Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (П,Р,С әріпі бойынша)

0
4248
П
Преципитат кальций тұзының дигидраты болып табылады. Сусыз тұздың құрамы: Ca-29,46%; H-0,74%; P-22,76 %; O-47,04%. Осы тұздың формуласы Ca(H2PO4)
Пропен молекуласындағы σ мен π байланыстарының қатынасы 08:01
Пентин – 2 ауадан … ауыр 2,34 есе
Пропин молекуласындағы σ – байланыстардың саны: 6
Пропадиеннің жану реакциясы теңдеуіндегі барлық заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы 10
Пропилбензол изомерінің формуласы 1-метил – 3-этилбензол
Пропеннің гомологі болатын зат СН3-СН2-СН=СН2
Пентиннің мүмкін болатын құрылымдық изомер саны 3
Пентанның құрылымдық изомерлерінің саны 3
Пентаннан 2-метилбутан алу реакциясының типі изомерлену
Пропан молекуласындағы С – С байланысының валенттік бұрышы: 109028′
Пентанның құрылымдық изомері 2-метилбутан
Пропион қышқылының этил эфирі молекуласының құрамындағы сутегінің массалық үлесі (%) 9,3
Полимерлер макромолекулалардан тұрады.
Полимерлену дәрежесі …. көрсетеді Полимердің макромолекуласында неше мономер молекулалары біріккенін
Полимерлердің геометриялық құрылымы мынадай болады: сызықты, тармақталған, торлы
Пластмассалар мынадай болып бөлінеді: термопластикалық және термореактивті
Р
PCl5 0,77 моліндегі молекула саны: 4,6·1023
Реакциялардың типтері: 1)2Fe+3Cl3→2FeCl3 2) 2Аl(OH)3→Al2O3+3H2 O 1 қосылу,2 айырылу
PO43- анионына сапалық реакция H3PO4 + AgNO3→
pH>7 болады, егер Pb(NO3)2 айрылғанда түзілетін оксид  NO2
PbS + HNO3 = PbSO4 + H2O + NO түзілген газдың алдындағы коэффициент 8
Реакция өнімдері   Cu(OH)2→ CuO+H2O
Реакция өнімінің концентрациясын көбейткенде тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі… реагенттер түзілетін бағытқа қарай ығысады.
Реакцияға түскен заттардың біреуінің концентрациясын азайтқанда тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі… осы заттың түзілу реакциясы жағына ығысады.
Реакцияда сутек концентрациясын арттыру тепе-теңдікті солға ығыстырады аммиакты жай заттарға айыру
Реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардыѕ концентрациясына тәуелділігін көрсететін заң Әрекеттесуші массалар заңы.
P2O5 + BaO → Ba3(PO4)2 теѕдеуіндегі коэффициенттер қосындысы теѕ 5
Реакция нәтижесінде темір (II) сульфиді түзілген болса, 100,8 г темірмен әрекеттескккен күкірттің массасы: 57,6г
Реакция өнімінің шығымы 70 % болса, 330 г ацетальдегидтен алынатын сірке қышқылынық массасы (г) 315
C
C2H6 – этанның жану реакциясындағы көмірқышқыл газы алдындағы коэффициент саны 4
Сутегінің латынша аталуы гидрогениум
Сутек жай зат ретінде…………. Кездеседі аспан әлемінде
Сутек газы түссіз
Сутек ……….. сұйылады – 253  ºС
Сутек ауадан………. Жеңіл 14,5 есе
Сутек металдарымен әрекеттескенде түзілетін заттар гидридтер
Сутек атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар негіздер
Сутегімен жоғары температурада әрекеттесетін заттар О2, N2,  CuO
Сутегімен әрекеттеспейтін зат HCl
Сутегі бойынша тығыздығы 62-ге тең ақ фосфор молекуласындағы фосфор атом саны: 4
Сильвинит формуласы KCl . NaCl
Сутек бойынша  тығыздығы 22,5-ке тең 9 г органикалық зат жанғанда 17,6г көміртегі (IV) оксиді, 12,6 г су және 2,8 г азот түзілген. Белгісіз заттың молекулалық формуласы C2H7N
C3H3N формуласына сәйкес келетін изомерлер саны 4
Сутек бойынша тығыздығы 22,5-ке тең және құрамында көміртегі 53,5%, азот 31,2%, сутегі 15,5% болатын аминнің молекулалық формуласы C2H5NH2
СаF2 молекуласындағы химиялық байланыстың түрі: иондық
Cl2+H2O→ HClO+HCl үрдісіндегі химиялық тепе теңдік өнім түзілу жағына ығысу үшін қосатын зат дистилденген су
Сілтілік-жер металдарға жататын элемент Ca
Cілтілік металл Na
Сілтілік металдарға жатады K, Na, Li
Сілтілік металл  3,42г сумен әрекеттескенде 448 мл сутегі бөлініп шығады. (қ.ж) Осы сілтілік металл: Rb
Сутекпен мыс оксиді (II) әрекеттескенде түзілетін  өнімдер CuH2+ H2O
Сутекті байланыс көмірқышқыл газының молекулалары арасында пайда болады
Cl- анионына реактив болатын зат Күміс нитраты
Сулы ерітіндіде тек анион бойынша гидролизденетін натрий тұзы силикат
Су молекуласымен қоршалған иондар- Гидратталған иондар
Сөндірілген ізбестің формуласы Ca(OH)2
Сілті ерітіндісіндегі фенолфталеин түсі таңқурай түсті
Cr2(SO4)3→X→Cr2O3→Cr   Х заты хром (ІІІ) гидроксиді
Cr2(SO4)3+KMnO4+H2O=K2Cr2O7+Mn(OH)4+H2SO4 барлық коэффициенттер қосындысы 16
Сұйытылған азот қышқылымен әрекеттескенде аммоний нитратын түзетін металл Zn
Салыстырмалы молекулалық массасы жоғары тұз NaI
Синтездік каучуктың мономері изопрен
Стиролдың салыстырмалы молекулалық массасы 104
Суда ерімейтін негіз: Cu(OH)2
Судың қатты күйіндегі тығыздығы: 0,92 г/см3
Судың химиялық формуласы: Н2О
Судың 45г сәйкес келетін зат мөлшері: 2,5 моль
Судың салыстырмалы молекулалық массасы: 18
Судың молярлық массасы: 18 г/моль
Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясының сызбанұсқасы: NaCl+AgNO3 →AgCl↓ +NaNO3
Салыстырмалы молекулалық массасы 58,5-ке тең болатын электролит: NaCl
Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы: Na2O
Суда еритін (сілтілер) қатары: LiOH, NaOH
Суда ерімейтін негіздер қатары: Cu(OH)2,  Fe(OH)3
Сумен әрекеттесіп қышқыл түзетін оксидтер: Р2О5, СО2
Салыстырмалы молекулалық массасы 74-ке тең  болатын негіз формуласы: Ca(OH)2
Суда еріткенде металл катиондары мен қышқыл қалдығы аниондарын түзе ыдырайтын тұз: KNO3
Cуда ерімейтін зат: бензин
Сутектік байланыс дегеніміз – бұл бір молекуладағы оң полюстенген сутек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланыс
Cутектік байланыс түзуге бейім қосылыс H2O
C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O реакциядағы оттегініѕ концентрациясын 2 есе көбейткенде реакция жылдамдығы … 8 есе артады
CrCl3 → X → Cr2O3 тізбегіндегі Х затыныѕ молекулалық массасы: 103
Cu → A → CuSO4 → Б → CuO тізбегіндегі А және Б заттарының молекулалық массалары 80 және 98
Сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы 2s22p4-ке сәйкес келетін атом:  оттек
Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электрон болатын атом: C
СО2, СО, СН4 қосылыстарындағы көміртектің валенттілігін көрсететін қатар: 4, 2, 4
СН4 затындағы көміртектің массалық үлесі (%): 75
СаСО3 қосылысындағы көміртектің валенттілігі: 4
Сілті ерітіндісінде кремнийдің әрекеттесуін көрсететін, реакция теңдеуіндегі коэффициент қосындысы 7
Сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттесетін металл: Fe
Сумен қалыпты жағдай металл реакцияға түспейтін металл никель
Сілтілік металдарды тек балқымаларды электролиздеу арқылы ғана алатын себебі: металдардың ішіндегі ең белсенділері
Сутекпен тотықсыздандыру арқылы мына металды алуға болмайды натрий
Салыстырмалы молекулалық массасы 72-ге тең алканның құрамындағы сутек  атомының саны 12
Салыстырмалы молекулалық массасы 226-ға теѕ қаныққан көмірсутектің формуласы С16Н34
Сутекпен тотықсызданатын қосылыс СН3С(Н)О
Сірке альдегидін мыс(II) гидроксидімен қайнатқанда түзілетін  тұнбаның түсі қызыл
Сірке қышқылының молекулаларының арасындағы байланыс сутектік
Сірке қышқылымен әрекеттеспейтін зат формальдегид
Сірке қышқылы қолданылды отын ретінде
Сұйық май триолеат (С17Н33СОО)3С3Н5 өзіне сәйкес қатты майға айналдыру үшін 123,2л (қ.ж.) сутек жұмсалған болса, сұйық майдың массасы (кг) 1,62
Cахарозаның 40г 6 %-дық ерітіндісін 80г 12 %-дық ерітіндісімен араластырды. Алынған ерітіндідегі сахарозаның массалық үлесі (%) 10,0
Сахарозаның 0,25 моль мөлшері тотыққанда түзілген көміртек диоксидін әкті су арқылы өткізгенде тұнба түсті. Түскен тұнбаның массасы (г) 300
Синтетикалық каучук алуға қолданылатын заттар Н2С=СН – СН=СН2
Салыстырмалы молекулалық массасы 1 миллион болатын табиғи каучуктың макромолекуласындағы изопрен буындарының саны 14706
СН3ОН → А → НСООН сызбанұсқасындағы А өнімінің молярлық массасы (г/моль) 30

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:

ПІКІР ҚАЛДЫРУ