Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (А, Ә әріпі бойынша)

0
4159
Freepik.com
Аммоний ионы NH4
Аммоний ионына сапалық реакция жасау үшін қолданылатын зат сілтілер
Атомдарда оң зарядталған ядробар екендігін тапқан ғалым Э.Резерфорд
Атом ядросының протон – нейрондық теориясы бойынша нейтрон саның табуға болатын формула N = Ar – Z
Атом ядросының құрамында 33 протон және 42 нейтроны бар химиялық элемент мышьяк
Атом радиусы ең ұзын элемент Cs
Атомдық радиусы ең кіші элемент S
Атом ядросында 11 протон 12 нейтрон бар элемент натрий
Атомның электрондың формуласы 1s 22s 22p 63s 23p 3 болатын белгісіз элемнттің жоғарғы оксидінің формуласы P2O5
Алюминий 2713Al  атомдарынά – бөлшектерімен атқылағанда атом массасы 30 болатын кремний изотопы және тағы бір элемент түзіледі. Бұл элемент 11H
Амфотерлі элемент таңбасы Al
Атомның электрондық құрылысы 1s22s22p63s2 болатын элемент Mg
Атмосферада оттек бос күйінде ……….. кездеседі (%) 21
Ауа құрамы 90 % – N2,  8 % – O2,   2 % – He, Ne, Ar, Kr, Xe
Адам күніне 720л оттегі жұтады.Адамға қажет ауаның көлемі:( көлемдік үлесі оттектің 20%) 3600
Ауаның салыстырмалы молекулалық массасы 29-ға тең. Қалыпты жағдайдағы бір шаршы метр құрғақ ауаның массасы  (кг) 1,29
Азот сұйық күйге ауысады – 196  ºС
Азот +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсетін заттар жұбы: N2O5, NH3
Азот атомының электрондық конфигурациясы 1s2 2s2 2p3
Азот молекуласындағы байланыс: ковалентті полюссіз
«Азот»  деген атауды ұсынған ғалым А.Лавуазье
Азоттың массалық үлесі ең көп қосылыс: N2O
Аммиак әрекеттесетін заттар O2, H2 O, H2 SO4
Азот қышқылы әрекеттесетін заттар қатары: Mg O, KOH, K2CO3
Аммиак молекуласындағы байланыс: ковалентті полюсті
Азоттың  ауа бойынша тығыздығы: 0,96
Аммиак ауадан жеңіл 1,7 есе
Азот қышқылымен әрекетеспейтін металдар Au,  Pt
Аммиактың зертханада алыну реакциясы 2NH4Cl+Ca(OH) 2  CaCl2+2NH3  +2H2O
Азоттың массалық үлесі ең көп тынайтқыш NH4NO3
Аммофос  (NH4)2HPO4  құрамында  61,7 % P2O5  бар, 2,5кг аммофос құрамындағы фосфор (V) оксидініз массасы (г) 1,5
Ацетилен молекуласындағы көміртектің массалық үлесі (%) 92,3
Алкиндердің жалпы формуласы CnH2n-2
Ацетиленнің шығымы 80 % болса, (қалыпты жағдайда) 24кг кальций карбиді сумен әрекеттескенде түзілген ацетиленнің көлемі (л)  6,7
Ацетиленнің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі 2C2H2+5O2 → 4CO2+2H2O+ 2610 кДж болса, 2,5 моль ацетилен жанған кезде бөленетін жылу мөл  шері 3262,5 кДж
Аминнің аталуы дифениламин
Амин формуласы (C6H5)3N
Аммиакпен салыстырғанда ең күшті негіздік қасиет көрсететін амин метилэтиламин
Анилинді аңықтауда қолданылатын реактив бромды су
Анилин осы затпен әрекеттескенде негіздік қасиет көрсетеді. хлорсутек
Аминвалериан қышқылының формуласы H2N – (CH2)4 – COOH
Аминмай қышқылының изомерлерінің саны 5
Аминқышқылдары спирттермен әрекеттескенде түзілетін заттар күрделі эфирлер
Амфотерлі қасиет көрсететін зат аминсірке қышқылы
Аммиакпен  әрекеттескенде  аминқышқылын түзеді. хлорбензол
Аминмай қышқылы құрамындағы азоттың массалық үлесі (%) 13,5
Аминсірке қышқылы құрамындағы оттегінің массалық үлесі (%) 42,7
Аминмай қышқылы құрамындағы сутегінің массалық үлесі (%) 8,74
Алюминийдің валенттілігі 3
Алюминий гидроксидінің формуласы: Al(OH)3
Al+O2→Al 2O3 реакциясы теңдеуінде алюминийдің алдына қойылатын коэффициент: 4
Al3+ +3OHˉ→Al(OH)3↓ қысқартылған иондық теңдеуі мына заттардың әрекеттесуіне сәйкес келеді: алюминий хлориді, сілті
Алюминий нитраты ерітіндісінде лакмустың түсі: қызыл
Алюминийдің темір оксидімен (II) реакциясы теңдеуінде тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициент: 2
Al 2O3,KCI және FeCl2  қосылыстарындағы металдардың валенттілігі төмендегі қатарға сәйкес келеді: 3,1,2
Алюминийдің оттекте реакциясы теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының алдына қойылатын коэффициент: 4
Алюминийді таза күйінде алғаш рет алған ғалым Велер, 1827ж
Алюминотермия әдісімен алуға болатын металдар тобы: Ni, Cr, Zn
Алюминий карбидінің құрамына кіретін көміртектің тотығу дәрежесі -4
Аg- химиялық таңбасының оқылуы аргентум
Алкандар қатарына жататын көмірсутек С10Н22
Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі қызыл
Амфотерлі оксид PbO
Азоттың жоғары оксиді N2O5
Al(OH)2Cl қосылыстын аталуы, алюминий дигидроксохлориді
Аммоний гидрокарбонаты кондитер тағамдарын пісіруге қолданылады. Егер қамырға 39,5г NH4HCO3 қосылған болса, термиялық айырылу кезінде түзілген газдардың (қ.ж) көлемі 22,4л
Алкендерге жатады этилен
Алкендердің өндірістік алу жолы Крекинг
Алкендердегі көміртегі атомының гибридтелген күйі sp2
Алкендердің жалпы формуласы CnH2n
Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,93 болатын алкеннің формуласы С4Н8
Алкендерге реагент болатын жұп KMnO4, Br2 суы
Алкиндердің жалпы формуласы CnH2n-2
Алкиндердің радикалы Н-С≡С-этинил
Ацетиленнің гомологы НС≡С-СН3
Ацетиленнің сутек бщйынша  салыстырмалы тығыздығы 13
Ацетиленге сапалық реакция KMnO4 тотығуы
Аталуы –диен жалғауымен аяқталатын көмірсутектің формуласы СН2=СН-СН=СН2
Алкадиен Н2С=С(СН3)-СН=СН2
Ауа бойынша тығыздығы 1,86-ға тең, құрамындағы көміртектің массалық үлесі 88,9% болатын көмірсутектің молекулалық формуласы С4Н6
Алкадиендерге сапалық реакция СН2=СН-СН=СН2+2Br2→СН2Br-СНBr–СНBr-СН2Br
Арендердің жалпы формуласы CnH2n-6
Арендердің алғашқы өкілі: бензол
Ацетиленнен бензолды алу реакциясы тримерлену
Азоттың молекуласында … бар. үш байланыс
Алмаздың кристалдық торы атомдық
Ауада қыздырғанда да тотықпайтын металдар тобы: Au, Ag
Алюминийді өнеркәсіпте алуға болады: алюминий оксидінің криолиттегі балқымасын электролиздеу арқылы
Алкан мен алкинді ажырату үшін қолданылатынреагенттер:  1.KMnO4 ерітіндісі; 2.конц. H2SO4; 3.Br2 суы; 4.конц.HNO3 5.Н2О 1, 3
Алкандар ауада толық жанғанда мына заттар түзіледі: көміртек диоксиді және су
Алкандар толық термиялық айырылғанда мына заттар түзіледі: күйе және сутек
Алкандардың изомерленуі басталатын көмірсутек: бутаннан
Ауамен салыстырғандағы тығыздығы 2-ге теѕ, құрамындағы көміртектің массалық үлесі 82,8%, сутектікі – 17,2% болатын көмірсутектің молекулалық формуласы С4Н10
Альдегидтердің сапалық реакциясы «күміс – айна»
Альдегид қолданылмайтын сала – тағам ретінде
Альдегидтердің атауларының жалғауы -аль
Артығымен алынған сірке қышқылы мен мырыш арасындағы реакцияның  молекулалық теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы 5
Артығымен алынған сірке қышқылы мен калий карбонаты арасында жүретін реакцияның молекулалық теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы 7
Ашық тізбекті глюкоза молекуласындағы гидроксил тобының саны 5
ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ  
Әлсіз электролит  H2CO3
Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін көтеру үшін Ерітіндіні араластыру керек
Әлсіз қышқыл CH3COOH
Әк суының формуласы Ca(OH)2
Әрекеттесуші заттардың біреуінің концентрациясын көбейткенде тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі … осы заттың жұмсалу реакциясы жағына ығысады.
Әрекеттесуші заттарды майдалау осы реакцияның жылдамдығына әсер етеді CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O
Әрекеттесуші масса заѕы бойынша реакция жылдамдығын өрнектейді:2SO2 + O2 ↔ 2SO3 υ = k[SO2]2[O2]
Әрекеттесуші масса заѕыныѕ математикалық өрнектеуі υ = k CCB
Әрекеттесу нәтижесінде тұз бен сутек түзіледі: H2SO4(ер-ді) + Zn   →

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:


ПІКІР ҚАЛДЫРУ