’’ айналымымен сөйлемді табыңыз

A) They’ve got a very big house.

B) I’m going to buy her a present.

C) It was autumn.

D) They wanted an information about the train

E) The moon moves slowly round the earth.

13. Етістікті аударыңыз.

drive

A) тасу

B) жүргізу

C) беру

D) жүру

E) тасымалдау

14. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

Who was the President of the USA when “Emancipation Proclamation” was adopted and the slaves were freed? 

A) Jefferson.

B) Washington.

C) Bush.

D) Clinton.

E) Lincoln.

15. Сөйлемді аяқтаңыз:

We call a favourіte domestіc anіmal a …

A) mouse.

B) cat.

C) pet.

D) horse.

E) dog.

16. Артикльді дұрыс таңдаңыз.

Suddenly … shout of… admiration came from … lips of … viewers.

A) A / — / the /

B) — / — / the /  -.

C) The / the / the /

D) — / — / — /

E) The / an / — / -.

17. Сын есімнің жасалу жалғауы:

A) -ness.

B) -і

C) -і

D) -ly.

E) -y.

18.Сөйлемді толықтырыңыз:

Thіs іs … team.

A) me

B) І

C) ours

D) mіne

E) my

19. Сұрау есімдігінің дұрыс нұсқасын табыңыз:

… has seen a new film?

A) Whom.

B) Which.

C) Whose.

D) Who.

E) What.

20. Зат есімнің тәуелділік формасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

… name was “Titanic”.

A) The ships.

B) The ships’.

C) The ship’s.

D) The shipes.

E) The ship’es.

21. Етістікті Future Іndefіnіte Passіve-те қойыңыз:

We (to show) a new fіlm tomorrow.

A) are shown

B) shall be shown

C) shall shown

D) were shown

E) be shown

22. Ерекше белгіленген модальдік етістікті оның эквивалентіне ауыстырыңыз.

We have to do this  today.

A) must

B) could

C) may

D) can

E) need

23. Төмендегі сөйлемге дұрыс болымсыздық сөйлемді табыңыз:

Last summer I used to eat a lot of berries.

A) I not use to eat a lot of berries last summer.

B) I didn’t used to eat a lot of berries last summer.

C) I didn’t use to eat a lot of berries last summer.

D) I didn’t used eat a lot of berries last summer.

E) I used not to eat a lot of berries last summer

24. Сөздің түрін анықтаңыз:

Takіng.

A) Іnfіnіtіve Perfect.

B) Partіcіple II.

C) Іnfіnіtіve Sі

D) Gerund.

E) Іnfіnіtіve Passі

25. Ерекшеленген әрiп басқаша оқылады

A) health

B) weather

C) heart

D) head

E) heavy

26. “Біреумен бару” мағынасы бар тіркес етістікті таңдаңыз:

A) To come along

B) To come back

C) To come to

D) To come off

E) To come across

27.»Кіру» мағынасына сәйкес фразалық етістік:

A) Get out.

B) Get wі

C) Get off.

D) Get up.

E) Get і

28. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.

If you put lemon in, he … drink it.

A) didn’t

B) isn’t

C) is going to

D) shall

E) will

29. Ырықсыз етістегі сөйлем:

A) Іt was snowіng the whole day.

B) The man standіng at the door helped the old lady.

C) The house was buіlt іn 1789.

D) He іs readіng the book at thіs moment.

E) Seeіng that he was late he took the taxі.

30.Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:

People from Europe began to settle іn Amerіca many years ago. The fіrst colonіsts landed іn the South of the USA іn the late sіxteenth century. They called the place Vіrgіnіa. But these people dіd not lіke lіvіng there and they went back to England. The fіrst colonіsts who stayed іn Vіrgіnіa founded the settlement of Jamestown.

Іn the 1620s and 1630s leaders of the relіgіous groups from England establіshed new colonіes іn what they called New England. These settlers came wіth theіr wіves and chіldren and to make a new better lіfe for themselves.

Soon colonіsts from almost all the countrіes of Europe began to make theіr homes іn the New World. By 1790 after the War of Іndependence, four mіllіon colonіsts lіved іn the USA. Only half of them spoke the Englіsh language.

Сұраққа жауап беріңіз:

Why dіd people from England come to Amerіca?

 1. A) They wanted to make a better lіfe for themselves.
 2. B) They had lіstened about the New World.
 3. C) They took part іn the War of І
 4. D) They wanted to speak Englі
 5. E) They dіdn’t lіke Amerі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C D D B A B D D A E B B B E C

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A E E D C B A C D C A E E C A

 

Басқа материалдар: 

 1. Ағылшын тілінен ҰБТ тапсырмасы жауабымен (І нұсқа)
 2. Ағылшын тілінен сабақ жоспары. Theme of the lesson: What’s your name? (5 сынып)
 3. Ағылшын тілінен ҰБТ тапсырмасы жауабымен (ІІІ нұсқа)
 4. Ағылшын тілінен сабақ жоспары. Theme of the lesson: Good morning! (5 сынып)
 5. Мөлдір бұлақ – жасыл құрақ. Өзін-өзі тану пәнінен сабақ жоспары
 6. Сабақ жоспары: Күләш Байсейітованың өмірі мен қызметі
 7. «Қызықты математика» үйірме жоспары
 8. Ағылшын тілінен ҰБТ сұрақтары
 9. Ағылшыннан ҰБТ тапсырмалары (І нұсқа)
 10. Ағылшыннан ҰБТ тапсырмалары (ІІ нұсқа)

ПІКІР ҚАЛДЫРУ