Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (І, Ф, Х, Ц, Ш, Э әріпі бойынша)

0
3686
Freepik.com
І
Іс жүзінде аяғына дейін жүретін реакция H2SO4+BaCl2→
Іс жүзінде жүретін реакцияның сызбанұсқасы Fe2O3 + HNO3 →
Іс жүзінде жүретін реакцияның сызбанұсқасы H2SO4(конц.) + Cu →
Іс жүзінде жүруі мүмкін реакция: Na + H2O →
Іс жүзіндегі шығымы 66 % болса, 66г 3-метилбутанол-1-ден түзілетін  альдегидтің массасы және формуласы 42,4г; СН3СH(СН3)С(Н)О
Ф
Фосфордың электронды конфигурациясы 1s22s22p63s23p3
Фосфордың салыстырмалы  атомдық массасы 31
Фосфордың табиғаттағы қоры ………….. түрінде болады 3Ca3(PO4)2 * CaF2
Фосформен әрекеттесетін заттар O2, S, Ca, Cl2
Фосфордың болуы мүмкін тотығу дәрежелері – 3, + 5
Фосфиннің формуласы: PH3
Фосфор (V) оксидімен  әрекеттесетін заттар қатары: NaOH, H2O, BaO
Фосфор (V) окидінің 9,03·1022 молекуласының массасы (г) 21,3
Фосфордың (V) оксиді 15,3г барий оксидімен әрекеттескенде түзілген барий фосфатының массасы (г) 20,3
Фосфат- ионды сапалық анықтау үшін қолданылатын реактив AgNO3
Фениламин молекуласындағы σ мен π – байланыстарының қатынасы 14:03
Фтор атомы электрондарының энергетикалық денгейлерге орналасуын  көрсетеді: 2е 7е
Формуласы қате жазылған тұз AlOHCl
Фосфор қышқылын түзетін заттар жұбы: P2O5 және H2O
Фосфордыѕ генетикалық қатарын құрайтын заттардыѕ реттік нөмірлерініѕ орналасуы: 1.H2SO4, 2.Na3PO4, 3.Ca, 4.P2O5, 5.Ca3(PO4)2, 6.H3PO4, 7.P, 8.NaOH, 9.CuO, 10.K2O 7, 4, 6, 2
Фруктоза молекуласының құрамындағы көміртектің массалық үлесі (%) 40
Фенолформальдегид смоласы макромолекуласының пішіні – сызықтық
Х
Химиялық құбылыс сүттің ашуы
Хлор атомның ең аз тараған табиғи изотопына сәйкес келетін протон, нейтрон, электрон саны 17, 20, 17
Хлор атомның энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуының сан қатары 2,8,7
Хлор элементінің табиғатта кездесетін изотоптары Cl–35 және Cl–37. Элементтің салыстырмалы атомдық массасы–35,5.Табиғаттағы әр изотопының массалық үлесі 75% және 25%
Хлордың массалық үлесі ең көп заттың формуласы: Ca Cl2
Хлор барлық металдармен әрекеттесіп…. тұздар түзеді
Хлор осы затпен әрекеттесуі мүмкін H2
Химиялық өзгерістер нәтижесінде түзілетін Х заты:CH4→X→C2H6→CO2 хлорметан
Химиялық реакцияға түсетін жұп CuCl2 және NaOH
Хлор молекуласындағы химиялық байланыстың түрі ковалентті полюссіз
Хлорсутек молекуласында химиялық байланыс түзуге қатысатын электрон саны 2
Химиялық реакцияның жылу эффектісі дегеніміз – химиялық реакциялар кезінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері.
Химиялық реакцияның жылдамдығы деп уақыт бірлігінде реагенттердің немесе реакция өнімінің біреуінің концентрацияларыныѕ өзгеруін айтады.
Химиялық реакция мына заттар арасында жүруі мүмкін: H2SO4 + BaCl2
Халықаралық жүйелеу номенклатурасы бойынша қаныққан көмірсутектердің атауы: алкандар
Химиялық құрамы бойынша моносахаридтер альдо- немесе кетонополиспирттер
Ц
Цис – , транс – изомерлі болатын алкен бутен – 2
 Целлюлозаны күкірт қышқылының қатысында сумен қыздырғандағы гидролиздің соңғы өнімі β-глюкоза болады
Целлюлоза азот қышқылымен әрекеттескенде түзілетін өнім белоктар
Целлюлоза – табиғи, өсімдік текті
Циклобутан → бутан  сызбанұсқасындағы коэффициенттердің қосындысы 3
Ш
Шынының формуласы Na2O∙CaO∙6SiO2
Шығымы 75% болса, 3,2кг CaC2 ден алынған бензол массасы 975г
Шығымы 86 % болса, 30 г көміртектен алынатын метанның көлемі (қ.ж.) 48,16л.
Шығымы 74,5 % болса, 160 г қарапайым алкан алу үшін қажетті натрий ацетатының массасын есептеңіз (кг) 1,1
Шығымы 80 % болса, 28,75 мл (тығыздығы 0,8 г/мл) сәйкес спиртті тотықтырғанда түзілген  ацетальдегидтің массасы (г) 17,6
Шығымы 80 % болса, 67,2 л (қ.ж.) көміртек монооксидінен алынатын  құмырсқа қышқылының зат мөлшері (моль) 2,4
Э
Энергетикалық деңгейдегі электрондардың максимал санын анықтайтын формула N = 2n2
Электрондық формуласы 1s22s22p63s1 элемент натрий
Электрондық формуласы 1s22s22p4 болатын элемент күкірт
Эвдиометрде 2мл сутегімен 6 мл оттегінің қоспасына қопарылыс жасалды.Қопарылыстан кейінгі қалған газ және оның көлемі оттегі  (5мл)
Этиленнің гомологі C3H6
Этилен молекуласындағы көміртегінің массалық үлесі (%) 85,7
Этиламиннің жану реакциясы теңдеуіндегі барлық заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы 43
Этиламиннің молекуласындағы σ – байланыстарыныыыың саны 9
Этерификация реакциясына түсетін зат глицин
Электрондық формуласы 1s22s22p63s23p5  сәйкес келетін элемент Cl
Электрондық конфигурациялары …3s2 3р4  мен … 2s2 2р4 әрекеттескенде, түзілген жоғарғы оксидтің мольдік массасы 80 г/моль
Этиленнің бір валентті қалдығын винил
Этиленді катализатор қатысында гидратациялағанда түзілетін өнім этанол
Этил спиртінен бутадиенді алғаш алған ғалым С.В.Лебедев
Электролиттерге жатады: тұздардың судағы ерітінділері
Электртерістік дегеніміз- атомдардың өзіне электрон тарту қасиеті
Экзотермиялық реакция дегеніміз – жылу бөле жүретін реакция
Эндотермиялық реакция дегеніміз – жылу сіңіре жүретін реакция
Этиленнің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі:  С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О + 1400 кДж, егер реакцияға 336 л оттегі кірісетін болса, бөлінген жылудың мөлшері 7000 кДж
Этан мынадай реакцияға қатысады орын басу
Этан молекуласының құрылысы ( гибридтену типі, валенттік бұрышы, көміртек – көміртек байланысының түрі) төмендегідей сипатталады sp3; 109,28 0; σ-байланыс
Этанды алуға болады этенді гидрлеу арқылы
Этанды таза күйінде этилен + ацетилен
Этанның жану реакциясының термохимиялық теңдеуі 2С2Н6 + 7О2 → 4СО2 + 6Н2О + 3080 кДж Реакция нәтижесінде 770 кДж жылу бөлінсе, жұмсалған (қ.ж.) оттегінің көлемі (л): 39,2
Этан қышқылы мен сірке қышқылы бір – біріне бір заттың номенклатурада берілген аталуы

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:

ПІКІР ҚАЛДЫРУ