Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (0-4 саны бойынша)

0
12929
Сұрақ Жауабы 
 
0,2 моль суды ыдыратқан кезде түзілген сутегінің көлемі(л)және зат мөлшері(моль) 4,48; 0,2
0,2 моль фосфор (V) оксидің алу үшін қажет оттегінің (қ.ж) көлемі (л) 11,2
0,3 моль темір (ІІІ) оксидін  алу үшін қажет темірдің массасы  (г) 33,6
0,1  моль алюминиймен әрекеттесетін  оттегінің (қ.ж) көлемі  (л) 1,68
0,49кг фосфор қышқылының молекула саны: 3,0*1024
0,5 моль этилбензолдың массасы (г) 53
0,5 моль анилиннің массасы (г) 46,5
0,7 моль глицерин артық мөлшерде алынған,  натриймен  әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі 23,5л
0,5 моль натрий мен 100г аминопропион қышқылы әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы: 55,5г
0,1моль темір  75г 20%-тті мыс(II) сульфаты ерітіндісімен әрекетескенде түзілетін мыстың массасы 6
0,1моль көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі 2,24л
0,1моль хлоропреннің массасы 8,85г
0,5моль бензолдың массасы 39г
0,1 моль ацетилен жанғанда 130 кДж жылу бөлінді. Химиялық реакцияның жылу эффектісі 2600 кДж
0,5 моль метаннан трихлорметан түзілу үшін қажет хлордың көлемі (қ.ж., литрмен ) 33,6
0,65 моль метан мен 0,85 моль аргоннан тұратын қоспаның көлемі (қ.ж., литрмен) 33,6
0,3 моль глюкоза спирттік ашығанда түзілетін этанолдың массасы (г) 27,6
0,5 моль целлюлоза азот қышқылымен әрекеттескенде түзілетін тринитро целлюлозаның массасы 148,5г
1
1,5∙1023 молекула саны бар сутегінің  зат мөлшері (моль) 0,2
62.19,6 г күкірт қышқылы магний оксидінің артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері (моль) 0,2
1,2г магний тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген сутегінің (қ.ж) көлемі (л) 1,12
11,2г калий гидроксиді 5,6л хлорсутекпен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы (г) 14,9
10,8г алюминий 22,4г күкіртпен әрекеттескенде түзілген алюминий сульфидінің зат мөлшері (моль) 0,2
13г мырыш 24,5г күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутегінің (қ.ж) көлемі (л) 4,48
I топ негізгі топша элементтері Li, Na, K
IV топ элементтеріне сәйкес келетін жоғары оксидтің формуласы RO2
III топ қосымша топша элементі Sc
IV топта орналасқан элементтің үшқыш сутекті қосылысындағы массалық үлесі 75%, ал жоғары өттекті қосылысындағы массалық үлесі 27,3%, бұл элемент C
1л  оттегінің  молекула саны 2,7 ∙10 22
10 г сутегі 10 г оттегімен әрекеттескенде түзілген судың массасы (г) 11,3
12 г азоттың (қ.ж.)  көлемі (л) 9,60
1,2 ∙ 1024   молекула саны  бар азоттың  массасы (г) 55,8
1,7 г аммиак тұз қышқылымен әрекеттескенде 5 г аммоний хлориді алынды. Түзілген өнімнің шығымы: 93,4%
10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекеттескенде 4 л аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы (%) 89,2
155г фосфориттен алынатын фосфордың массасы (г) 31
18,6г фосформен әрекеттесетін калий хлоратының массасы (г) 61,25
196г фосфор қышқылы кальций гидроксидімен әрекеттескенде түзілген кальций дигидрофосфатының массасы (г) 234
10т фосфор қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген диаммофостың ((NH4)2 HPO4) массасы 13,46
14г этиленнің (қ.ж) көлемі (л) 11,2
120 мл этил спирті (ρ = 0,8 г/см3) түзілу үшін қажет этиленнің массасы (г) 58,4
138г этил спирті түзілу үшін гидратагауға қажет этиленнің (қ.ж) көлемі (л) 67,2
1л пропиннің (қ.ж) массасы (г) 1,79
11,2л ацетиленді жағу үшін қажет өттегінің көлемі (л) 28
292.12м3 ацетиленді (қ.ж) гидрлегенде алынатын этанның көлемі (м3) 12
140г пропинді (қ.ж) толық гидрлеу үшін сутектің көлемі қажет (л) 156,8
13г алкин (қ.ж) 11,2л көлем алады.Алкиннің молекулалық формуласы C2H2
1л бутадиен – 1,3 (қ.ж) массасы (г) 2,41
102г пентадиен–1,3 зат мөлшері (моль) 1,5
11,2 м3 3–метил бутадиен–1,3 (қ.ж) толық жағу үшін қажет ауаның көлемі (оттектің ауадағы үлесі 21 %) 373,3м3
156г бензол алу үшін қажет ацетиленнің көлемі (л) 134,4
10,6 г 1,3 – диметилбензолды (қ.ж) толық жағу үшін қажет ауаның көлемі (ауадағы оттектің үлесі 21%) 112,0 л
138 г толуол азот қышқылымен әрекеттескенде түзілетін 2,4,6 – тринитротолуолдың массасы (г) 340,5
1,4 – диметилбензолдың жану реакциясы теңдеуіндегі түзілген заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы 26
11,2 л ацетиленнен (қ.ж) 10 мл бензол (ρ = 0,88 г/мл) алынды. Түзілген бензолдың теориялық шығыммен салыстырғандағы шығымы (%) 67,7
19,5 г бензолды темір (ІІІ)  хлоридінің қатысында бромдау нәтижесінде 31,4г бромбензол алынды. Түзілген бромбензолдың практикалық шығымы (%) 80
15,6г бензолмен 32 г бром әрекеттескенде түзілетін бромбензолдың массасы (г) 31,4
10л этиламин жанғанда түзілген азоттың (қ.ж) көлемі (л) 5
18,6 анилин мен 104г бром әрекеттескенде түзілген 2,4,6 триброманилиннің массасы (г) 66
1л метиламиннің (қ.ж) массасы (г) 1,38
150г 30%-тті аминсірке қышқылының ерітіндісі 30г натрий гидроксиді бар ерітіндімен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы (г) 58,2
10,3г аминмайқышқылы 5,6г калий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы(г) 14,1
15г аминсірке қышқылы 7,3 тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы(г) 22,3
10г мырыш пен 10г күкірт әрекеттескенде түзілген мырыш сульфидінің массасы: 14,9
1,6 г мыс (II) сульфаты бар ерітіндімен әрекеттескен темір тақташадан ерітіндіге өткен темір атомдарының саны 6,02·10²¹
100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі 40%
10,6г натрий карбонаты тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың көлемі 2,24л
100г мәрмәрді қыздырғанда бөлінген көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі 22,4л
10,2г Al2O3 зат мөлшері 0,1 моль
19,6г мыс (ІІ) гидроксидін термиялық жолмен айырғанда түзілген мыс (ІІ) оксидін тотықсыздандыруға жұмсалған сутектің көлемі 4,48л
13,6г кальций гидрофосфатының зат мөлшері 0,1моль
112г темір сұйылтылған күкірт қышқылының артық мөлшерінде ерітілген. Алынған тұздың зат мөлшері 2 моль
12кг пириттен 14,7кг күкірт қышқылы алынған.Өнімнің шығымы 75%
132г СН3СОН ацетальдегид (шығымы 75%) алу үшін жұмсалатын құрамында 28 %  қоспасы бар кальций карбидінің массасы 265,5
136г изопренді толық гидрлеу үшін (қ.ж) қажетті сутектің көлемі 89,6л
12,8г метан жанғанда түзілетін судың массасы: 28,8г
170г суда 30г В заты ерітілді. Заттың ерітіндідегі массалық үлесі: 15%
15г тұз 135г суда ерітілді. Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі: 10%
1,2г магний оттегінде жанғанда 30кДж жылу бөлінді. Реакцияның жылу эффектісі 1200кДж
10г натрий гидроксидін бейтараптау үшін қажет күкірт қышқылының массасы (г): 12,25
168 калий гидроксиді 63 г азот қышқылымен әрекеттескенде түзілетін тұздың мөлшері (моль) 1
114 мл 20-тті % барий хлориді ерітіндісімен (ρ=1,141 г/мл) әрекеттесетін натрий сульфатының зат мөлшері (моль) 0,125
16кг 20 %-ті күкірт қышқылынан қышқылдық тұз алу үшін қажет калий гидроксидініѕ массасы 1,83кг
10 моль күкірттің массасы: 320г
13г мырыш 24,5г күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж.) көлемі: 4,48л
10г күкіртті мырышпен қыздырғанда түзілетін мырыш сульфидінің массасы: 30,31г
16г күкірт жанғанда 148,8 кДж жылу бөлінді.Осы реакцияның жылу эффектісі: 297,6кДж
19,6г күкірт қышқылы бар ерітінді магний оксидімен әрекеттескенде түзілетін тұздың зат мөлшері: 0,2 моль
1 моль көміртектегі атом саны 6,02 ∙ 1023
IV топтың негізгі топшасындағы элементтердің сыртқы электрон қабатының электрондық конфигурациясы: ns2np2
100л көміртегі (II) оксидін жағу үшін қажет оттегінің  көлемі (қ.ж.) 50 л
1 моль алюминий оттекпен тотыққанда түзілетін  алюминий оксидінің зат мөлшері 0,5
130г ұнтақталған мырыш 100г күкіртпен әрекеттескенде түзілген мырыш сульфидінің моль саны: 2
1,11г сілтілік металл сумен әрекеттескенде 0,16г сутек түзіледі. Осы металл Li
1 моль пропан мен 1 моль хлор әрекеттескенде түзілетін қосылыс хлорпропан
17,6г көмірсутекті жаққанда 52,8г көмірқышқыл газы түзілді. Көмірсутектің молекулалық формуласы С3Н8
134,4л (қ.ж.)метаннан және 3,5 моль этаннан тұратын қоспаны жағу үшін жұмсалатын (құрамында оттектің көлемдік үлесі 20,94 % ) ауаның көлемі (м3, қ.ж.) 2,594
10 % -тті натрий гидроксидінің  300г ерітіндісін бейтараптау үшін 36 % -тті сірке қышқылының ерітіндісінің массасы (г) 125
150г ерітіндіде 33,75г құмырсқа қышқылының метил эфирі бар. Ерітіндідегі күрделі эфирдің массалық үлесі (%) 22,5
1,5 моль глюкозаның спирттік ашуы кезінде түзілетін этанолдың массасы (г) 138
1,5 моль сахароза гидролизденгенде алынған фруктозаның массасы (г) 270
16г метил спиртін толық жаққанда түзілетіндей газ алу үшін, спирттік ашу үшін қажет глюкозаның массасы 45г
180г  20 % -тті  глюкоза ерітіндісі күміс (I) оксидініѕ аммиактағы ерітіндісімен әрекеттескенде 40г күміс түзілген болса, күмістің шығымы (%) 92,59
2
2,5 моль алюминий хлоридінің  массасы (г) 333,75
2 моль фосфорды төтықтыру үшін жұмсалатын оттегінің зат мөлшері (моль) 2.5
27г алюминий күкіртпен әрекеттескенде түзілген алюминий сульфидінің массасы (г) және зат мөлшері (моль) 75г; 0,5 моль
21,4г аммоний хлориді мен 12г кальций гидроксидінің қоспасы қыздырылғанда түзілген газдың массасы (г) 5,5
23г NH4Br молекула саны 1,4∙1023
28г темірді 32г күкіртпен қосып қыздарғанда түзілген темір сульфидінің массасы (г) 44
II топта орналасқан элементтің оттекті қосылысындағы оттектің массалық үлесі 28,6%, бұл элемент Ca
2,4кг көміртегі  (ІV) оксидін  алуға  қажет оттегінің массасы  (кг) 1,75
2л  N2  молекула саны 5,4 ∙ 1022
2,5 моль натрий фосфатының массасы (г) 410
230г аммофостың NH4H2PO4 зат мөлшері (моль) 2
20 моль аммиак силитрасының молекула саны 1,2. 1025
21г этиленді жағуға (ауадағы оттектің үлесі 21 %) жұмсалатын ауаның көлемі (л) 240
2л пропан және пропеннен түзілген қоспа 250г 3,2% бромды суды түссіздерген. Қоспа құрамындағы әр газдың көлемдік үлесі (%) 44 және 56
24г 3,4 – диметилпентин– 1 көмірсутегінің зат мөлшері (моль) 0,25
2–метилбутадиен–1,3 молекуласындағы σ байланыстың саны 11
20,4 г 2- метилбутадиен – 1,3 (қ.ж)  алатын көлемі (л) 6,72
2,8л метиламинді жағуға жұмсалған ауаның (қ.ж) көлемі (ауадағы оттегінің  үлесі 21 %) 30
250г нитробензолды тотықсыздандырғанда 150г анилин алынған. Өнім шығымы (%) 79
2,4 · 1022 молекуласы бар фениламиннің массасы (г) 3,7
2 моль метиламин жанғанда түзілген азоттың зат мөлшері (моль) 1
206г аминмай қышқылының зат мөлшері (моль) 2
2 моль аминкапрон қышқылының массасы (г) 151
2 моль аминсірке қышқылы натриймен әрекеттескенде түзілген сутегінің зат мөлшері (моль) 1
234г ас тұзына күкірт қышқылымен әсер еткенде 131,4г хлорсутек алынса, хлорсутектің шығымы: 90%
2 моль темірдің зат мөлшеріндегі атом саны 12,04·1024
200 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі 20%
220грамм 7% –тік күкірт қышқылы ерітіндісімен құрамында 2 моль барий хлориді бар ерітінді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы 36,6г
200г 20%-тік калий гидроксидінің ерітіндісі мен 200г 10%-ті тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы 40,8г
2 моль натрий гидроксидінің ерітіндісі мен 1 моль күкірт қышқылының ерітіндісін араластырғанда, лакмус түсі Күлгін
20г 49%-тті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидінің массасы 80г
2-метилбутадиен -1,3 формуласы Н2С=С(СН3)-СН=СН2
20 %-тті 250 г ерітіндідегі заттың массасы: 50 г
2SO2 + O2 = 2SO3 реакциясындағы күкірт (IV) оксидініѕ концентрациясын 2 есе көбейткенде реакция жылдамдығы … 4 есе артады
2NO + O2 = 2NO2 реакциясындағы азот (II) оксидініѕ концентрациясын 4 есе көбейткенде реакция жылдамдығы … 16 есе артады
200г мыс (II) оксиді мен 200г күкірт қышқылын қыздырғанда түзілетін тұздың массасы 326,5г
20г мыс (II) оксиді мен 19,6г күкірт қышқылын қыздырғанда түзілетін тұздың массасы (г) 32
22 моль су ыдырағанда бөлінетін оттектің көлемі (қ.ж. литрмен): 246,4
245г концентрленген күкірт қышқылы мырышпен реакцияға түскенде өнімнің бірі күкірт диоксиді болса,  оның массасы: 80
2 г әктасты күйдіргенде 336 мл (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілді. Әктастағы қоспаның массалық үлесі (%): 25
224л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін жұмсалатын көміртектің массасы (г): 120
200грамм 49 % -тті күкірт қышқылының ерітіндісі мырышпен әрекеттескенде (қ.ж.) түзілген сутегінің көлемі (л) 22,4
2-бромпропан натриймен әрекеттескенде түзілетін зат: 2,3-диметилбутан
2,25 моль метан оттекте жанғанда түзілген көміртек диоксидінің көлемі (қ.ж., литрмен) 50,4
250г гептан бір мезгілде циклденгенде және дегидрленгенде бензолдың гомологы түзіледі. Осы кезде түзілген газдың көлемі (қ.ж., литрмен) 112
29г пропанальді күміс (I) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда түзілетін күмістің массасы (г) 108
2, 2г сірке альдегиді күміс (I) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттескенде тұнбаға түскен күмістің массасы (г) 10,8
240г 3 %-тті сірке қышқылының ерітіндісін алуға жұмсалатын 80 %-тті сірке қышқылы ерітіндісінің массасы:
240г суда 60г құмырсқа қышқылының этил эфирін ерітті. Алынған ерітіндідегі күрделі эфирдің массалық үлесі (%) 25
28л (қ.ж.)ацетиленнен шығымы 90 % ацетальдегид алынды.Алынған ацетальдегид шығымы 100 % болатындай қышқылға тотықтырылды, ол этанолдың артық мөлшерімен әрекеттесіп, шығымы 82 %-ға теѕ этилацетат түзді. Түзілген этилацетаттың массасы (г) 81,18
29,6г бірнегізді карбон қышқылының этил эфирі гидролиздегенде 18,4г спирт түзілді. Эфирдің формуласы: НСООС2Н5
243г целлюлозаны (С6Н10О5)n гидролиздегенде түзілетін моносахаридтің массасы (г) 270
3
3 моль литий азотпен(қ.ж)әрекеттескенде түзілген литий нитридінің зат мөлшері(моль) 1
3,4г аммиак күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген аммоний сульфатының массасы(г) 13,2
31,1г HNO3 молекула саны 3∙1023
325г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутегінің зат мөлшері (моль) 5
32 г метан CH4 жанғанда түзілген көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі (л) 44,8
3 ∙10 22 молекула саны бар оттектің  массасы (г) 12,8
30л азот (қ.ж) сутегімен әрекеттескенде, өнімнің шығымы 11 % болса, түзілетін аммиактың көлемі: (л) 6,6
336г циклогександы дегидрлеу нәтижесінде алынған бензолдың массасы (г) 312
3 моль толуолды (қ.ж) толық жағу үшін қажет оттегінің көлемі (л) 604,8
3,9г көмірсутек жанған кезде 13,2 г көміртегі (IV) оксиді және 2,7 г су буы түзіледі. Осы заттың сутек бойынша тығыздығы 39-ға тең болса, белгісіз заттың формуласы C6H6
31,2г бензол 32л хлормен(қ.ж)әрекеттескенде түзілген гексахлорциклогексанның массасы (г) 116,4
39г бензолды гидрлеу нәтижесінде 45мл циклогексан  (ρ = 0,78 г/мл) алынды. Түзілген өнім шығымы (%) 83,57
31г метиламин 18г сумен әрекеттескенде түзілген метиламмоний гидроксидінің массасы (г) 49
34г натрий  нитратындағы молекула саны: 2,408∙1023
325г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін сутектің зат мөлшері: 5 моль
32г мыс ұнтағы 11,2л оттек (қ.ж) бар ыдыста қатты қыздырылды. Түзілген оксидтің массасы: 40г
35 %- тік 100г ерітіндіде еріген заттың массасы 35г
300С кезінде химиялық реакцияның жылдамдығы 0,01 моль/л·мин-қа тең. Егер температураны 100С-ға көтергенде, ол 3 есе артатын болса, осы реакцияның жылдамдығы 600С кезінде болады (моль/л·мин) 0,27
33,6г аммоний карбонаты айырылғанда түзілетін екі газдың жалпы (қ.ж.) көлемі (су есептелмейді): 23,52л
30грамм темір мен 16грамм күкірт әрекеттескенде түзілетін темір (II) сульфидінің массасы 44г
30г сірке қышқылы натриймен әрекеттескенде бөлінген газдың көлемі (қ.ж.) 5,6л
308г сірке альдегидін тотықтырғанда алынған этан қышқылының моль саны… 7
4
480г магний толық жанғанда түзілген магний оксидінің массасы 800
4л аммиак тотыққанда түзілетін азот пен судың массалары (г) 2,5 және 4,82
4 моль күкірт (IV) оксидін алу үшін жұмсалатын күкірттің массасы (г) 128г
4г натрий гидроксиді тұз қышқылы мен әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері (моль) 0,1
4моль барий гидроксиді 3моль азот қышқылымен әрекеттескенде түзілген барий нитратының зат мөлшері (моль) 1,5
49г натрий гидроксиді 49г күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген натрий сульфатының массасы (г) 71
4,5 моль оттегінің  (қ.ж) көлемі  (л) 100,8
490г Бертолле тұзының ыдырауынан түзілген оттегінің зат мөлшері (моль) 6
44,8л аммиак тотыққанда 40л азот (ІІ) оксиді (қ.ж) алынған.Түзілген өнімнің шығымы (%) 89,2
49г фосфор қышқылын алу үшін қажет фосфор (V) оксидінің массасы (г) және зат мөлшері (моль) 35, 5 және 0,25
4л этан және этеннен түзілген қоспаны бромды су арқылы өткізгенде 9,4г 1,2 дибромэтан түзілген. Қоспадағы газдардың көлемдік үлесі (%) 72 және 28
48м3 метаннан алынатын ацетиленнің көлемі (л) 24
4,5г диметиламиннің зат мөлшері (моль) 0,1
4 моль фениламиннің көлемі (л) 89,6
4 моль этиламин жанғанда түзілген көміртегі (IV) оксидінің массасы (г) 352
46,5г анилин 240г броммен әрекеттескенде түзілген 2,4,6-триброманилиннің зат мөлшері (моль) 0,5
44,5г α – аминпропион қышқылы натрий гидроксидімен әрекеттескенде 50г тұз түзілген болса, өнімнің шығымы (%) 60%
4,6г натрий металы этил спиртімен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі 2,24л
4г күкіртті жаққанда 37,1кДж жылу бөлінді, 1 моль күкірт жанғанда бөлінген жылу мөлшері 297кДж
4FeS2 + 11O2 = Fe2O3 + 8SO2    теңдеуі бойынша 64 грамм SO2 алу үшін жұмсалатын FeS2 зат мөлшері 0,5моль
40г 10%-тті мыс сульфаты натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген мыс (ІІ) гидроксидінің массасы 2,45г
+40 С температурада судың тығыздығы: 1 г/мл
4Al +3O2 = 2Al2O3 реакциядағы оттегініѕ концентрациясын 3 есе көбейткенде реакция жылдамдығы… 27 есе артады
40г калий карбонатына тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде түзілетін газдың (қ.ж.) көлемі 6,49л
49г натрий гидроксиді мен 49г күкірт қышқылының ерітінділерін араластырғанда түзілетін тұздың массасы: 71г
4 %-тті тұздың ерітіндісін дайындау үшін 161г Na2SO4 ∙ 10H2O кристаллгидратын еріту үшін қажет судың массасы (г) 1614
40г кальций карбонаты мен 30 %-тті 160 мл тұз қышқылының ерітіндісі (тығыздығы 1,15 г/мл) әрекеттескенде түзілген газды натрий гидроксидінің артық мөлшердегі ерітіндісі арқылы өткізгенде алынған  тұздың массасы: 42,4г Na2CO3
4грамм темір (III) оксидін толық тотықсыздандыруға жұмсалатын көміртек (II) оксидінің мөлшері: 0,075 моль
48г 2-бромбутан мен 6,9г натрийді  қыздырғанда алынған органикалық қосылыстың массасы(г) 19,5
48г магний сірке қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін сутегінің көлемі (қ.ж.) 44,8л

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:

ПІКІР ҚАЛДЫРУ