Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (Е, Ж, З әріпі бойынша)

0
4494
Freepik.com
E  
Ең үлкен атомдық массасы бар элемент көміртегі
Ең үлкен молекулалық массасы бар зат және оның формуласы йодсутек  HI
Ең активті металл атомының сыртқы электрондық қабатының электрондық формуласы 3s1
Егер гидрлегенде 18г пентан түзілген болса (қ.ж), алынған пентадиеннің көлемі (л) 5,6
Егер 10,5 көмірсутек 5,6л бромсутекті қосып алатын болса, осы алкеннің  молекулалық формуласы C3H6
Егер жағуға 89,6 л оттек жұмсалған болса (қ.ж) жанған ацетиленнің көлемі (л) 35,8
Егер 5,4г көмірсутек 4,48л хлорсутекті (қ.ж) қосып алатын болса, осы диен көмірсутегінің молекулалық формуласы C4H6
Егер өнімнің шығымы 0,9 болса, 153 т 2–метилбутаннан алынатын 2–метил- бутадиен – 1,3 массасы (г) 130,05
Ең белсенді элемент Cs
Егер шығымы 100% болса, 10г алюминийді оттекте жаққанда алынған алюминий оксидінің массасы: 18,9г
Егер жағуға 134,4л оттек жұмсалған болса, жанған пропанның (қ.ж) көлемі: 26,88л
Ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі таңқурай түсті болатын қосылыс K2CO3
Ерітіндіде сілтілік ортаны көрсететін тұз Na2SO3
Екідайлы гидроксид Pb(OH)2
Екідайлы негіз+қышқыл=тұз+су теңдеуге  сәйкес келеді: Pb(OH)2 + 2HCl = PbCl2 + 2H2O
Еріген заттың массалық үлесі 20% , (ρ=1,25г/мл) көлемі 500 мл натрий гидроксиді ерітіндісінен көлемі 200 мл суды буландырғаннан кейінгі ерітіндідегі негіздің массалық үлесі 29%
Еріген заттың массалық үлесі 0,35 H2SO4 ерітіндісін дайындау үшін массасы 600 г массалық үлесі 0,55 H2SO4 ерітіндісіне қосатын массалық үлесі 0,25 H2SO4 ерітіндісінің массасы 1200г
Еріген заттың массалық үлесі 50%–дық 200 г H2SO4 ерітіндісін әзірлеу үшін 60%–дық және 20%–дық ерітінділердің массасы 150г; 50г
Ерімейтін тұз барий сульфаты
Егер жану реакциясы өнімдерінің мольдік қатынасы 4:4 болса, көмірсутектің аталуы бутен
Ерітіндідегі еріген заттың концентрациясын арттыру үшін оны … керек. буландыру
Егер реакцияныѕ температуралық коэффициенті 3-ке теѕ болса, температураны 1500С-дан 2000С-ға көтергенде, реакцияныѕ жылдамдығы …  артады 243 есе
Егер А затыныѕ бастапқы концентрациясы 0,22 моль/л, ал 10 секундтан кейін 0,215 моль/л болса, А+В═2С реакциясыныѕ орташа жылдамдығы  (моль/л ·сек). 0,0005
Егер азоттыѕ концентрациясы 0,4-тен 0,1 моль/л-ге дейін өзгерсе, 50 секундтан кейін N2 + O2 → 2NO гомогенді реакцияныѕ жылдамдығы  қандай болатынын есептеѕіз (моль/л · сек). 0,006
Ең жеңіл металл Li
Ең ауыр металл Os
Ең оңай балқитын металл сынап
Ең қиын балқитын металл вольфрам
Егер реакция өнімдерінің бірі күкірт болса, онда мырыш пен концентрлі күкірт қышқылының әрекеттесу теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы 15
Егер шығымы 50% болса, 2K2Cr2O7 + 8Al → 4Cr + 2K2O + 4Al2O3 реакция теңдеуі бойынша 1 моль алюминийден алынатын хромныѕ зат мөлшері: 0,25 моль
Егер реакцияның шығымы 80% болса, 40 грамм метанды толық хлорлағанда түзілетін  тетрахлорметанның массасы: 308 г.
Егер жағуға 246,4 л. оттек жұмсалған болса, жанған пропанның (қ.ж.) көлемі (л.) 49,28
Егер реакция өнімінің шығымы 89 % болса, онда 180 тонна 2-метилбутаннан алынатын  2-метил-1,3-бутадиеннің массасы 151,3
Егер шығымы 75% болса, онда 23 г құмырсқа қышқылы мен пропанол әрекеттескенде түзілген эфирдің массасы (г) 33
Егер гидролиз кезінде 15 г карбон қышқылы алынған болса, жұмсалатын сірке қышқылы этил эфирінің массасы (г) 22
Егер гидролизге майдың 82 % массалық үлесі ұшырайтын  болса, 5,83 т глицерин алу үшін қажетті таза триолеоттың  массасы 68,3
Егер глюкоза спирттік ашығанда 448 л (қ.ж.) көмірқышқыл газы бөлінген болса, түзілген спирттің массасы (г) 920
Егер шығымы 90 % болса, 100 г сахароза гидролизденгенде түзілетін глюкозаның массасы (г) 47,37
Егер шығымы 50 % болса, 57 г сахарозаны (С12Н22О11) гидролиздегенде алынған глюкозаның массасы (г) 15
Егер гидролиз кезінде 72 г глюкоза алынған болса, жұмсалған сахарозаның массасы (г) 136,8
Егер глюкозаның 70 %-тті спиртке айналса, массасы 500 г 46 %-тті спирт ерітіндісін алу үшін қажет глюкозаның массасы (г) 638,8 кг
Егер шығымы 90 %,  ал картоптағы крахмалдың массалық үлесі 20 % болса,100 кг картоптан алынатын глюкозаның массасы 20
Егер орташа молекулалық массасы 1200 екені белгілі болса, поливинилхлоридтегі хлордың массалық үлесі (%): 56,8
Егер құрамында 20 % изопрен бар 1 кг көмірсутектер қоспасынан 0,06 кг каучук алынғаны белгілі болса, изопренді каучуктің шығымы (%): 30
Ж  
Жарық пен жылу бөле жүретін реакциялар жану
Жер шарында сутегінің массалық үлесі (%) 1
Жылу мөлшерінің өлшем бірлігі Дж, кДж
Жану нәтижесінде 89,6 литр көмірқышқыл газы түзілсе, жанған бутанның көлемі (қ.ж., литрмен) 22,4
Жүзім қанты фруктоза
Жасанды  полимерге жатпайды: белок
З  
Зарядталған бөлшек ион
Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы тотығу
Зертханада сутек және оттек газдарын алу үшін қолданылатын реактивтер Zn және HCl, KMnO4
Зертханада хлорсутекті алу NaCl(қатты)+ H2SO4(конц) →
Зат құрамының түрақтылық заңын ашқан ғалым Ж.Л.Пруст

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:


ПІКІР ҚАЛДЫРУ