Конституциялық құқық бойынша тест тапсырмасы

0
246
Иллюстрация: Freepik.com

І нұсқа

1.  ҚР-ньң заңнамасы бойынша азаматтықтан айыруға:

A)  болады, сот шешімі бойынша

B)  болады, егер адам басқа елге кетсе

C)  болады, егер адам сотталған болса

D)  болады, шет ел азаматымен некеге отырса

E)  ешқандай жағдайда азаматтығынын айыруға болмайды

2.  ҚР сайлау комиссияларының бірыңғай жүйесіне кірмейді:

A) Орталық сайлау комиссиясы.

B)  Учаскелік сайлау комиссиясы.

C)  Республикалық сайлау комиссиясы.

D) Округтік сайлау комиссиясы.

E) Аумақтық сайлау комиссиясы.

3. Мемлекеттік биліктің өкілді органдары:

A) Ішкі істер органдары, сыртқы істер органдары

B)  Президент, Конституциялық Кеңес

C)  Сот жэне прокуратура

D) Парламент, мэслихаттар

E) Үкімет, экімшіліктер

4. Жарлық нысанындағы нормативтік акті шығаратын тұлға:

A) Премьер-Министр

B)  Республика Президенті

C)  Конституциялық Кеңес Тврағасы

D) Мэжіліс Төрағасы

E) Сенат Төрағасы

5.  Төменде көрсетілген құқық салаларының қайсысы ҚР ұлттық құкық

жүйесінің ядросы болып табылады:

A) конституциялық қү_қық;

B)  еңбек кұқыгы

C)  азаматтық құқық;

D) мемлекет жэне құқық теориясы;

E) халықаралық кұқық.

6. 1993ж. ҚР-ның Конституциясында бекітілген келесі кұқықтардың қайсысы

1995 ж. ҚР-ның Конституциясында қайталанбайды:

A) қызмет пен кэсіп түрін еркін таңдау қу-қығы

B)  жүріп-тұруға еркіндік қу_қығы

C)  ар-ождан бостандығы

D) тұрғын үй құқығы

E) біліктілік заң көмегін алуға құдығы

7.  Республикада мемлекеттік билік іске асады:

A) Тек кана Парламент палаталарының бірлескен отырысымен

B)  Конституциялық бақылау органдарымен

C)  Республика Президенте мен оның зкімшілігімен гана

D) Тек кана Республика Үкіметімен

E) Биліктің бөліну принципіне сэйкес (атқарушы, заң шығарушы, сот
билігі)

8.  Ата-анасының біреуі Республика азаматы болып екіншісі шет ел азаматы

болса, бала Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады:

A) 14 пен 16 жас аралыгындағы баланың келісімімен

B) қай жерде туса да

C) егер Қазақстан Республикасының аумағында туса

D) 14 жасқа дейінгі баланың келісімімен

E) туылған жеріне қарамастан баланың келісімімен

9.  Саяси партия құрылады;

A) саны мың адамнан кем емес Республика азаматтары тобының бастамасы бойынша

B)  саны он мың адамнан кем емес.

C)  сацы бір мыц адамнан артық емес Республика азаматтары тобыньщ бастамасы бойынша

D) саны үш мың адамнан кем емес Республика азаматтары тобыньщ бастамасы бойынша

E) саны үш мың адамнан артық емес Республика азаматтары тобыньщ
бастамасы бойынша

10. Сайлау алдындағы үгіт мына мерзімде басталады:

A) Сайлаудың басталуына екі ай қалганда.

B)  Сайлаудьщ басталуы туралы жарияланган күні.

C)  Кандидаттар тіркеуден өткен күні.

D) Сайлау өтетін күнге кырық күн қалғанда.

E) Сайлау комиссиялары кұрылған күннен бастап.

11. Республикалық референдумның қорытындысын шыгару жүзеге

асырылады:

A) Парламентпен

B)  Референдумньщ участкелік комиссиясымен.

C)  ҚР Президентімен;

D) Референдумньщ орталық комиссиясымен;

E) Конституциялык Кеңеспен;

12. Облыстарды қалыптастыру және тарату туралы қорытынды шешімді кім

қабылдайды:

A) Үкімет.

B)  Сенат.

C)  мэжіліс.

D) Парламент.

E) Президент.

13.  ҚР Парламентінің кезекті сессиясы:

A)  Бірінші қыркүйекте басталады және маусымның соңгы жұмыс куні аяқталады.

B)  Қыркүйектің бірінші жұмыс күні басталады жэне маусымның соңғы жұмыс күні аякталады.

C)  ҚР Президенті белгілеген мерзімдерде басталады және аякталады.

D)  Қажет болған жағдайда, бірақ жылына екіден кем емес рет шақырылады.

E)  ҚР Парламент! Палаталарының Төрағалары белгілеген мерзімдерде

басталады жэне аякталады.

14.  Парламент депутаты:

A) Бас Прокурорға депутаттьщ сұрау сала алады

B)  Конституциялық Кецес Төрағасына депутаттьщ сұрау сала алады

C)  Тек Сенаттың Төрағасына ғана депутаттық сұрау сала алады

D) ҚР-ның Президентіне депутаттық сұрау сала алады

E) Президент экімшілігінің басшысына депутаттьщ сұрау сала алады

15.  Үкіметтің құрамына кіретін орталықгандырылған атқарушы органдарды

атаңыз?

A) министрліктер;

B)  басқармалар;

C)  департамент

D) комитеттер.

E) ведомстволар;

16.  Қазақстан Республикасының Үкіметі:

A) ҚР судьяларын тағайындаута келісім береді.

B)  Мэжіліске заң жобаларын енгізеді және заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді.

C)  Судьяларды қызметіне тағайындайды.

D) Республика Президентінің кезекті сайлауын жариялайды.

E) Заңдардың жобаларын қарайды.

17.  Конституциялық Кеңеске өтініш жасау құқығы бар:

A) Азаматтыгы жоқ тұлғаның.

B)  Орталық сайлау комиссиясы Төрағасының.

C)  ҚР азаматының.

D) Облыс әкімдерінің.

E) ҚР Премьер-Министрінің.

18.  Конституциялық Кеңестің Төрағасы құқықты:

A) Мемлекеттік емес органда ақы төленетін қызметпен айналысуға.

B)  Мемлекеттік органда ақы төленетін қызметпен айналысуға.

C)  Мэслихат депутаты болуға.

D) ҚР Парламентінің депутаты болуға.

E) Ғылыми қызметпен айналысуға.

19.  Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасын қызметіне тағайындайды:

A) Қазақстан Республикасының Президенті.

B)  Конституциялық Кеңес Төрагасы.

C)  Парламент Палаталарының бірлескен отырысында.

D) Сенат Терағасы.

E) Мэжіліс Төрағасы.

20. Жоғарғы Сот органы болып табылмайды:

A) Қадағалау алқасы.

B)  Әскери сот алқасы.

C)  Азаматтық істер бойынша алқа.

D) Соттың пленарлық отырысы.

E) Қылмыстық істер бойынша алқа.

21. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын ұйымдастыру мен олардың қызмет

тэртібін реттейді:

A) Заңмен белгіленген шеісте азаматтардың өздері.

B)  Заңмен белгіленген шекте Республика Үкіметі.

C)  ҚР Парламент!.

D) Әкім.

E) Заңмен белгіленген шекте мэслихат.

22. Мәслихаттардың өкілеттік мерзімі:

A) Төрт жыл.

B)  Алты жыл.

C)  Бес жыл.

D) Жеті жыл.

E) Үш жыл.

23. Конституциялық құкықтың реттеу әдістерін келесі жалпы әдіске

біріктіруге болады:

A) негіз салу, құру, жалпы реттеу

B)  мэжбүр ету, мойындау, тану

C)  рұқсат ету, тану, тыйым салу

D) тыйым салу, міндеттеу, мэжбүр ету

E) рұқсат ету, мойындау, міндеттеу

24. Қазакстанда қандай да болсын автономия құрылуы мүмкін бе (мысалы,

автономды облыс):

A) иэ, егер бұндай шешімді Парламент қабылдаса;

B)  жоқ, бұған Қазақстанның территориясының тұтастығына қол сұгушылық ретінде, Конституциямен тыйым салынған;

C)  иэ, егер халық көпшілік дауыспен дауыс берсе

D) жоқ, Қазақстан унитарлық мемлекет болып табылады.

E) иэ, егер бұндай шешімді Парламент жэне Президент қабылдаса;

25. Қазакстанда мемлекеттік биліктің ең жоғары екілдік органы болып табылады:

A)    Үкімет

B)    Конституциялық Кеңес

C)    Жогаргы Сот

D)    Маслихаттар

E)  Парламент

ІІ нұсқа

1.  Жеке кұкықтар:

A) еркін жүріп-тұру кұкығы

B)  білім алу кұкығы

C)  жеке меншік құкығы

D) сайлануға кұкықты болу

E) сайлау құқығы

2.  ҚР сайлау құқығының принципі болып табылмайды:

A) Теңдік.

B) Дауыс берудің кұпиялығы.

C) Жалпыға бірдейлік.

D) Адал ниеттілік.

E) Еріктілік.

3.  Мемлекеттік биліктің атқарушы органдары:

A) Сот және прокуратура

B)  Сенат, Мэжіліс

C)  Үкімет, орталық және жергілікті атқарушы органдары

D) Президент, Конституциялык Кеңес

E) Парламент, мэслихаттар

4.  Қазақстанда президенттік институт:

A)  1990 жылдан бастап қалыптасты

B)      1998 жылдан бастап қалыптасты

C)      1993 жылдан бастап қалиптасты

D)  1991 жылдан бастап калыптасты

E)  1995 жылдан бастап калыптасты

5.  Аталған әдістердің қайсысы конституциялык құқық ғылымында

колданылмайды:

A) Социологиялык

B)  Тарихи

C)  Формалды-догмалық

D) Формалды-логикалык

E) Логикалық

6.  Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы ҚР-ның

Парламентіне ұсыныс енгізіледі:

A) ҚР-ның Конституциялык Кеңесімен

B)  ҚР-ның Үкіметімен

C)  Президентпен жоне Үкіметпен

D) ҚР-ның Президентімен

E) РК-сы Парламентінің депутаттарымен

7.  Билікті бөлу қағидасы алғашқы рет бекітілді:

A)  ҚР 1993ж. Конституциясымен

B)  ҚР «Мемлекетгік тоуелсіздік туралы» Конституциялық заңымен

C)  КазССР-ның «Мемлекеттік егемендік туралы» Декларациясымен

D)  ҚР 1995ж. Конституциясымен

E)  ҚР Президентінің жарлығымен

8.  Жеке тұлғаның кұқықтары қандай белгілер бойынша жеке, саяси,

экономикалық, әлеуметтік жэне мәдени құқықтар деп классификацияланады:

A) Мазмұны бойынша.

B)  Олардың көрініс табатын саласы бойынша.

C)  Максаттары бойынша.

D) Маңыздылығы бойынша.

E) Субьектілері бойынша.

9. Заңда көзделген негіздерде коғамдық бірлестіктердің қызметін қандай

мерзімге тоқтата тұруға болады:

A) Бір айдан екі айға дейін.

B)  Бір аптадан тоқтатуға негіз болған мэн-жайлар жойылғанға дейін.

C)  Үш айдан тоғыз айға дейін.

D) Тоқтатылу мерзімі сот тәртібімен белгіленеді.

E) Үш айдан алты айға дейін.

10.  Сайлау алдындағы үгіт мынадай жолмен жүзеге асырылмауға тиіс:

A) Сайлау алдындағы дебаттар өткізу аркылы.

B)  Бұқаралық ақпарат күралдары арқылы.

C)  Тегін кызмет көрсету арқылы.

D) Аудио-бейне материалдарды тарату аркылы.

E) Митингілер өткізу арқылы.

11.  Республикалык референдум —

A) Сот эділдігі сұрақтары бойынша бүкіл халықтық дауыс беру.

B)  Рақдымшылық пен кешірім сұрақтары бойынша бүкілхалықтык дауыс беру.

C)  Конституция, конституциялық заңдардың жобасы бойынша бүкілхалықтық дауыс беру.

D) Конституция, конституциялық зандардың, зандардың жэне ҚР мемлекеттік өмірінің аса маңызды баска да сүрақтары бойынша шешімдер жобалары бойынша бүкілхалықтық дауыс беру.

E) Зацдылық, қорғаныс, үлттык кауіпсіздік жэне қоғамдык тәртіпті қорғау

сұрактары бойынша бүкілхалықтық дауыс беру.

12.  ҚР-ның Президентінің актілері:

A) жарлықтар жэне өкімдер

B)  заңдар жэне екімдер

C)  шешімдер

D) декреттер және жарлықтар

E) қаулылар

13.  ҚР Парламентінің кезекті сессиясы:

A) Бірінші қыркүйекте басталады жэне маусымның соңғы жүмыс күні аякталады.

B)  Қажст болған жагдайда, бірақ жылына екіден кем емес рет шақырылады.

C)  ҚР Президенті белгілеген мерзімдерде басталады жэне аякталады.

D) Қыркүйектің бірінші жүмыс күні басталады жэне маусымның соңғы жұмыс күні аякталады.

E) ҚР Парламенті Палаталарының Терағалары белгілеген мерзімдерде
басталады жэне аякталады.

14.  Сенат депутатының өкілеттік мерзімі:

A) 8 жыл

B)  6 жыл

C)  5 жыл

D) 4 жыл

E) 7 жыл

15.  Премьер-Министр кандай мерзім ішінде Парламентке Үкімет

бағдарламасы туралы қайтадан баяндама ұсынады:

A) Он күннің ішінде.

B)  Парламент белгілеген мерзімде.

C)  Президент белгілеген мерзімде.

D) Бір айдың ішінде.

E) Екі айдың ішінде.

16.  Үкімет отырысы құқықты болып есептеледі, егер оған:

A) Үкімет мүшелері кұрамының жартысынан астамы қатысса.

B)  Үкімет мүшелерінін кемінде 3/4-і қатысса.

C)  Үкімет мүшелері күрамының кемінде тең жартысы катысса.

D) Үкімет мүшелерінің кемінде 2/3-і катысса.

E) ҚР Президенті, Премьер-Министр жэне оның орынбасарлары қатысқан

жағдайда мүшелерінің кез келген күрамында.

17.  ҚР Конституциялық Кеңесі мүшелерінің жартысы жаңартылып отырады:

A) Конституциялық Кеңес Тврағасы белгілеген мерзімде.

B)  Әрбір үш жыл сайын.

C)  Әрбір екі жыл сайын.

D) Әрбір алты жыл сайын.

E) ҚР Президенті белгілеген мерзімде.

18.  ҚР Конституциялық Кеңесінің өтініштерді қарау мерзімі:

A) Бір апта ішінде.

B)  Бес күн ішінде.

C)  Он күн ішінде.

D) Бір ай ішінде.

E) Өтініш жасау субъектісі сүраган мерзімде.

19. Бас прокурордың өкілеттік мерзімі:

A)     Жеті жыл.

B)     Алты жыл.

C)     Төрт жыл.

D)  Өмір бойы.

E)  Бес жыл.

20. Жоғарғы Соттың судьяларының жалпы саны кіммен бекітіледі?

A)    Жоғарғы Сотгың төрағасының үхынуы бойынша Президентпен.

B)    Үкіметпен

C)    Парламентпен

D) Жоғарғы Соттың Төрагасымен

E)  Жогарғы Соттың органдарымен

21. Мәслихат депутаттығына кандидаттан талап етіледі:

A)    Қазақстан аумағында кемінде он бес жыл тұру.

B) Мамандығы бойынша жүмыс стажы болу.

C)    20 жасқа толған ҚР азаматы болу.

D) Үш жыл мемлекеттік қызмет атқару.

E)  Жиырма бес жасқа толу.

22. Облыстың әкімі:

A)    Тек қана ҚР Президентінің өкілі болып табылады

B) Тек капа ҚР Үкіметінің өкілі болып табылады

C)    Республика Президенте мен Үкіметінің өкілі болып табылады

D) Республика халқының өкілі болып табылады

E)  Тиісті әкімшілік-аумактық бірлік халкының өкілі болып табылады.

23. Конституциялық құқық ғылымы — бұл:

A)     принциптік нормалар, мақсаттык нормалар, декларациялық нормалар жүйесі

B)  конституциялык-кұкыктық нормалардың мазмұны және рөлі туралы ғылыми ұғымдар, категориялар, принциптер, көзқарастар жүйесі

C)     конституциялық-құкықтық нормалар жүйесі

D)  ғыльши ұғымдар, категориялар, принциптер жүйесі

E)  конституциялық кұкык саласын реттейтін нормалар жүйесі

24. Конституцияда белгіленген мемлекеттің біртұтастығын және аумақтық

түл-астығын, Республиканы басқару нысанын өзгертуге болады ма:

A)     Болады, ҚР Президентінің конституциялық заң күші бар жарлығымен.

B)     Болады, Республикалық референдуммен.

C)     Болады, Парламент Палаталарының бірлескен отырысында депутаттардыц 4/5-нің дауысымен.

D)  Болады, Халыкаралық шарттармен кезделген тортіппен.

E)  Өзгертуге болмайды.

25. Қазақстанда мемлекеттік биліктің ең жоғары өкілдік органы болып табылады:

A) Маслихаттар

B)  Жогарғы Сот

C)  Парламент

D) Үкімет

E) Конституциялык Кеңес

Ұқсас материалдар: 


ПІКІР ҚАЛДЫРУ