Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (И, К әріпі бойынша)

0
5226
Freepik.com
И  
Изомерия дегеніміз- …    заттар Молекулаларының құрамы бірдей, бірақ химиялық құрылыстары әр түрлі
Ион алмасу реакциясы CaCl2 +Na2CO3  CaCO3↓+2NaCl
Иондардың тотықсыздану қасиеттерінің арту қатары J-  Br-  Cl-
Иондық байланысы бар заттар CaCl2
Изопреннің құрылымдық формуласы CН2=С(СН3)-СН=СН2
Изопреннің полимерлену реакциясы пН2С=С(СН3)-СН=СН2  (-Н2С-(СН3)С=СН-СН2-)п
Изомерлері болмайтын зат бензол
Иондық байланыс дегеніміз – иондардың электростатикалық тартылуы нәтижесінде түзілген химиялық байланыс
Иондық байланысы бар қосылыс NaF
Изопрен каучугін алу үшін қолданылатын мономер изопренді  2-метилбутанды өршіткі қатысында дегидрлеп алады. Құрамында массалық үлесі 12% қоспасы бар, 420кг 2-метилбутаннан шығымы 80 % болса, түзілетін изопреннің массасы (кг) 279,2
K  
Күрделі зат күкіртсутек
Көлемі 20мл массалық үлесі 2%, тығыздығы 1,02г/мл натрий гидроксидінің ерітіндісін бейтараптауға жұмсалатын азот қышқылының массалық үлесі 1% тығыздығы 1,4г/мл ерітіндісінің көлемі (мл) 46
Күкірт атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы 3s23p4
Көміртегі атомының электрондық формуласы 1s22s22p2
Кальций атомының валенттілік электрондарының саны 2
Калий перманганаты  құрамындағы оттектің массалық үлесі (%) 40,5
Күн жүйесі планеталарының ……….% -ін сутек атомы құрайды 92
Калий фосфатының 4,8*1022 молекуласының зат мөлшері (моль) 0,08
Кальций фосфатындағы фосфордың массалық үлесі (%) 20
Күміс нитраты натрий фосфатымен әрекеттескенде 41,9г күміс фосфаты түзілген. Реакцияға түскен натрий фосфатының массасы (г) және зат мөлшері (моль) 16,4 және 0,1
Кальций гидрофосфатының формуласы: CaHPO4
Концентрлі күкірт қышқылы және мыспен әсер  еткенде қоңыр газ бөлінді. Сілті ерітіндісін қосқанда аммиактың иісі сезілді. Бұл тыңайтқыш Аммиак селитрасы
Күміс нитратының ерітіндісін қосқанда ақ тұнба түзетін, сілтімен әрекеттеспейтін қызғылт кристалды тыңайтқыш Сильвинит
Кальций дигидрофосфатындағы барлық элементтердің массалық үлесі (%) 17,1(Ca); 1,7(H); 26,5(P); 54,7(O)
Кальций фосфаттың 8,7. 1023 молекуласының зат мөлшері (моль) 1,45
Крахмалмен көк түс беретін зат  иод
Калий атомының электрондық  конфигурациясы 1s22s22p63s23p64s1
Калийдің сумен әрекеттесу теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы: 7
Калий фториді ертіндісі электролиздегенде берілген  электрон  саны: 2
Көмірсутектер – құрамына тек қана … элемент кіретін органикалық қосылыстар 2
Көмірсутектердің табиғи көздері қатарына жатпайды гранит
Күшті электролит күкірт қышқылы
Күшті қышқыл HNO3
Күшті электролиттер диссоциацияланады Іс жүзінде толығымен
Көлемі 200 мл, тығыздығы 1,075г/мл 20% – тік тұз қышқылы ерітіндісімен массасы 20г мәрмәр әрекеттескенде, түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемі 4,48л
Көмірқышқыл газы көмір (ІІ) оксидінен … ауыр 1,57 есе
Күшті негіз KOH
Көлемі 160 мл массалық үлесі 20%, (ρ=1,25г/мл) натрий гидроксиді ерітіндісіне қорғасын нитраты ерітіндісінің жеткілікті мөлшерімен әсер еткенде түзілген қорғасын (ІІ) гидроксидінің массасы 120,5г
Көлемі 1 л суға массасы 200 г кальций қосқанда түзілген кальций гидроксидінің массалық үлесі 31,1%
Кальций карбонатының ерітіндісінен артық мөлшерде көмірқышқыл газын өткізгенде түзілетін зат кальций гидрокарбонаты
Көлемі 6,72л пропеннің зат мөлшері 0,3моль
Каучук жұмсарады температура жоғарлағанда
Каучук еритін зат бензин
Көлемі 266мл тығыздығы 0,88г/мл бензолды нитрлеу үшін 75%–тті, тығыздығы 1,445г/мл азот қышқылының көлем 174,4мл
Көлемі 200мл этанды дегидрлегенде (шығымы 85% ) этилен түзілді. Осы этиленнен алынатын 1,2-дихлорэтанның (тығыздығы 1,24г/мл) көлемі 0,606мл
Күрделі зат: су
Ковалентті байланыс дегеніміз – ортақ электрон жұбы түзетін екі атом ядроларының арасындағы электрон
Ковалентті полюссіз байланысы бар қосылыс Cl2
Ковалентті полюсті байланысы бар қосылыс HCl
Калий хлориді түзетін кристалдық тордың түрі иондық
Ковалентті байланысы бар заттар орналасқан қатар H2O, CS2, HI, PH3
Күкіртті жаққанда 32 г күкірт (IV) оксиді түзілді және 146,3 кДж жылу бөлінді. Реакцияның жылу эффектісін есептеңіз. 292,6 кДж
Катализаторлар (өршіткі) дегеніміз – реакция жылдамдығын тездететін, бірақ реакция өнімдерініѕ құрамына
Кальций гидроксиді јрекеттесетін зат: SO3
Кальцийдің генетикалық қатарын құрайтын заттардың реттік нөмірлерініѕ орналасуы: 1.H2SO4, 2.Na3PO4, 3.Ca, 4.P2O5, 5.Ca(OH)2, 6.NaOH, 7.CaO, 8.Na2O, 9.H3PO4, 10.Ca3(PO4)2. 3, 7, 5, 10
Күкірт атомының электрондық формуласы: 1s22s22p63s23p4
Күкірт қышқылымен әрекеттеспейді: CO2
Күкірт (VI) оксидіндегі күкірттің массалық үлесі (%): 40
Күкірттің жоғарғы және төменгі валенттіліктерін көрсететін қосылыстары: SO3 және ZnS
Күкірт (VI) оксидімен әрекеттеспейді: CO2
Күкіртсутектің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі:  2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O + 1166 кДж болса, 11,2 л (қ.ж.) күкіртсутек жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж) 291,5
Кремний атомындағы электрон қабаттарының саны: 3
Кремний атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы: 3s23p2
Кальций силикатының формуласы: CaSiO3
Көміртек диоксидіндегі оттектің массалық үлесі (%): 73
Кремний қышқылының салыстырмалы молекулалық массасы: 78
Көміртек атомының электрондық формуласы: 1s22s22p2
Кремнийдің валенттілігі 4
Көміртек диоксидінің салыстырмалы молекулалық массасы : 44
Көмірқышқыл газын барий гидроксидінің ерітіндісі арқылы өткізгенде 394 г тұнба түзілген. Жұмсалған көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж., литрмен): 44,8
Көміртек концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде көлемі 40,32 л (қ.ж.) СО2 мен SO2 газдарының қоспасы түзілген болса, реакцияға түскен  көміртек массасы: 7,2
Кальций оттекпен әрекеттескенде түзілетін зат: CaO
Калий сумен әрекеттескенде түзілетін күрделі заттың формуласы: KOH
Концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейтін металл: хром
Калийді төмендегі заттардың электролизі арқылы алуға болады: KCl балқымасы
Көмірсутегінің CH3 – CH(CH3) – C(CH3)3 гомологтық қатарының жалпы формуласы CnH2n+2
Келесі қосылыстардың қаныққан көмірсутектерге жататыны:  1.С6Н6; 2.С2Н4; 3.С4Н10; 4.С2Н2; 5.С3Н8 3, 5
 «Көміртек – көміртек» байланысының ұзындығы ең үлкен С2Н6 молекуласында
Көмірсутектің сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 36. Көмірсутектің формуласы С5Н12
Көлемі 5литр пропан жану үшін қажет ауаның көлемі (Оттектіѕ көлемдік үлесі 0,2) 125 л.
Көлемі 10л метан мен көміртек (II) оксидінің  қоспасын (қ.ж.) жағуға 8л оттек жұмсалса, бастапқы қоспа құрамындағы газдардың көлемдік үлестері 20 % (СН4); 80 % (СО)
Көлемі 4,48л (қ.ж.) метанды ауа қатыстырмай қыздырғанда бөлінетін көміртекті толығымен жағу үшін қажет (қ.ж.) оттек көлемі 4,48л
Карбон қышқылдарының функционалдық тобының аталуы карбоксил
Карбон қышқылдарының изомериясы  мына қышқылдан басталады май
Күміс (I) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен 66 г сірке альдегиді  тотыққанда түзілген сірке қышқылының массасы (г) 90
Күрделі эфирлердің жалпы формуласы RCOOR1
Күрделі эфирлерді алу реакциясы: эфирлену
Крахмалға реактив болатын зат I2
Күміс (I) оксидін глюкозамен тотықсыздандырғанда 54 г күміс алынды. Тотыққан глюкоза массасын есептеңіз (г)

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:


ПІКІР ҚАЛДЫРУ