Физикадан 8-сыныпқа арналған емтихан сұрақтары

0
728
1-билет

1. Заттың күйлері және оларды молекулалы- кинетикалық көзқарас

негізінде түсіндіру.

2. Жылулық қозғалыс. Ішкі энергия.

3. Қысым тақырыбына берілген есеп.

2- билет

1. Механикалық қозғалыс. Санақ денесі.  Қозғалыстың

салыстырмалылығы.

2. Жылу берілуінің түрлері

3. Электр кедергісі тақырыбына берілген есеп.

3-билет

1. Материялық нүкте. Қозғалыс траекториясы.  Жол және орын

ауыстыру.

2. Жылу мөлшері. Жылу мөлшерінің бірліктері.

3. Кулон заңы тақырыбына берілген есеп.

4-билет

1. Бірқалыпты және бірқалыпты емес қозғалыстар.

2. Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы.

3. Күш моменті, айналатын дененің тепе-теңдік шарты тақырыбына

берілген есеп.

5- билет

1. Жылдамдық және жылдамдық бірліктері.

2. Қатты денелердің балқуы және қатаюы. Балқу және қатаю

кезіндегі кезіндегі ішкі энергияның өзгеруі. Меншікті балқу

жылуы.

3. Дененің салмағын анықтауға арналған есеп.

6-билет

1. Инерция.

2. Булану және конденсация. Қаныққан және қаныпаған булар.

3. Электр тогының жұмысы тақырыбына берілген есеп.

7- билет

1. Денелердің өзара әрекеттесуі. Дененің массасы.

2. Термодинамиканың бірінші заңы. Газ бен будың ұлғайғандағы

жұмысы.

3. Гидравликалық машиналар тақырыбына берілген есеп.

8- билет

1. Заттың тығыздығы.

2. Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштарының пайдалы

әрекет коэффициенті.

3. Қуат тақырыбына берілген есеп.

9- билет

1. Күш. Деформация. Гук заңы.

2. Денелердің электрленуі. Атом құрылысы. Элементар электр

заряды.

3. Пайдалы әрекет коэффициенті тақырыбына берілген есеп.

10- билет

1. Денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін күштерді қосу.

2. Электр зарядтарының өзара әрекеттесуі. Кулон заңы.

3. Кинетикалық энергия тақырыбына берілген есеп.

11- билет

1.Тартылыс құбылысы. Ауырлық күші.

2. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Потенциал және

потенциалдар айырымы.

3. Жылу мөлшері тақырыбына берілген есеп.

 

12- билет

1. Дененің салмағы. Салмақсыздық.

2. Конденсаторлар.

3. Қуат тақырыбына берілген есеп.

13- билет

 1. Үйкеліс күші.

2. Электр тогы. Ток күші.

3. Пайдалы әрекет коэффициенті тақырыбына берілген есеп

14- билет

1. Қысым. Қысымның қаттты денелер мен сұйықтар арқылы берілуі.

Паскаль заңы.

2. Электр кернеуі. Электр тізбегі.

3. Үйкеліс күшінің жұмысын анықтауға арналған есеп.

15- билет

1. Гидравликалық машиналар.

2. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы. Электр кедергісі.

3. Потенциалдық энергия тақырыбына берілген есеп

16- билет

1. Газдың қысымы.

2. Электр кедергісінің температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштік.

3. Механикалық жұмыс тақырыбына берілген есеп.

17- билет

1. Қатынас ыдыстар.

2. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау.

3. Жазық конденсатордың сыйымдылығын анықтауға арналған есеп.

18- билет

1. Атмосфералық қысым. Торричелли тәжірибесі.

2. Токтың жұмысы мен қуаты. Джоуль-Ленц заңы.

3. Отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін анықтауға арналған

есеп.

19- билет

1. Архимед күші. Денелердің жүзу шарттары.

2. Металдардағы және электролит ерітінділеріндегі электр тогы.

3. Механикалық жұмыс тақырыбына берілген есеп.

20- билет

1. Дененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің жұмысы.

2. Газдардағы электр тогы. Вакуумдегі электр тогы.

3. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы, электр кедергісі тақырыбына

арналған есеп.

21- билет

1. Қуат

2. Шалаөткізгіштер және олардың электрлік қасиеттері.

3. Электр өрісінің жұмысы тақырыбына берілген есеп.

22- билет

1. Энергия. Денелердің потенциалдық және кинетикалық

энергиялары.

2. Тұрақты магниттер. Тогы бар шарғының магнит өрісі.

3. Ток күшін анықтауға арналған есеп.

23- билет

1. Күш моменті. Айналатын дененің тепе-теңдік шарты.

2. Жарық.тың таралуы. Жарықтың шағылу заңдары.

3. Электр өрісінің кернеулігін анықтауға арналған есеп.

24- билет

1. Жай механизмдер.

2. Жарықтың сыну заңдары.

3.  Электр тогының жұмысы тақырыбына берілген есеп.

25- билет

1. Механизмнің пайдалы әрекет коэффициенті.

2.  Линзалар. Линзада кескін алу.

3. Серпімділік күші тақырыбына берілген есеп.

 

Ұқсас материалдар: 


ПІКІР ҚАЛДЫРУ