Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (Б, В, Г, Д әріпі бойынша)

0
5200
Иллюстрация: Freepik.com
Б  
Бор изотопы 105B өзіне нейтрон қосып алып, бордың басқа бір тұрақты изотопына айналады. Осы ядролық реакцияның теңдеуі 22688Ra + 22286Rn → 42He
Бейметалдық қасиетті басым элемент F
Біреуі оттегі болып келетін екі элементтен түзілген күрделі заттар   оксидтер
Бутин – 1 молекуласындағы σ мен π байланыстарының қатынасы: 09:02
Бутин–2 жану реакциясының  теңдеуіндегі реагенттер  алдындағы коэффициенттердің қосындысы 13
Бром суы арқылы ацетиленді өткізгенде 519г 1,1,2,2 – тетрабромэтан түзілді. Реакцияға  қатынасқан ацетиленнің (қ.ж) көлемі (л) 33,6
Бутадиен–1,2 молекуласында sp2 -гибридтелген көміртегі атомының саны 3
Белгісіз зат дегидрленгенде изопрен алынады. Бұл зат … 2-метилпропан
Бензол молекуласының құрамындағы көміртегінің массалық үлесі (%) 92,3
Бензол молекуласындағы σ -мен π-байланыстарының қатынасы 12:03
Бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан: Сілтілік металдар
«Батпақ газы» деп аталатын алкан метан
Бір моль натрий фосфатын суда еріткенде, тұз толық диссоциацияланса, түзілген натрий ионының молі 4
Бір бірімен әрекеттесетін заттар жұбы Na2O мен SiO2
Бертолле тұзының формуласы KClO3
Бром суындағы бромның массалық үлесі 1,6 % болса, көлемі 1,12л (қ.ж) пропиленді түссіздендіре алатын бром суының массасы 500г
Белгісіз көмірсутектің ауамен салыстырғандағы тығыздығы 1,931г/мл. Егер оның 5,6г жаққанда 15,6г СО2 , 7,2г Н2О түзілсе, көмірсутектің формуласы С4Н8
Бутен-1-ин-3 формуласы СН≡С-СН=СН2
Бутадиен-1,3 молекуласында көміртегі атомдарының гибридтелген күйі sp2, sp3
Бутадиен–1,3 сутек бойынша  салыстырмалы тығыздығы 27
Бутадиен-1,2 гомологы СН2=С=СН-СН2-СН3
Бутадиенді гидрлегенде массасы 12,81г бутан мен бутен-2 қоспасы түзілді. Қоспаны бромдағанда массасы 34 г 2,3-дибромбутан түзілсе, қоспадағы бутен-2 массалық үлесі (%) 68,7
Бензол молекуласында көміртегі атомдарының гибридтелген күйі sp2
Бензол радикалының аталуы: фенил
Бензол формуласы: С6Н6
Бензолдың құрылымдық формуласын ұсынған ғалым А. Кекуле
Бензол әрекеттеспейтін зат H2CO3
Бензолды катализатор қатысында хлорлағанда бөлінген хлорлы сутекті толығынан сіңіру үшін көлемі 250мл, тығыздығы 1,225г/мл 20%-дық натрий гидроксидінің ерітіндісі қажет болды. Тығыздығы 0,88г/мл бензолдың көлемі 135,72мл
Бензол алудың негізгі көзі тас көмірді кокстеу
Бензолдан хлорбензол мен гексахлоран алу үшін жүргізілетін жағдай Cl2(AlCl3),Cl2(hv)
Берілген заттардың арасында иондық қосылыс:    NaCl
Бір периодтағы элементтердің электртерістігі солдан оңға қарай өседі
Байланыс полюстілігі көбірек қосылыс NaF
Байланыс ұзындығы ең  үлкен зат молекуласы: HBr
Белгісіз заттың балқымасы электролизденгенде бром және I топтың негізгі топшасының металы түзілді. Бастапқы заттың құрамындағы металдың массалық үлесі 0,223 болса, осы заттың формуласын жазып, химиялық байланыстың түрін анықтаңыз. иондық байланыс, NaBr
Берілген реакцияның  CO + H2O ↔ CO2 + H2 + Q тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай СО2 концентрациясын азайту
Берілген жүйеде 2СО + О2 ↔ 2СО2 + Q қысымды көбейту, температураны төмендету, оттектің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті оңға ығыстырады
Берілген реакциялардың ішіндегі экзотермиялық реакция – NaOH + HCl = NaCl + H2O + Q
Берілген реакциялардың ішіндегі эндотермиялық реакция 2KNO3 = 2KNO2 + O2 – Q
Берілген сызбанұсқадағы А → А2О → АОН → А2SO4   А элементі , бул Na                                      
Берілген сызбанұсқадағы В → ВО2 → Н2ВО3 → К2ВО3 В элементі, бұл – S
Бейметалдық қасиеті басым элемент: C
Берілгендердің ішіндегі қаттылығы басым зат: Cr
Берілген көмірсутектердің С6Н6, С3Н4, С10Н22, С4Н10, С5Н10, С7Н8, С10Н18, С5Н8, С6Н14 ішінде метан гомологтарының саны: 3
Бутан мен пентан қосылыстары: екеуі де бір зат
Бром суын түссіздендірмейді бутан
Буының ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 2,966 болса, қаныққан көмірсутек гексан
Бутанның жану реакциясы теңдеуіндегі өнімдердің формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы 18
В  
Винилацетиленнің молярлық массасы 52 г/моль
BeCl2 молекуласында бериллий атомының электрон орбитальдарының гибридтену түрі sp
Г  
Глюкоза С6 Н12 О6  құрамындағы элементтердің массалық қатынастары 01:16:24
Газ күйіндегі аммиакты NH3  катализатор қатысында оттегімен тотықтырғанда азот (ІІ) оксиді және су түзіледі.26,88 л аммиакпен реакцияға түскен оттегінің көлемі (л) 33,6
Галогенсутекпен әрекеттескенде Марковников ережесіне бағынбайтын зат трифторпропен
Гексен – 1 изомері 2,3- диметилбутен – 1
Галогендер қатары: F,Cl,Br,IAc
Галогендердің жоғарғы тотығу дәрежесі     7
Галогендер тобының  периодтық жүйедегі  орны VII негізгі топша
Глюкоза құрамы бойынша әрі көп атомды спирт, әрі альдегид
Гексахлоранды бензолдан алу реакциясы С6H6+3Cl2 → С6H6Cl6+AlCl3
Газдардың суда ерігіштігі … артады. температура төмендегенде және қысым жоғарылағанда
Графиттің кристалдық торының түрі атомдық
Гомогенді реакцияның 2СО + О2 ↔ 2СО2 + Q тепе-теңдігі солға қарай ығысады, егер температураны арттырса
Гетерогендік жүйедегі СаО(қ) + СО2(г) ↔ СаСО3(қ) + Q тепе-теңдік сол жаққа қарай ығысады, егер температураны жоғарылатса
Гетерогенді реакцияға жатады 2Al + 3Cl2 ↔ 2AlCl3
Гетерогенді реакцияға жатады: 4H2O + 3Fe = 4H2 + Fe3O4
Гомогенді реакция жатады: 2CO + O2 =2CO2
Гексанның құрылымдық изомерлерінің саны 5
Гексан мен 2-метилпентан қосылыстары: құрылымдық изомерлер
Гептан мен 2,3-диметилпентан қосылыстары құрылымдық изомерлер
Газ тәрізді көмірсутектің бір көлемін толық жағу үшін 25 көлем ауа жұмсалды (ауаның құрамындағы оттек 20 %). Жағылған көмірсутек пропан
Газдың 1 литрін жағуға 2 л оттегі жұмсалды.Реакция нәтижесінде 1 л көміртек диоксиді және 2 л су буы (қ.ж.) түзілген болса, газдың молекулалық формуласы СН4
Глюкозаның функционалдық топтары -СОH, -ОН
Глюкозаның молекуласындағы функционалдық топтардық сандар 5 гидроксотоп, 1 карбонил
Глюкозаның «күміс – айна» реакциясына қатысатын себебі, молекуласында альдегид тобы бар
Глюкоза ашығанда 92 г этаноль және газ түзілді, оның көлемі (қ.ж.) 44,8 л
Глюкоза 78,4 г мыс (II) гидроксидімен тотыққанда түзілетін қышқылдың массасы (г) 78,4
Глюкозаны спиртке дейін ашытып, түзілген этанолды қышқылға дейін тотықтырды. Осы алынған қышқыл натрий гидрокарбонатының артық мөлшерімен әрекеттескенде көлемі 8,96 л (қ.ж.) газ бөлінді. Ашу реакциясына түскен глюкозаның массасы (г): 36
Газ толтырылған пластик: пенопластар
Д  
Дегидрлену реакциясы C2H6 → C2H4 + H2
Диссоциация кезінде хлорит-ион түзетін зат: KC1O2
Диссоциациялану дәрежесіне әсер етпейтін  фактор Қысым
Донор – акцепторлы механизммен түзілген байланысы бар бөлшек   Н3О+
Домна пешінде жүретін реакциялардың бірі : Fe2O3 +3CO → 2Fe +3CO2. Осы теңдеу бойынша 32 г әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың  зат мөлшері: 0,6 моль
Дисахаридтің формуласы С12Н22О11

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:


ПІКІР ҚАЛДЫРУ