Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (Қ, Л әріпі бойынша)

0
3993
Freepik.com
Қ
Қосылу реакциясы Fe + S →
Қорғасының массалық үлесі  ең көп заттың формуласы PbO
Қалыпты жағдайда массасы бірдей болса ең аз көлем алады озон
Құрамында 82% – азот және 18% сутегі бар белгісіз зат формуласы NH3
Қосылу реакциясы Mg + О2 →
Қыздырғанда MeNO2 және O2  түзеді KNO3, NaNO3
Құрамында 58% кальций фосфаты бар 50кг сүйектегі фосфордың массасы (кг) 5,8
Құрамында он екі сутек атомы бар алкеннің молекулалық массасы (г/моль) 84
Құрамында он екі атом сутегі бар алкиндегі  көміртек атомының саны 7
Құрамында 20% қоспасы бар 4 кг техникалық кальций карбидінен алуға болатын (қ.ж) ацетиленнің көлемі (м3) 1,12
Құрамында 90% көміртегі бар, сутегі бойынша салыстырмалы  тығыздығы 20-ға тең алкиннің  формуласы C3H4
Құрамында он төрт атом сутек бар диен көмірсутегінде көміртек атомының саны 8
Құрамында он сегіз сутек атомы бар диен көмірсутегінің молярлық массасы (г/моль) 138
Құрамында 90% көміртек бар, сутекпен салыстырғанда тығыздығы 20-ға тең алкиннің молекулалық формуласы C3H4
Құрамында 11,1% сутегі бар, ауаға бойынша тығыздығы 1,863-ке тең алкиннің молекулалық формуласы C4H6
Құрамында он төрт сутек атомы  бар ароматты көмірсутегінде көміртек атомның саны 10
Құрамында 3% жанбайтын қоспасы бар 160 л метиламинді жаққан кезде түзілген  көміртегі (IV) оксидінің көлімі (л) 155,2
Құрамында 61% көміртек, 15,3% – сутек, 23,7% азоты бар екі белгісіз аминнің молекулалық формуласы C3H9N
Құрамында 38,7% көміртек, 16,15% – сутек, 45,15% азоты бар, сутегі бойынша тығыздығы 15,5 – ке тең аминнің молекулалық формуласы CH5N
Құрамында 2% қоспасы бар 20л метиламин жанғанда түзілген азоттың (қ.ж) көлемі (л) 9,8
Құрамында 5% қоспасы бар 40г метиламин жанғанда түзілген азоттың массасы (г) 17,16
Құрамында 32%-көміртегі, 6,66% сутегі, 42,67% оттегі және 18,67% азоты бар  аминқышқылының молекулалық формуласы C2H5O2N
Қосылыстарда алюминийдің тотығу дәрежесі: 3
Құрамында 14 сутегі атомы бар қаныққан көмірсутегінің изомерінің саны 5
Қосылыстардың жалпы формуласы СпН2п+2 алкандар
Қалыпты жағдайда 6л оттегінің массасы 6л метанның массасынан ауыр 2 есе
Құрамында 20 сутек атомы бар қаныққан көмірсутектің молярлық массасы: 128 г/моль
Қалыпты жағдайда 1л бутанның  массасы (г) 2,59
Қысты күні тайғақ болғанда, мұз қатқан жолға NaCl немесе CaCl2  себеді, сонда мұз ериді, себебі Еріткіштен қату температурасы төмен ерітінді түзіледі;.
Қышылдық оксид CO2
Қышқылдық оксид+су=қышқыл, осы сызбанұсқаға сәйкес келетін реакция SO3+H2O =H2SO4
Құрғақ мұздың формуласы Қатты СО2  
Қышқыл ерітіндісінен сутек бөліп шығармайды Cu
Қатты күйінде кездесетін қышқыл бор қышқылы
Қазақша «алмас» деп аталатын тұз сынап (II) хлориді
Құрамына 43,4%Na, 13,3%C, 45,4%O кіретін қосылыстың формуласы Na2CO3
Қалыпты жағдайда 1 см3 судың массасы: 1 г
Қысымды жоғарылатқанда газ молекулаларынан тұратын тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі газ молекулалары санының азаю реакциясы жағына ығысады.
Қысымды азайтқанда газ молекулаларынан тұратын тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі газ молекулалары санының көбею реакциясы жағына ығысады.
Қысымның өзгеруі тепе-теңдікке әсер етпейтін гомогенді реакцияның теңдеуі H2 + Br2 ↔ 2HBr
Қысымды төмендеткенде  тепе-теңдік өзгермейтін реакция, бұл – FeO+H2↔Fe+H2O(бу)
Л
Лебедев реакциясы 2С2Н5ОН→Н2С=СН-СН=СН2+2Н2О+Н2
Лакмус қышқылда – … түске боялады: қызыл

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:


ПІКІР ҚАЛДЫРУ