Химиядан тест тапсырмалары (М әріпі бойынша)

0
10413
M
11.MgCO3 молекуласындағы элемент атомдарының массалық қатынасы 06:03:12
34.Массалық үлесі 0,2 натрий гидроксидінің 600г ерітіндісіне массалық үлесі 0,2 азот қышқылының 800г ерітіндісі құйылғанда түзілген тұздың массасы (г) 215,9
36.Мына айналулар тізбегіндегі «Х» және «Y» заттары N2  +X  →   NH3   +Y  → NH4NO3 X – H2, Y – HNO3
Мына айналулар тізбегіндегі «Х» заты N2  +H2  →    X +HCl  →  NH4Cl NH3
Мына айналулар тізбегіндегі «Х» заты N2  + O2   →   NO   + O2 → X NO2
Мына айналулар тізбегіндегі «Х» және «Y» заттары NH3  +X → NH4OH+Y → (NH4)2SO4 X – H2O, Y – H2SO4
Мына айналулар тізбегіндегі «Х» заты     N2  +H2 → NH3+Х → (NH4)3PO4 H3PO4
Массасы 18,9г азат қышқылының зат мөлшері (моль) 0,3
Мына реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы  H2 S+O2→S+H2O 7
Мына айналудағы «Х» заты P → P2O5 + H2O    “X” H3PO4
Магнийге 2412Mg атомдарын ά – бөлшектермен атқылағанда  басқа элементтің тұрақсыз изотопы және нейтрон түзіледі. Осы ядролық реакция теңдеуі 2412Mg + 42He → 2714Si + 10n
Металл таңбасы Na
Металдық қасиетті басым элемент Cs
Металл атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар тұздар
Молекулалық массасы 126 г/моль алкеннің формуласы C9H18
Молекула құрамында он сутегі атомы бар алкен ауадан ауыр 2,4 есе
Молекулалық массасы 134-ке тең ароматты көмірсутек 1,2-диметил – 4-этилбензол
Мына өзгерістегі «Х» заты CH4 →  C2H2  →   X  →   C6H5NO2 бензол
Метиламин молекуласындағы σ – байланыстарының саны 6
Молекулалық массасы 93-ке тең аминның формуласы C6H7N
Метиламиннің жану реакциясы теңдеуіндегі бастапқы заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы 13
Мына сызбанұсқаға  Э→ Э2O5→ Н3ЭО4 сәйкес келетін генетикалық қатар: фосфор→ фосфор оксиді→фосфор қышқылы
Мыстың периодтық жүйедегі орны: 4 период, 1топ, қосымша топша
Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар CuSO4+H2О+SO2
Mn (II) оксидінің формуласы: MnО
Мыстың негіздік карбонаты (CuОН)2СО3 ыдырағанда түзілетін заттар: 2CuО+H2О+СО2
Мыстың массалық үлесі көп қосылыс Cu2O
Массасы 16г мыс (ІІ)оксидінің ұнтағы сутекпен толық тотықсыздандырылды.Түзілген мыстың массасы 12,8
Метандағы көміртектің  массалық үлесі: 75%
Молярлық массасы 100 г/моль қаныққан көмірсутегінің формуласы: С7Н16
Массасы 352г пропанның зат мөлшері: 8моль
Метанның жану реакциясының термохимиялық теңдеуі Н4+2О2→СО2+2Н2O+880кДж 10г метан жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері (кДж) 550
Массасы 200г, массалық үлесі 0,15 натрий гидроксидімен массасы 500г массалық үлесі 0,25 натрий гидроксидінің ерітіндісін араластырған. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі 22,1 %
Массасы 37 г сөндірілген ізбестің зат мөлшері 0,5 моль
Мына қатарда Mg(OH)2→Ca(OH)2→Sr(OH)2→Ba(OH)2 негіздік қасиет Күшейеді
Массасы 53,5 г темір (ІІІ) гидроксидін еріту үшін қажетті тығыздығы 1,039 г/мл 8%–тті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі 659 мл
Массасы 30 г мыс пен алюминий қоспасына концентрлі азот қышқылымен әсер еткенде 13,44 л газ (қ.ж) бөлінді. Қоспаның құрамы 19,2 гCu, 10,8 гAl
Массасы 140 г концентрациялы азот қышқылына 32 г мыс ұнтақтарын салғанда түзілген мыс нитратының массасы 94г
Массасы 316 г 25%-тті KMnO4 ерітіндісі тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген хлордың (қ.ж) көлемі 28 л
Массасы 200 г 15%–тті күкірт қышқылына  300 г су қосқанда түзілген күкірт қышқылы ерітіндісінің концентрациясы 6%
Массасы 50 г 20%–тті Na2SO4 ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (Na2SO4 ∙10H2O) массасы және судың көлемі 22,6г, 27,4мл
Мына қосылыстың  халықаралық номенклатура бойынша атауы: СН3-С≡СН пропил
Массасы 50г табиғи метан газынан алынатын ацетиленнің массасы 40,6г
Массасы 400г құрамында 15% қоспасы бар кальций карбидінен 80%–ттік  шығыммен ацетилен алынса, ацетиленнің көлемі 95,2л
Массасы 9,9г дихлорэтан алу үшін хлорсутекпен әрекеттесетін ацетиленнің (қ.ж) көлемі 2,24л
Массасы 10,8 бутадиенді (СH2=CH-CH=CH2) катализатор қатысында гидрленгенде түзілген бутен-2 мен бутан қоспасы 160г 4% бром суын түссіздендірген. Қоспадағы бутанның массасы 9,28 г
Массасы 170г гексахлоран (C6H6Cl6)алу үшін қолданылатын циклогексан массасы 49,07г
Массасы 156 г бензол массасы 193,5г хлорэтанмен әрекеттескенде шығымы 80 % болады, түзілген этилбензол массасы 169,6 г
Металл және бейметалл оксидтері сумен химиялық әрекеттескенде түзіледі: негіз және қышқыл
Массалық үлесі 18%,500г ерітінді даярлау үшін  тұз бен су массалары 90г тұз және 410г су
Массасы 14,2г Р2О5 суда ерігенде түзілетін Н3РО4-ның массасы мен зат мөлшері: 0,2 моль, 19,6г
Металдық байланыс дегеніміз – металл иондары мен бос электрондар арасында түзілетін байланыс.
Молекуласындағы байланыстың полюстілігінің арту ретімен орналасқан заттар қатары HBr – HCl – HF
Молекуласындағы байланыстың полюстілігінің кему ретімен орналасқан заттар қатары H2O – H2S – H2Se
Молекуласындағы бір еселі байланыстар саны бірдей заттар қатары С2H6, IF7
Молекуласындағы «көміртек – көміртек» байланысының ұзындығы ең кіші зат С2Н2
Молекуласындағы екі еселенген байланыстар саны бірдей заттар қатары B2O3, NO2
Мыс (II) оксидінің тұз қышқылымен реакциясының термохимиялық теңдеуі: CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O + 63,3 кДж, 200 г мыс оксидін тұз қышқылында еріткенде бөлінетін жылудың мөлшері 160 кДж
Мына өзгерістер жүйесі : Э→ ЭО2 → ЭО3 → Н2ЭО4  қай генетикалық қатарға сәйкес келеді? Күкірт → күкірт (IV) оксиді → күкірт (VI) оксиді → күкірт қышқылы
Металл қышқылдан 16,8 мл сутекті (қ.ж.) ығыстырып шығарған. Бөлінген сутектен аммиак алу үшін азоттыѕ қажет көлемі 5,6 мл
Мына өзгерістегі Х → ХО2 → ХО3 → Н2ХО4 → Nа2ХО4  «Х» элементі: күкірт
Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар CuSO4;H2O;SO2
Мына сызбанұсқа бойынша FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4  40 т 98 %-тті күкірт қышқылын алу үшін (егер шығымы 80 % болса) қажетті пириттің массасы: 30
Мына термохимиялық теңдеу бойынша: СН4 + 2О2 = СО2 +2Н2О + 880 кДж 112 л (қ.ж.) метан жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж): 4400
Массасы 10,6 г натрий карбонатын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде түзілетін көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж., литрмен): 2,24
Мына сызбанұсқа бойынша СаСО3 → Са(НСО3)2 → СаСО3 → СаО → Са(ОН)2 реакциялар жүргізу процесінде әк суын қосуды қажет ететін саты: 2
Массасы 1 тонна көмірдің 86 %-тті таза кокс болса, оны жағу үшін жұмсалатын  ауаның (ауадағы оттектің массалық үлесі 20 %) көлемі (м3): 8026,6 м3
Массасы 10 т шыны (Na2O ∙ CaO ∙ 6SiO2) алу үшін мына заттардың Na2CO3, CaCO3, SiO2 қажет  массалары 2,22 т Na2CO3, 2,1 т CaCO3, 7,54 т SiO2
Мыспен әрекеттеспейді HCl
Металдарға ортақ қасиеттер: жылу мен электр тоғын жақсы өткізеді
Металға жатады алтын
Металдардың активтілік қатарын жасаған Н.Н.Бекетов
Массасы 3,42г сілтілік металл сумен әрекеттескенде 0,448л (қ.ж.)сутегі бөлінді.Бұл металл Rb
Металдардың тотықсыздандырғыштық қасиетін тән реакция Cu + 2H2SO4 (конц.)→ CuSO4 + 2H2O + SO2
Массасы 2,6г темір мен 2,8г күкірт әрекеттескенде түзілетін темір (II) сульфидінің массасы(г): 4,08
Металдардың жалпы химиялық қасиеттерін көрсететін жұп Zn + CuSO4 →Mg + O2 →
Металдарға тән  емес пікірді анықтаңыз: жоғары терісэлектрлік жоғары
Мыс пен темір қоспасын концентрлі азот қышқылымен өңдегенде 4,48л газ бөлінген, ал сол қоспаға тұз қышқылымен әсер еткенде 2,24л газ бөлінген (қ.ж.).Қоспаның  массасы (г) 12г
Массасы 170грамм күміс нитратының 2%-тік ерітіндісіне 10грамм мырыш пластинкасы батырылған. Реакция аяқталғаннан кейін пластинканың массасы: 9,35
Металл күйіндегі алюминий мен оның оксидінен тұратын 9г қоспаға натрий гидроксидінің ерітіндісімен әсер еткенде 3,36литр (қ.ж.) газ бөлінген. Қоспаның проценттік құрамы: 30 % Al, 70 % Al2O3
Массасы 1,28грамм мысты оттегінің ағынында қыздырғанда пайда болған затты мыс (II) сульфатына айналдырған. Түзілген мыс (II) сульфатының массасы: 3,2г
Массасы 21,6г мыс пен алюминийдің қоспасына сілтінің артық мөлшерімен әсер еткенде 6,72л (қ.ж.) газ жиналды. Қоспаның құрамындағы мыстың массалық үлесі (%): 75
Массасы 10грамм мыс пен мырыштың қоспасы (мыстың массалық үлесі 39 %) тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін газдың көлемі (қ.ж., литрмен)? 2,1
Металлургиядағы негізгі мақсат – металдар мен құймалар алу
Металды алу реакциясы 2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2
Металл алудыѕ бір әдісі – сутекпен тотықсыздандыру. Осы процестің сызбанұсқасын табыңыз Fe3O4 + H2 →
Мыс (II) хлоридінің ерітіндісін электролиздегенде катодта 3,2 грамм металл бөлінді. Ал анодта (қ.ж.) бөлінген газ көлемі: 1,12 л.
Массасы 9,95 г. металл (II) оксидін сутекпен тотықсыздандырғанда массасы 7,82  грамм таза металл алынды. Қатысқан реакцияға металл оксиді жіне жұмсалған (қ.ж.)  сутектің көлемі: NiO және 3,0 л. сутек
Массасы 120 г темір (III) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің теориялықпен салыстырғандағы шығымы: 80%
Массасы 26,4 г темір (II) оксиді мен темірдің  қоспасын термиялық тотықсыздандырғанда 4,5 г су түзілсе, осы реакцияның соңындағы темірдің зат мөлшері: 0,2 моль
Массасы 234 г натрий хлориді балқымасын электролиздегенде түзілген  металл натрийдің массасы: 92
Массасы 16 г темір (III) оксидін алюминиймен тотықсыздандырғанда 71,1 кДж жылу бөлінсе, реакцияның жылу эффектісі: 711 кДж
Молекуласында көміртек атомдарының кеңістіктегі құрылысы ирек пішінді  болатын көмірсутек алкан
Метан мынадай реакцияға қатыспайды изомерлену
Метан хлормен әрекеттескенде түзілетін зат: хлороформ
Молекуласындағы көміртек атомдарының орбитальдары sp3 гибридтену күйінде болатын қосылыс 2,2-диметилпропан
Метан гомологының 1,4 литрін (қ.ж.) оттектің артық мөлшерінде жаққанда 4,5 г су түзіледі, жанған заттың формуласы: С3Н8
Массасы 90 грамм этан жанғанда түзілетін көміртек диоксидінің мөлшері 6 моль
Массасы 30,8 грамм пропан  жанғанда түзілетін судың массасы (грамм) 50,4
Массасы 60 грамм этан жанғанда түзілетін көміртек (IV) оксидінің зат мөлшері: 4моль
Метанның үшінші гомологының 13,2 грамын оттекте жаққанда  алынған қышқылдық оксидтің көлемі (қ.ж.) 20,16 л
Массасы 8,8 г ацетальдегидті сутекпен тотықсыздандырғанда түзілетін өнімнің мөлшері (моль) 0,2
Метилпропанальді сутекпен тотықсыздандырғанда түзілетін зат 2-метилпропанол-1
Массасы 2,9 г пропаналь оттекте толық жанғанда түзілетін көміртек (IV) оксидінің көлемі (қ.ж., литрмен) 3,36
Массасы 2,2 г белгісіз альдегид «күміс айна» реакциясына түскенде 10,8г тұнба түзілді. Альдегидтің формуласы СН3С(Н)О
Метанальды тотықсыздандыру арқылы алынған метанол натриймен әрекеттескенде көлемі 8,96 л (қ.ж.) сутек бөлінді. Егер өнімніѕ шығымы әр сатыда 80 %-дан болса, реакцияға түскен метанальдің массасы (г) 37,5 г
Молекула құрамында көмірсутек радикалымен байланысқан карбоксил тобы (бір немесе бірнеше) бар органикалық заттар карбон қышқылдары
Массалық үлесі 80 % трипальмиаты  бар 390 г май  күйдіргіш натрмен әрекеттескенде үшатомды спирт түзіледі. Оның массасы (г) 41,4
Моносахаридке жататын зат фруктоза
Массасы 360 кг глюкоза ашығанда, 300 кг этил спиртінің ерітіндісі алынған. Осы ерітіндідегі спирттің массалық үлесі 61,3
Массасы 64,8 г крахмалдан алынған глюкозаның шығымы 80 % болса, осы глюкозаны күміс (I) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда тұнбаға түскен  күмістің массасы 69,12 г
Массасы 250 кг ағаш үгіндісінде 50 % целлюлоза болса, оны толығынан эфирлеу үшін массалық үлесі 90 %, сірке қышқылының ерітіндісінің массасы 154,3 л
Мономер дегеніміз Полимер молекуласын түзілетін кіші молекулалы заттар.
Молекулалық массасы 350000 болатын поливинилхлоридтің макромолекуласында құрылымдық буын саны 5600
Mn2O7 + Na2O → NaMnO4 теѕдеуіндегі коэффициенттердіѕ қосындысы теѕ: 4

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:


ПІКІР ҚАЛДЫРУ