Асқар Сүлейменовтың ойлары

0
1776

Шын­дық көп, ақи­қат жал­қы.

Қо­ғам­ның ке­се­лі­нің бір емі – оған ті­ке қа­рау

Эко­но­ми­ка­лық қауiпсiздiктiң мә­се­лесi, ең ал­ды­мен, ұлт­тық қауiпсiздiктiң мә­се­лесi.

Тәр­биенiң еркiндiгi, еркiндiкпен тәр­бие­леу, еркiндiктi тәр­бие­леу – бұ­лар транзис­тор­дың ан­тен­на­сын­дай бiрiнен-бiрi шы­ға­тын ұғым­дар.

Қа­зақ­тың екi «­жауы» бар. Бiрi, дос жауы – Абай. Қал­ған­да­ры – қас жауы.

Ұлт­жан­ды­лық­ты ауа­ның дең­гейiне кө­тер­ген үш ха­лық бол­са, екеуi – фран­цуз­дар
мен по­ляк­тар, екi ха­лық бол­са, та­ғы сол екеуi. Ұлт­шыл­дық­пен ты­ныс­тау – олар үшiн
та­би­ғи нәр­се. Па­риж­де қайт­қан Шо­пеннiң жү­регiн Вар­ша­ва­да­ғы шiркеу­ге қоюға
ми­рас қыл­ға­ны ұмыт қал­май­ды. Ал Аме­ри­ка­ның жа­ла­уы­на шы­рыл­дауы қа­лай?

Кем талант мүмкiндiгiнше, шын талант қа­ла­ға­нын­ша жа­за­ды.

Ас­қар Сү­лей­ме­нов орыс ті­лін­де жа­за­тын қа­лам­гер­лер­ді то­та­ли­тар­лық дәу­ір­ге
қа­ра­мас­тан, ұлт­тық рух­қа бау­лы­ған екен, тіп­ті олар­дың үй­ле­рін­де дом­бы­ра­ның болға­нын да қа­да­ға­лап­ты. Дом­бы­ра­сы бар үйлер­ге кезекпен ба­рып, әң­гі­ме-дү­кен құ­ру­ды әдет­ке ай­нал­дыр­ған екен.

Дереккөз:  Қазақ әдебиеті. Жалпы білім беретін мектептің 11-сыныбының
қоғамдық-гуманитарлық бағытына арналған оқулық. Р.Зайкенова,
Р.Сакенова, Л.Н.Нұрланова, 2020 жыл.

Ұқсас материал:

«Бесатар» повесі немесе қызыл империяға қарсы атылған оқ

Асқар Сүлейменовтың өмірі мен қызметі

«Қаһар» романы туралы. Шығарманың тілдік ерекшелігі

Ілияс Есенберлиннің өмірі туралы мәлімет

Сәкен Сейфулиннің өмірі мен еңбек жолы

Сәкен Сейфуллин өлеңдерінің идеясы мен мәні

«Қайталау» теориясы туралы түсінік


ПІКІР ҚАЛДЫРУ